16 nye tiltag skal sende nye familier godt fra start

16x9
Danske Regioner vil med 16 nye initiativer styrke tilbudene til nye familier, så de kommer "godt fra start", hvilket også er navnet på det nye udspil. (arkivfoto) Foto: Scanpix Danmark

Regionerne vil være bedre til at tilbyde løsninger, der er tilpasset den enkelte familie.

De gode initiativer på landets fødeafdelinger skal spredes ud og gøre gavn i hele landet.

Det er ideen bag Danske Regioners nye fødselsudspil "Godt fra start", der med 16 konkrete initiativer skal gøre det til en bedre oplevelse at være gravid og føde.

- Vi skal blive endnu bedre til at lytte til den enkeltes families behov og så skabe mere individuelle løsninger for nyfødte og nye familier. Det nytter ikke, at vi tilbyder samme metervare til alle. Både familierne og regionerne skal vænne sig til tanken om, at ikke alle har brug for det samme, og at vi i stedet skal lave skræddersyede, individuelle løsninger, siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner.

Jordemødre er glade for udspil

Det nye udspil er udarbejdet på baggrund af regionernes svar på de udfordringer, som området står overfor.

Jordemoderforeningen er enig i hovedtrækkene i initiativerne, fortæller foreningens formand Lillian Bondo til TV 2:

- Det er vigtigt med stærkt fokus på at sætte kvinden og hendes partner i spidsen for planlægning af deres eget forløb. Det er godt at sikre valgmuligheder og gode rammer om fødslerne, og det er klogt at tænke i nye kommunikationsmidler til at gøre forløb så personlige og så sammenhængende som muligt.

- Ny teknologi er et godt supplement, hvor kvinden kan komme hurtigere i kontakt med jordemoder, læge eller sundhedsplejerske, men den gode svangreomsorg opnås stadig i mødet mellem mennesker, lyder det fra Jordemoderforeningen.

10.000 flere børn årligt

I den seneste "landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende" fra 2017 har 87 procent af kvinderne svaret, at de i meget høj eller i høj grad er tilfredse med deres samlede fødselsforløb.

En anden undersøgelse foretaget af Epinion for Danske Regioner i 2017 viser, at 71 procent af de kvinder, som er blevet mor inden for de sidste to år, blandt andet er enige i, at en kvinde med en ukompliceret graviditet får færre faste konsultationer end en kvinde med en kompliceret graviditet, men at hun har mulighed for at henvende sig, hvis behovet opstår.

Frem mod 2025 vil der blive født op mod 10.000 flere børn om året. Lige nu fødes der årligt over 60.000 børn i Danmark.

Herunder kan du se de 16 initiativer, som er inddelt i fem områder med fokus på individuelle forløb, bredt samarbejde, tryghed, digitale løsninger samt sparring og uddannelse.

16 tiltag til gravide og nye familier

Individuelle forløb

Her vil regionerne tage udgangspunkt i et spørgeskema udfyldt af en gravid. Ud fra dette kan jordmoderen sammensætte det bedste forløb.

Mest mulig sundhed

Kommende forældre skal tilbydes det antal - og den type konsultationer og undersøgelser, der svarer til deres behov og risici for komplikationer. Parallelle forløb skal undgås til fordel for samlede forløb.

Partnerskaber om sårbare gravide

For at fremme samarbejde og tillid med især forældre med sociale problemer og psykiske lidelser, vil regionerne fremme partnerskaber uden for sundhedsvæsnet. Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune har i forvejen et partnerskab med Mødrehjælpen, som har givet positive resultater, blandt andet i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Familiens team

Træprofessionelle teams på tværs af fødested og kommune, der er tilknyttet den enkelte familie, skal sikre en plan for et samlet forløb.

Fødselsforberedelse i mindre hold

Regionerne vil på baggrund af gode erfaringer styrke fødsels- og forældreforberedelsen, især med førstegangsforældre og sårbare forældre.

