Klimaministeriet vildledte Folketinget og TV 2 om grønne certifikater, mener ekspert – kalder sagen "grov"

Tidligere folketingsmedlem fortæller, at han muligvis havde stemt anderledes. Ministeriet afviser anklagen.

Grønne certifikater er blevet kritiseret igen og igen af eksperter.

Der er ikke dokumentation for, at de sparer atmosfæren for et eneste gram CO2, lyder kritikken.

Alligevel beholder politikerne systemet. Denne uge var der høringsfrist på en ny bekendtgørelse, som forsætter den kritiserede praksis.

TV 2 kan i dag afsløre, at både politikerne og TV 2 i lovprocessen frem til den bekendtgørelse har fået ”vildledende og forkerte” oplysninger af Klima- Energi- og Forsyningsministeriet.

Det vurderer professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet Sten Bønsing, som kalder sagen for ”grov”:

- Ministeriets oplysninger er vildledende og forkerte, når de ikke kan forklare, hvorfor de videregiver oplysninger til Folketinget, som ikke er i overensstemmelse med dem, der kommer fra Energistyrelsen og EU-kommissionen. Og der lader umiddelbart ikke til at være sådan en forklaring, siger Sten Bønsing.

En af dem, som fik de vildledende oplysninger, er Egil Hulgaard, der har været folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti som stedfortræder for Mette Abildgaard:

- Jeg synes, det er stærkt kritisabelt, siger han og forklarer, at hans beslutning om at bakke op om regeringens linje med de grønne certifikater i høj grad hvilede på informationerne fra departementet.

- Hvis jeg havde vidst, at der var en juridisk mulighed for at ændre på systemet for oprindelsesgarantier, så ville jeg da have været meget interesseret i at kigge nærmere på det, tilføjer han.

Ministeriet afviser, at det har videreformidlet vildledende og forkerte oplysninger. Man har lavet en samlet juridisk konklusion, oplyser ministeriet.

Norsk vandkraft og dobbelt bogføring

Det hele handler om grønne certifikater – eller oprindelsesgarantier, som de hedder i fagsprog.

Oprindelsesgarantier

Oprindelsesgarantier er en type grønt certifikat, som dokumenterer, at strømmen kommer fra vedvarende energi.

Systemet fungerer sådan, at hvis man producerer vedvarende energi et sted i Europa, så kan man få udstedt en oprindelsesgaranti af myndighederne. Den kan man så sælge videre på det frie marked.

Køberen af oprindelsesgarantien kan være sikker på, at der et sted i det europæiske elnet er blevet produceret den mængde vedvarende energi, man har købt retten til.

Systemet med oprindelsesgarantier er gentagende gange blevet kritiseret for at være uigennemskueligt og for ikke at hjælpe den grønne omstilling, selvom forbrugerne får det indtryk.

Eksempelvis har TV 2 fortalt, at Telia kørte en kampagne, hvor televirksomheden hævdede at være et grønt netværk med 100 procent grøn strøm.

Problemet var ifølge kritikere, at Telia med de grønne certifikater havde købt retten til grøn strøm fra norsk vandkraft. Det er en energikilde, som har været fuldt udbygget i mange årtier, og der kommer ikke mere grøn energi af at købe retten til energien i dag.

TV 2 har også fortalt om en vindmølle i Nordjylland, som både Danske Bank og Arla tog æren for. Det kunne lade sig gøre ved hjælp af grønne certifikater.

Senest har Politiken beskrevet, hvordan grøn energi fra vindmøller tilhørende virksomheden HOFOR bliver bogført tre gange: I Københavns Kommune, i kommunen, hvor de rent fysisk står, og hos de virksomheder, som køber de grønne certifikater.

Løsningen er – ifølge nogle kritikere af de grønne certifikater – at indføre den tyske model.

Denne sag handler netop om den tyske model.

Den tyske model

I begyndelsen af 2021 skulle de danske politikere beslutte, om de ville fortsætte med den praksis, man har for grønne certifikater i Danmark, eller om man skulle indføre den tyske model.

Den tyske model

I Tyskland udsteder man ikke oprindelsesgarantier fra grøn energi, som har fået statsstøtte. Årsagen er, at eksempelvis en vindmøllepark primært er blevet opført, fordi den har fået statsstøtte og ikke fordi, der er en meget lille indtægt fra grønne certifikater.

