Udland

Jorden er giftig: Men børnene er ligeglade - de spiller bold

Gamle skibe, der ophugges på stranden i Bangladesh, indeholder tungmetaller, asbest og andre giftige stoffer, som skader både miljø og mennesker.

Det er lavvande på stranden ved Chittagong i Bangladesh, så de barfodede lokale børn er trukket ned i vandkanten for at spille bold på de blotlagte vådområder.

Midt i legen er det nærmest som om, de små silhuetter slet ikke ænser de enorme skibe, der ligger side om side, så langt øjet rækker – store fragtskibe, som har udtjent deres rolle og nu er sendt til ophug på skibskirkegården i det sydasiatiske land.

Skibene sejles hertil fra hele verden, og som TV 2, Politiken og Danwatch har kunnet fortælle, har et af skibene tidligere været ejet af Mærsk.

Ved højvande sejles de store stålskibe ind på stranden med så stor kraft, at de strander og bliver stående i sandet, hvor de efterlades til ophug.

Under den voldsomme påsejling af strandbredden bliver giftig bundmaling skrabet af mod sandet - og endnu flere giftstoffer frigøres, når selve ophugningsarbejdet går i gang. Når tidevandet senere overskyller stranden, ender alle stofferne i havet.

Ophugning af skibe på åben strand har i mange år derfor været underlagt international kritik for at være en stor belastning af miljøet.

- Det har gennem tiden været noget rigtig svineri, og på mange måder er det det rene vilde vesten. Der er tidligere set kæmpe miljøskader, for de har jo ikke styr på noget, siger Jan Søndergaard, politisk rådgiver i Greenpeace Danmark.

Mærsks egen miljørapport afslører store konsekvenser

Danwatch har fået adgang til en rapport om de miljømæssige konsekvenser ved skibsophugning på stranden. Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaet Litehauz for Mærsk i 2015.

Rapporten fastslår, at netop metoden med at sejle skibe op på stranden med fuld kraft har en af de mest skadende påvirkninger på miljøet, når den giftige bundmaling skrabes af.

Lokale i Chittagong, Bangladesh, spiller bold på stranden, hvor store skibe ophugges og forurener.

Der påpeges også problemer ved, at skibet skæres op med flammeskærere, da den giftige maling bliver brændt af og frigiver farlige partikler ud i atmosfæren. Rapporten anslår, at der for et skib på 10.000 ton vil blive afbrændt to-tre tons maling

- Det er nogle stoffer, som er meget skadelige for miljøet. De er meget svære at nedbryde og vil kunne ses mange år frem, og giftstofferne kan opkoncenteres i organismerne, hvilket er dårligt for både natur, dyr og mennesker, siger Anders Baun, der er professor ved DTU Miljø.

Kan give kræft og akut forgiftning

Det anslås, at der er omkring 100 skibsophugningspladser langs stranden nord for Chittagong, og hvert år kommer nye til. TV 2 har besøgt strandene, hvor det flyder med blandt andet asbest.

Skibene som hugges op i dag, er som regel over 30 år gamle, de er bygget efter helt andre regler og standarder end nutidens skibe og indeholder derfor store mængder miljøfarlige stoffer.

FAKTABOKS: Basel-konventionen

Basel-konventionen trådte i kraft den 5. maj 1992.

Den fastsætter reglerne for bevægelse og handel med farligt affald.

Hovedformålet er at reducere transport af farligt affald fra rige til fattige lande. Derfor må OECD-landene ikke eksportere farligt affald til ikke-OECD-lande.

I stedet skal affald håndteres miljøvenligt, så tæt på kilden som muligt.

Det kan eksempelvis være PCB, forskellige typer asbest, spildolie med en lang række tungmetaller og andre kemikalier. De fleste af materialerne er defineret som farligt affald under Basel-konventionen.

Alligevel står de lokale helt uden sikkerhedsudstyr og skærer skibene op.

- Det er helt ubeskrivelige forhold. Tænk på hvor beskyttet du er herhjemme, hvor du nærmest skal have rumdragt på for at arbejde med de materialer, siger Erik Jørs, overlæge ved Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik ved Odense Universitetshospital.

Med en drone lykkedes det TV 2 at komme helt tæt på¨det tidligere Mærsk skib, North Sea Producer, der ligger til ophugning i Bangladesh.

Han under streger, at der er tale om giftige stoffer, som kan være kræftfremkaldende, mens tungmetallerne i værste fald kan give akut forgiftning.

- Det er farligt for både arbejderne og for de børn, der leger i støvet eller går rundt mellem skibene. Selv korterevarende udsættelse for asbest kan på sigt give lungekræft eller lungehindekræft, siger Erik Jørs.

Minister: Skibe skal ikke forurene strande

Eksperten peger på, at de giftige stoffer også kan forurene strand-og vandmiljøet, og at for eksempel tungmetaller kan ophobes i fødekæden og ende i de fisk, vi spiser.

Det bekræfter de lokale i Chittagong, der gennem årene også har mærket konsekvenserne af forureningen i havet i regionen. En af de lokale fiskere, Swabon Dash, fortæller til TV 2:

- Vi kan ikke længere fange så mange fisk her på grund af spildevand fra værfterne og industrien. Sidste år var der slet ingen fisk, men i år har vi da fanget lidt.

FAKTABOKS: Hong Kong-konventionen

Hong Kong-konventionen blev i maj 2009 vedtaget af FN’s Internationale Maritime Organisation (IMO) med opbakning fra mere end 60 lande.

Lande, som har tiltrådt konventionen, forpligter sig til, at deres skibe bliver ophugget på anlæg, der overholder krav om miljø og sikkerhed for arbejderne.

For at konventionen kan træde i kraft, kræves det blandt andet, at den er tiltrådt af mindst 15 lande, men kun fire har foreløbigt tilsluttet sig.

Både de store skibslande og de store ophugningslande skal tiltræde konventionen, for at ikrafttrædelsesbetingelserne bliver opfyldt.

I sidste måned bekendtgjorde fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), at han var på vej med nye regler, så Danmark kan tiltræde den såkaldte Hong Kong-konvention, som er en global aftale, der skal sikre, at ophugning af skibe sker på forsvarlig vis.

- Udtjente skibe skal ikke forurene strande i tredjeverdenslande. Skibe er farligt affald, som skal ophugges under forsvarlige forhold, så de ikke er til fare for menneskers sundhed, sikkerhed og for miljøet, lød det fra ministeren.

Hong Kong-konventionen blev vedtaget af FN’s søfartsorganisation tilbage i 2009, men indtil videre er kun Norge, Congo, Frankrig og Belgien tiltrådt konventionen.