Lavere sygefravær blandt gravide

På baggrund af studier, samt et norsk projekt, hvor det lykkedes at nedbringe sygefraværet blandt gravide efter trekantsmøder mellem den gravide, arbejdsgiveren og en jordmoder, vil en forskningsgruppe på Aarhus Universitetshospital udvikle en intervention for at nedbringe sygefraværet.

Udvikling af fremtidens fødemiljø

Der skal tilbydes fødemiljøer, som skaber ro og tryghed for forældrene. Blandt andet med inspiration fra Hospitalsenheden Vest i Herning, hvor en ny føde- og barselsstue har skabt positive resultater. Designskoler og privatvirksomheder kan fremover være med i samarbejdet om at skabe interaktive fødestuer, som skaber tryghed for forældre.

Hjem efter en nat eller efter fødslen

Regionerne vil udbrede tilgangen ”Hjem efter en nat eller efter fødslen”, som giver nybagte forældre redskaberne og trygheden til at tage hjem efter en nat eller efter fødslen. Tilgangen fungerer gennem inddragelse af kvinden og parret, letforståelig kommunikation, der styrker deres kompetencer, og en livline til fødestedet.

Nye regler for tidligt hjemmeophold

Regionerne vil arbejde for at ændre reglerne, der betyder, at nyfødte på tidligt hjemmeophold ikke længere er indskrevet på hospitalet, og at forældrenes barsel bliver kortere, end hvis de var indlagt på hospitalet. 

Digital understøttelse

Regionerne arbejder med at udvikle en digital løsning, som skal erstatte den eksisterende vandrejournal, som den gravide bærer med sig i papirformat til konsultationer. En digital løsning giver den gravide selv og de relevante sundhedspersoner sikker adgang til de relevante data. En sådan løsning bør også indeholde oplysninger fra spørgeskemaet nævnt under initiativ 1.

Udbredelse af telemedicin

Regionerne vil udbrede telemedicin til flere målgrupper i svangreomsorgen. Intentionen er, at de gravide skal tilbydes det bedst tænkelige patientforløb på den mindst indgribende måde. Regionerne er allerede godt i gang med at udbrede telemedicin til gravide med komplikationer til alle fødesteder. 

Overblik og kommunikation med app-løsninger

Regionerne vil give kommende forældre et overblik over deres forløb og en mulighed for let at modtage information og kommunikere med sundhedspersonale gennem en app-løsning.

Fokus på præcis vagtplanlægning

Regionerne vil samle forskere, it-udviklere, sundhedsprofessionelle og private virksomheder omkring udviklingen af et pilotprojekt, der gennem algoritmer kan skabe et mere præcist grundlag for vagtplanlægningen på de enkelte fødesteder. Pilotprojektet kan desuden medvirke til at forebygge genindlæggelser af nyfødte og deres mødre.

De rette kompetencer

Regionerne vil understøtte en kultur på fødegangene, hvor erfarne jordemødre fungerer som sparringspartnere for nyuddannede og mindre erfarne jordemødre. Det højner kvaliteten, idet de erfarne jordemødre kan holde overblikket og sikre optimal udnyttelse af kompetencer og ressourcer. De kan ligeledes give hurtigere handlemuligheder i akutte situationer, ligesom de kan fungere som tætte samarbejdspartnere med lægerne på afdelingen.

Efteruddannelse af jordmødre

Regionerne støtter projektet MAMAACT, der gennem efteruddannelse af jordemødre i interkulturel kommunikation skal forebygge død og mindske sygelighed blandt nyfødte børn af socialt og etnisk udsatte kvinder i Danmark. Ud over at styrke jordemødrenes kompetencer, har projektet fokus på de gravides kompetencer til at tage aktiv del i jordemodersamtalerne og de gravides evner til at reagere på kroppens signaler og til at navigere i sundhedsvæsenet.

Uddannelse af sonografer og føtalmedicinereg

Regionerne vil afhjælpe manglen på sonografer og føtalmedicinere ved at iværksætte oplæring af personale med kompetencer til at varetage ultralydsscanning af gravide med henblik på at sikre muligheden for prænatal diagnostik i fremtiden.