Derfor skal den grønne energi også tilskrives skatteborgerne, som har sikret opførelsen af vindmølleparken.

Dermed medfører den tyske model, at der bliver færre grønne certifikater på markedet. Certifikaterne bliver dyrere, fordi de kun kan udstedes til grøn energi, som bliver opført uden statslig støtte. Dermed bliver incitamentet til at opføre ny grøn energi større, mener fortalere for den model.

Det var i forbindelse med implementeringen af et nyt direktiv fra EU.

Regeringen er imod den tyske model, og ifølge regeringen kunne man slet ikke indføre den tyske model i Danmark af juridiske grunde.

Hvis man ligesom i Tyskland skulle afskaffe grønne certifikater fra vedvarende energi, som har fået statsstøtte, så svarer det til at ændre i en støtteordning, og det må man ikke ifølge direktivet fra EU.

Jeg har kun været i folketinget i ti måneder samlet set. Men jeg synes, det er meget bekymrende

Egil Hulgaard, stedfortrædende folketingsmedlem, De Konservative

Det oplyste Klima- Energi- og Forsyningsministeriet tre gange i løbet af den politiske proces, hvor politikerne skulle tage stilling til, om Danmark skulle skifte til den tyske model. To gange til Folketingets politikere og én gang til TV 2.

Både en fagmedarbejder i Energistyrelsen og EU-kommissionen var dog uenige i den udlægning, som ministeriet videregav, og det vidste ministeriets embedsmand godt, da ministeriet sendte oplysningerne til politikerne og TV 2. Det viser en aktindsigt i processen bag svarene.

- Lægge låg på kritikken

Der var tydeligvis en uenighed mellem en bestemt medarbejder i Klimaministeriet og en bestemt medarbejder i Energistyrelsen om, hvordan man kunne formulere de juridiske muligheder for at indføre den tyske model i Danmark.

På et tidspunkt skrev en embedsmand i ministeriet, at han gerne ville bruge en formulering om, at det ikke var ”juridisk muligt” at fjerne muligheden for at udstede grønne certifikater ligesom i Tyskland. Han begrundede formuleringen med, at det bidrager ”til at lægge låg på kritikken om, hvorfor man ikke blot gør som fx Tyskland.”

Embedsmanden i Energistyrelsen svarede:

- Den foreslåede formulering trækker mulighederne i VEII-direktivet noget skarpere op, end vi umiddelbart synes, vi kan indsætte som formulering.

Vildledende oplysninger kan ende med, at man laver forkert lovgivning,

Sten Bønsing, professor i forvaltningsret, Aalborg Universitet.

Tre gange efterfølgende forsøgte fagmedarbejderen i Energistyrelsen at bløde ministeriets formuleringer op om, at den tyske model ikke kunne lade sig gøre i Danmark. Alligevel var det ministeriets formuleringer, som til sidst kom ud til politikerne og pressen.

- Så har vi jo ikke en chance

Indblikket i processen bag de officielle svar falder daværende folketingsmedlem for De Konservative Egil Hulgaard for brystet:

- Jeg har kun været i Folketinget i ti måneder samlet set. Men jeg synes, det er meget bekymrende, hvis vi ikke får nuancerne med i de sagsfremstillinger, vi får. Specielt inden for energiområdet, som er meget kompliceret og nuanceret. Hvis oplysningerne bliver skåret til på den måde, så har vi jo ikke en chance, siger Egil Hulgaard.

Han fortæller, at han muligvis havde ændret sin holdning til systemet med grønne certifikater, hvis han have fået mere retvisende oplysninger.

Det understreger sagens alvor, ifølge professor Sten Bønsing:

- Problemet er, at vildledende oplysninger i sidste ende kan ende med, at man laver forkert lovgivning, og det kan gå ud over mennesker og miljøet ikke mindst. Folketinget har ikke selv en administration, der kan klæde dem på. Politikerne af afhængige af ministerierne, siger Sten Bønsing fra Aalborg Universitet.

