Samfund

Danske arter er blevet mere truede - flere hundrede er allerede forsvundet

Danske plante-, dyre- og svampearter er blevet mere truede. Det viser den nye rødliste fra Aarhus Universitet.

Efter seks års arbejde er forskere nu klar med en ny såkaldt rødliste, der gør status over, hvordan det står til med de danske plante-, dyre- og svampearter.

Overordnet er konklusionen, at arterne generelt er blevet mere truede, oplyser Aarhus Universitet, som står bag rødlisten.

Listen er for første gang siden 2010 blevet opdateret.

Universitetet oplyser, at der efter nøje analyse af de nye vurderinger ses "en lille - men statistisk signifikant – tilbagegang for de danske arter samlet set".

- Vi kan se en lille tilbagegang for arterne - altså en lille stigning i, hvor truede arterne er. Det er en signifikant stigning, så den er der, selvom den ikke er så stor, siger forsker Jesper Erenskjold Moeslund fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Rødlisten er en oversigt over arter, der enten er forsvundet i nyere tid, er i fare for at forsvinde eller er sjældne.

Flere kritisk truede arter

Af de 10.683 arter, som er vurderet på rødlisten, er 386 arter forsvundet fra den danske natur siden 2010. 376 er kritisk truede, 663 er truede, 802 er sårbare, 568 er næsten truede.

For 1638 arter er der utilstrækkelige data om udbredelsen, mens 6224 arter vurderes som livskraftige.

Ser man på de aktuelle trends for truede og næsten truede arter, er cirka 2,5 procent af arterne i fremgang, mens lidt over 15 procent vurderes at være i tilbagegang, oplyser Aarhus Universitet.

Omkring 11 procent af arterne er stabile og for resten af arterne kender forskerne ikke trenden.

Listen omfatter karplanter, svampe, mosser, laver, fugle, pattedyr, fisk, padder, krybdyr, sommerfugle, bier, guldsmede, græshopper, døgnfluer, vårfluer, slørvinger, adskillige grupper af biller, græshopper, svirrefluer og edderkopper.

En alvorlig krise

Danmarks Naturfredningsforening mener, at den nye rødliste over truede danske arter er dyster læsning.

Det siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

- Den nye rødliste slår en stor streg under det faktum, at den danske naturindsats har fejlet det sidste årti. Udviklingen går fra slemt til værre, og politikerne har slet ikke formået at løfte det ansvar, de har forpligtet sig på nationalt som internationalt, siger præsidenten i en pressemeddelelse.

Biolog Thor Hjaresen fra Verdensnaturfonden, WWF, ligger på linje med sin kollega.

Han mener, at den nye rødliste over danske arter bekræfter, at den danske natur befinder sig i en alvorlig krise.

- Vi skal afsætte mere plads til natur - vild natur - uden skovbrug og landbrug. Vi mener, at staten må gå først. Vi foreslår en akutpakke, at statens skovdrift stopper inden 2030, og statsskovene bliver til vild natur, siger han.

Naturen skal have mere plads

Dykker man ned i de enkelte artsgrupper, er der en signifikant stigning i truede arter af karplanter, fugle, svirrefluer og snudebiller. Samtidig er der et signifikant fald i truede arter af guldsmede.

Andelen af rødlistede arter er især stor i skovene og i naturtypen græsland, som er lysåbne, tørre og naturligt, næringsfattige områder.

- Vi har fortsat et tab af levesteder i Danmark. Det gør, at det bliver svært at være arter - især arter, som har særlige krav til levesteder, siger Jesper Erenskjold Moeslund.

Han fortæller, at det korte svar på, hvad der skal gøres for at sikre arterne bedre fremover er mere plads til naturen:

- Der er brug for, at man har nogle større sammenhængende arealer, som naturen kan boltre sig på, siger han.

FAKTA: Truede arter i naturen

De lidt mere end 10.000 rødlistevurderede arter er opdelt i følgende kategorier.

  • 389 arter (3,6 procent) er regionalt uddøde og forsvundet fra den danske natur.

Det vurderes således, at det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ af arten, som havde en reel mulighed for reproduktion i Danmark, er forsvundet.

  • 379 arter (3,6 procent) er kritisk truede og har således ekstremt høj risiko for at uddø i den vilde natur.
  • 663 arter (6,2 procent) er truede og har dermed meget stor risiko for at uddø i den vilde natur.
  • 802 arter (7,5 procent) er sårbare og har således stor risiko for at uddø i den vilde natur.
  • 568 arter (5,3 procent) er næsten truede, hvilket betyder, at de er tæt på at opfylde kriterierne for at være truede - kritisk truet, truet eller sårbar.
  • 1638 arter (15,4 procent) har utilstrækkelige data om udbredelse og bestandsstatus til en vurdering af deres risiko for at uddø.
  • 6224 arter (58,4 procent) er livskraftige og dermed i mindre fare for at uddø end de rødlistede arter.

Kilde: Aarhus Universitet.