Samfund

Plejehjemmet Kongsgården får påbud for "problemer af større betydning"

To nye tilsyn fra Styrelsen fra Patientsikkerhed medfører, at Kongsgården skal ændre praksis på en lang række områder.

Plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, der de seneste uger har været meget omtalt i medierne, har fået to påbud.

Det fremgår af to afgørelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der har foretaget tilsyn på plejehjemmet - et sundhedsfagligt tilsyn samt det såkaldte Ældretilsyn.

Af det ene påbud fremgår det, at Kongsgården ikke lever op til sine forpligtelser på det sundhedsfaglige område:

- Styrelsen for Patientsikkerhed har den 21. juli 2020 givet påbud til Plejehjemmet Kongsgården om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, at foretage systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, at sikre tilstrækkelig journalføring og at implementere visse instrukser, skriver Styrelsen på sin hjemmeside.

Kongsgården har fået stor opmærksomhed den seneste tid, efter at TV 2 ved hjælp af skjulte optagelser har dokumenteret omfattende plejesvigt, nedværdigende tale og sundhedsfarlig hygiejne på plejehjemmet.

På grund af et fogedforbud har TV 2 endnu ikke offentliggjort optagelserne, der blandt andet viser, at den 90-årige, demensramte Else udsættes for forhold, der af eksperter kaldes uhyrlige og sundhedsskadelige.

Problemer af "større betydning" og "væsentlig risiko"

Styrelsen for Patientsikkerhed skriver i afgørelsen, at der 28. maj blev gennemført et såkaldt reaktivt tilsyn med Kongsgården, efter at styrelsen 1. marts modtog en henvendelse fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune vedrørende bekymring for pleje- og behandlingsforholdene på plejehjemmet.

I det sundhedsfaglige tilsyn lyder konklusionen blandt andet, at der er fundet fejl og mangler i relation til medicinhåndtering, sygeplejefaglige vurderinger og journalføring, hvilket samlet set udgør "problemer af større betydning for patientsikkerheden."

Foruden fejl og mangler på det sundhedsfaglige område, har Styrelsen fundet, at Kongsgården heller ikke lever op til serviceloven jævnfør Ældretilsynet. Et tilsyn, der skal "hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre."

Ældretilsynet giver således Kongsgården endnu et påbud, da styrelsen blandt andet konkluderer, at plejehjemmets forhold udgør en "væsentlig risiko for den fornødne hjælp, omsorg og pleje i plejeenheden."

Sådan lyder påbuddene

I påbuddet fra det sundhedsfaglige tilsyn fremgår det, at Kongsgården per 21. juli skal:

  1. Sikre forsvarlig medicinhåndtering
  2. Sikre, at der gennemføres systematiske sygeplejefaglige vurderinger for nyvisiterede patienter
  3. Sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder dokumentation af informeret samtykke
  4. Sikre implementering af instrukserne for fravalg af livsforlængende behandling og pludselig opstået sygdom/ulykke

I påbuddet fra Ældretilsynet fremgår det, at Kongsgården per 21. juli skal:

  1. Sikre borgernes selvbestemmelse, livskvalitet og medinddragelse i eget liv samt værdig død.
  2. Sikre en dokumentationspraksis, der understøtter sammenhængende social- og plejefaglige indsatser
  3. Sikre, at der anvendes systematik og faglige arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet.
  4. Sikre, at der fastsættes mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte samt vedligeholdelsestræning og genoptræning i overensstemmelse med servicelovens §§ 83 og 86