Svar til Venstre

I november 2020 var Venstres folketingsmedlem Carsten Kissmeyer den første til at få et svar, som gik imod vurderingen fra fagmedarbejderen i Energistyrelsen:

- Som det fremgår af svar på spørgsmål 5 giver direktivet ikke mulighed for at ændre i de økonomiske vilkår, der er gældende for eksisterende støtteordninger, skrev ministeriet i svaret til Carsten Kissmeyer.

Ministeriet henviste her til, at det i EU-direktivet ikke var muligt at afskaffe grønne certifikater fra vedvarende energi, som allerede modtog statsstøtte.

På det tidspunkt havde ministeriet og departementet dog udarbejdet et juridisk notat, hvor der stod det modsatte:

- Det kan ikke udelukkes, at det efter en konkret vurdering af den enkelte støtteordning vil kunne besluttes for eksempel at undlade at udstede eller annullere oprindelsesgarantier til støttemodtagere, stod der i notatet.

I styrelsens og ministeriets interne notat stod altså, at man ikke kunne udelukke muligheden for at indføre den tyske model, men i svaret til Folketinget giver ministeriet udtryk for det modsatte: Det er udelukket at indføre den tyske model i Danmark.

Ukorrekt svar til TV 2

TV 2 fik nogenlunde samme svar som Carsten Kissmeyer i en skriftlig udtalelse fra klimaminister Dan Jørgensen 16. januar 2021.

Vi havde spurgt, hvorfor regeringen ønskede at bibeholde det eksisterende system, når forskningen viste, at det ikke hjalp den grønne omstilling.

- Vi kan ikke med direktivet i hånden sætte en stopper for, at dem, der allerede modtager støtte, også samtidig kan sælge oprindelsesgarantier, og det skyldes, at indtjeningen fra både oprindelsesgarantier og statsstøtte er en forudsætning for de eksisterende støtteordninger, skrev ministeren via en pressemedarbejder til TV 2.

Jeg vil helt sikkert følge op med ministeriet for at sikre, at alle har fået og får de informationer, de skal have

Dan Jørgensen, klima-, energi- og forsyningsminister.

Ministeriets embedsmand orienterede efterfølgende fagmedarbejderen fra Energistyrelsen om svaret til TV 2. Fagmedarbejderen svarede ministeriet, at "vi" ikke mente, at svaret til TV 2 var korrekt:

- Jeg skal gøre opmærksom på, at for den markerede formulering mener vi ikke, at sætningen i det tidligere svar gælder generelt. Det er kun ift. nogle af udbuddene, at oprindelsesgarantierne er indregnet konkret i statsstøttegodkendelsen, skrev fagmedarbejderen i Energistyrelsen til embedsmanden i ministeriet.

Fagmedarbejderen i Energistyrelsen mente altså, at det ikke var korrekt, at de grønne certifikater var en forudsætning i alle støtteordninger til vedvarende energi.

Med andre ord mente han ikke, at det var korrekt, når ministeriet skrev, at den tyske model var helt udelukket i Danmark. Den korrektion fik TV 2 dog aldrig.

Formuleringen fortsætter

På trods af, at fagmedarbejderen fra Energistyrelsen havde gjort indvendinger imod svaret til TV 2, så sendte ministeriets embedsmand en lignende formulering til Energistyrelsen allerede dagen efter.

Denne gang var det et udkast til et notat til alle forligspartierne. Notatet omhandlede blandt andet de juridiske muligheder for at indføre den tyske model:

- Man kan ikke med direktivet i hånden sætte en stopper for, at dem, der allerede modtager støtte på eksisterende støtteordninger, også samtidig kan sælge oprindelsesgarantier, stod der i udkastet fra ministeriet til Energistyrelsen.

Klima-, Energi og Forsyningsministeriet kan afvise, at der er sendt vildledende eller forkerte oplysninger i sagen.

Svar fra Klima-, Energi og Forsyningsministeriet

Endnu engang forsøgte fagmedarbejderen i Energistyrelsen at bløde formuleringen op, så det ikke fremstod så definitivt, at den tyske model var umulig at indføre for dansk vedvarende energi:

- Hvorvidt man med VE II-direktivet kan beslutte, at dem, der allerede modtager støtte på eksisterende støtteordninger, ikke samtidig kan anmode om at få udstedt oprindelsesgarantier, er næppe entydigt, skrev medarbejderen fra Energistyrelsen.

