Overenskomst 2018

Er du på vej i konflikt: Sådan får du penge

Næsten en halv million offentligt ansatte kan være på vej i strejke eller lockout. Se her, hvordan fagforeningerne vil støtte medlemmerne.

Parterne forhandler fortsat i Forligsinstitutionen, og det er endnu ikke afgjort, om det hele ender med en overenskomstaftale – eller om det ender med en storkonflikt.

Tirsdag aften er det forhandlerne på regionernes område, der sidder ved forhandlingsbordet. Og det er tilsyneladende dem, der er tættest på at nå til enighed. 

- De er så langt, at man vurderer, at den økonomiske ramme – hvor meget folk skal have i lønstigning – stort set er på plads. Og så diskuterer de den betalte spisepause. De store fagforbund mener allerede, at de har aftaler på det område, så de har ikke noget problem med det, fortæller TV 2s Olav Christensen fra Forligsinstitutionen tirsdag aften.

- I øjeblikket prøver man så at se, om Akademikerne og FTF’erne også kan komme med i en aftale om den betalte spisepause. Hvis det lykkes, så har man faktisk en aftale, men det er altså forhandlinger, der stadig er i gang, siger Olav Christensen.

Hvis det ender med en storkonflikt på det offentlige område, så kan op mod en halv million lønmodtagere komme til at strejke eller blive lockoutet uden løn.

Skulle det ske, så vil næsten alle danskere blive berørt på den ene eller den anden måde. Først og fremmest de mange offentligt ansatte i konflikt, der skal finde ud af, hvorfra de så skal få penge til de daglige udgifter.

Fagforeningerne har forskellige modeller for, hvor meget deres medlemmer kan få, når de er i konflikt. Se her, hvordan de forskellige ordninger er:

Sådan får medlemmerne penge under en konflikt

Yngre Læger

Yngre Læger

Hvad får medlemmerne udbetalt under en konflikt?

De fleste får udbetalt stort set, hvad der svarer til 100 procent af deres nettoløn.

Hvordan bliver lønnen udbetalt – som konfliktstøtte eller som konfliktlån?

Pengene bliver givet som et konfliktlån, der skal betales tilbage, efter konflikten er afsluttet. Når medlemmerne begynder at betale deres konfliktlån tilbage, får de til gengæld en tilsvarende kontingentnedsættelse. Modellen med konfliktlån betyder, at fagforeningen vil have økonomisk styrke til en længere konflikt.

Betyder det ekstra kontingent for medlemmerne?

De medlemmer, der ikke har været konfliktramt, skal efter konflikten betale et forhøjet kontingent, så konfliktkassen kan blive fyldt op igen.

Kontingentnedsættelse og kontingentforhøjelse balanceres, så alle kommer til at betale det samme.

Hvor stor er fagforeningens konfliktkasse?

Det kan man ikke sige noget om.

Foto: Lars Helsinghof Bæk / Scanpix Danmark

3F

3F

Hvad får jeres medlemmer udbetalt under en konflikt?

Alle vores medlemmer, der bliver ramt af konflikt, får en konfliktunderstøttelse, der svarer til dagpenge.

Hvordan bliver lønnen udbetalt – som konfliktstøtte eller som konfliktlån?

Det er ren støtte.

Betyder det ekstra kontingent for jeres medlemmer?

Der bliver ikke tale om kontingentforhøjelser. Konflikten kan højst komme til at omfatte 30.000 af fagforeningens medlemmer, hvilket svarer til cirka 10 procent af medlemmerne, så økonomisk er 3F stærkt rustet til en konflikt.

Hvor stor er jeres konfliktkasse?

3F har et stort strejkeberedskab, som man selv betegner som "i milliard-klassen".

Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

Speciallægerne

Speciallægerne

Hvad får jeres medlemmer udbetalt under en konflikt?

De vil få fuld kompensation, det vil sige et beløb, der svarer til nettolønnen plus pension.  

Hvordan bliver lønnen udbetalt – som konfliktstøtte eller som konfliktlån?

Medlemmerne kan søge om et konfliktlån, og når konflikten er slut, kan de søge om en kontingentnedsættelse, der svarer til afdraget på konfliktlånet.

Betyder det ekstra kontingent for jeres medlemmer?

