Samfund

Voldtægtsoffer: - Der er ikke noget, der hedder et ufrivilligt samleje

Det er en kamp om ord, men ord er vigtige, når det kommer til at fortolke lovgivningen, lyder reaktioner på Straffelovrådets anbefalinger.

Straffelovrådet afleverede onsdag dets anbefalinger til en ny samtykkebaseret voldtægtslovgivning.

De foreslår en ændring til, at sex i Danmark er voldtægt, medmindre begge parter frivilligt indgår i de seksuelle handlinger. Anbefalingerne kan dermed føre til en udvidelse af loven og ændre fokus fra at være på tvang, trusler eller modstand til også at være på gensidig frivillighed.

Et flertal af Straffelovrådets medlemmer foreslår desuden, at begrebet ”frivillighed” skal indgå i den nye voldtægtsbestemmelse frem for ”samtykke”. Et medlem af rådet taler for at bruge begrebet samtykke.

- Jeg undrer mig over, at det er frivillighed og ikke samtykke, der er fokus på. Jeg vil blive ved med at kæmpe for, at samtykke skal skrives ind i lovgivningen. For det er vigtigt, når det kommer til lovgivningen, om der var samtykke eller ej, siger aktivist Kirstine Marie Thomsen.

Kirstine Marie Thomsen var en del af kampagnen ’Let’s Talk about Yes’ fra Amnesty International i 2019, som handlede om samtykke. Hun har tidligere fortalt TV 2, hvordan hun følte sig svigtet, da hun for fire år siden anmeldte en voldtægt. Her husker hun blandt andet, hvordan en betjent spurgte, om hun var klar over, at hun ville ødelægge en anden persons liv med anmeldelsen.

Sagen kom dengang aldrig for retten. Hun mener, det er svært at sige, om hendes sag ville komme for retten med en samtykkebaseret lovgivning - men i og med der aldrig var et ja i hendes sag, ville det være en mulighed.

'Der er ikke noget, der hedder ufrivilligt samleje'

Trine Bolette Svensson var 47 år, da hun blev voldtaget af sin daværende kæreste. Hun meldte efterfølgende overfaldet, der endte med, at han blev dømt to år senere. I processen frem til dommen oplevede hun, ligesom Kirstine Marie Thomsen, at blive mødt med modstand og mistro vedrørende overfaldet.

- Jeg synes umiddelbart, det er problematisk, at der i rådets anbefalinger bliver skelnet mellem frivilligt og ufrivilligt samleje. Der er ikke noget, der hedder et ufrivilligt samleje. Så er det vold, siger Trine Bolette Svensson, der er jurist.

Hun har desuden aktivt har været med i arbejdet på at få ændret lovgivningen sammen med Amnesty International. Dog ser hun anbefalingerne som et skridt i den rigtige retning - men med et stykke vej til målet. Hun glæder sig til at se, hvilke ændringer det fører med sig.

Straffelovrådets anbefalinger

Sådan ser loven ud i dag

For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der

1)tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller

2)skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Flertallet af straffelovrådets forslag til ny formulering

For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der har samleje med en person, der ikke deltager frivilligt.

Stk. 2. For at en deltagelse skal anses som frivillig, skal valget om at deltage være kommet til udtryk gennem ord eller handling eller fremgå af den konkrete situation og sammenhæng. Der foreligger ikke frivillighed, hvis gerningsmanden har tiltvunget sig samleje ved vold eller trussel om vold. Der foreligger heller ikke frivillighed, hvis gerningsmanden har skaffet sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Et medlems alternative forslag

For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der gennemfører et samleje med en person, der ikke har samtykket heri. Samtykke skal gives frivilligt og være udtryk for den pågældendes frie vilje, bedømt ud fra omstændighederne ved den konkrete situation. Er forholdet begået ved vold, trussel om vold, psykisk vold, anden ulovlig tvang, jf. § 260 eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen, anses dette som en særligt skærpende omstændighed.