Denne gang medsendte fagmedarbejderen fra Energistyrelsen et svar fra EU-kommissionen, som ligesom Energistyrelsen understregede, at det ville komme an på en vurdering af de enkelte støttemodeller, om man ville kunne indføre den tyske model.

Det hjalp tilsyneladende ikke på ministeriets position.

Til møde i ministeriet

Det sidste man kan se i akterne er, at Energistyrelsens embedsmænd på området blev kaldt til møde i ministeriet samme eftermiddag, efter fagmedarbejderen havde sendt den foreslåede formulering om, at muligheden for at indføre den tyske model ”næppe” var ”entydig”.

Efter mødet var formuleringen i notatet tilbage ved ministeriets oprindelige udkast. Med en enkelt lille ændring:

- Man kan ikke med VE II-direktivet i hånden sætte en stopper for, at dem, der allerede modtager støtte på eksisterende, lukkede støtteordninger, også samtidig kan anmode om at få udstedt oprindelsesgarantier.

Det var også den formulering, som ministeriet sendte til Folketingets politikere. De blev ikke informeret om, at EU-Kommissionen havde en anden udlægning.

Det møder kritik fra professor Bent Ole Gram Mortensen:

- Hvis man som embedsmand eller minister fremlægger en fortolkning af de lovlige EU-rammer, er det efter min opfattelse mest retvisende, hvis man gør opmærksom på, at Kommissionen er af en anden holdning. Kommissionen har immervæk en særlig rolle i EU, skriver Bent Ole Gram Mortensen, der er professor i offentlig ret til TV 2.

EU-Kommissionen bekræfter

TV 2 har også selv været i kontakt med EU-Kommissionen om fortolkningen af det omtalte direktiv. Kommissionen bekræfter – ligesom den gjorde over for Energistyrelsen – at det er op til en vurdering af de enkelte støtteordninger, om man kan afskaffe grønne certifikater og dermed indføre den tyske model.

Bent Ole Gram Mortensen er ekspert i energiret, og han er enig i den juridiske udlægning, som både EU-kommissionen og medarbejderen i styrelsen har:

- Det er min opfattelse, at staten godt kan reducere støtten fremadrettet (…). I den forbindelse kan man se retten til at udstede oprindelsesgarantier som en støtte, også selv om størrelsen af den støtte er underlagt markedskræfterne, skriver Professor Bent Ole Gram Mortensen i et svar til TV 2.

Han påpeger – ligesom fagmedarbejderen i Energistyrelsen og EU-Kommissionen – at der kan være tilfælde, hvor man ikke kan afskaffe de grønne certifikater. Men det hviler på en juridisk vurdering af de enkelte støtteordninger.

Svar fra ministeriet

Ministeriet afviser, at der skulle være en uenighed mellem Energistyrelsen og ministeriet i den konkrete sag. Alle svar – inklusiv svaret til TV 2 - har været godkendt af Energistyrelsens direktion. Det er kun den pågældende fagmedarbejder i Energistyrelsen, som har været uenig i udlægningen.

Ministeriet afviser også, at der skulle være formuleret vildledende eller forkerte svar til Folketinget og TV 2:

- Der er udarbejdet et juridisk notat om sagen i fællesskab mellem Energistyrelsen og departementet, som blev godkendt primo november 2020, og alle efterfølgende svar i sagen bygger på konklusionerne heri. Notatet omhandler kompliceret lovstof og rummer en hel række juridiske forbehold, skriver ministeriets presseafdeling i en udtalelse.

Ministeriet mener altså, at selvom der i det omtalte notat står, at ”det kan ikke udelukkes” at man kan indføre den tyske model i Danmark, så kan man på baggrund af de andre oplysninger i notatet godt konkludere til Folketinget og pressen, at det kan udelukkes.

Det er den vurdering, som møder kritik fra juraprofessorerne Sten Bønsing og Bent Ole Gram Mortensen.

Ingen stærke følelser

Dan Jørgensen, som er klima- energi- og forsyningsminister, skriver i en sms via sin kampagnemedarbejder, at han ikke har stærke følelser for nogen af løsningerne i denne sag:

- Jeg vil helt sikkert følge op med ministeriet for at sikre, at alle har fået og får de informationer, de skal have, skriver han.