Det er ikke afklaret endnu. Det kommer an på, hvor langvarig konflikten vil blive. Men foreningen har varslet over for medlemmerne, at konfliktkassen kan have behov for at blive fyldt igen, og det kan resultere i en opkrævning.

Hvor stor er jeres konfliktkasse?

"Stor nok", lyder svaret.

 

Foto: Mikkel Møller Jørgensen / Scanpix Denmark

HK

HK

Oplysningerne gælder både for HK Stat og og HK Kommunal

Hvad får jeres medlemmer udbetalt under en konflikt?

De vil få en konfliktstøtte, der svarer til til deres normale løn, dog minus de godt otte procent i arbejdsmarkedsbidrag.

Hvordan bliver lønnen udbetalt – som konfliktstøtte eller som konfliktlån?

Medlemmerne får pengene som støtte fra forbundet.

Betyder det ekstra kontingent for jeres medlemmer?

Det er der ikke taget stilling til endnu.

Hvor stor er jeres konfliktkasse?

Det ønsker HK ikke at oplyse.

Foto: Scanpix

Jernbaneforbundet

Jernbaneforbundet

Dansk Jernbaneforbund

Hvad får jeres medlemmer udbetalt under en konflikt?

Dansk Jernbaneforbund ønsker ikke at oplyse, hvor meget medlemmerne får udbetalt, men der udbetales støtte per konfliktdag.

Betyder det ekstra kontingent for jeres medlemmer?

Det er noget, der bliver taget stilling til senere. Dansk Jernbaneforbund har i mange år opkrævet en fast indbetaling til en konfliktkasse på 20 kroner per måned per medlem.

Hvor stor er jeres konfliktkasse?

Da det er flere år siden, forbundet sidst har været i konflikt, er forbundet "velpolstret med mange millioner" i kassen. Men man ønsker ikke at oplyse et præcist beløb.

 

Foto: Scanpix

Faglærere

Faglærere

Uddannelsesforbundet organiserer lærere på fagskoler og lignende.

Hvad får jeres medlemmer udbetalt under en konflikt?

Medlemmerne kan få 860 kroner om dagen som et skattefrit lån.

Hvordan bliver lønnen udbetalt – som konfliktstøtte eller som konfliktlån?

Pengene udbetales som et lån og skal betales tilbage, når konflikten er slut. Når medlemmerne skal tilbagebetale konfliktlån, bliver deres medlemskontingent nedsat, så de maksimalt kan komme til at betale 662 kroner om måneden i alt til grundkontingent og til tilbagebetaling af lånet.

Betyder det ekstra kontingent for jeres medlemmer?

Forbundet har valgt en solidarisk model, så de medlemmer, der ikke er omfattet af konflikt, betaler et forhøjet kontingent.

Hvor stor er jeres konfliktkasse?

Det kan ikke oplyses.

Foto: Scanpix

Lærere

Lærere

Hvad får jeres medlemmer udbetalt under en konflikt?

Lærerne kan ansøge om et lån på 846 kroner per konfliktdag fra lærerforeningen.

Hvordan bliver lønnen udbetalt – som konfliktstøtte eller som konfliktlån?

Konfliktlånet skal betales tilbage, når konflikten er slut. Medlemmerne får nedsat kontingent, mens de betaler lånet tilbage.

Betyder det ekstra kontingent for jeres medlemmer?

Lærerforeningen tager senere stilling til, om kontingentet generelt skal sættes op. De medlemmer, der ikke er omfattet af konflikt, kommer efterfølgende til at betale et strejkekontingent. Målet er, at alle medlemmer – uanset om de har været i konflikt eller ej – kommer til at bidrage nogenlunde lige meget. Lærerne er for kort tid siden blevet færdige med at betale af på de konfliktlån, de optog i forbindelse med lockouten i 2013.

Hvor stor er jeres konfliktkasse?

Det ønsker Danmarks Lærerforening ikke at oplyse.

Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen / Scanpix Denmark

Jordemødre

Jordemødre

Hvad får jeres medlemmer udbetalt under en konflikt?

Langt de fleste af de knap 1900 jordemødre på det regionale område er undtaget fra konflikten af hensyn til de fødende kvinder. Men Jordemoderforeningen har 50 medlemmer på det statslige område, der hovedsageligt er beskæftiget med undervisning. De er omfattet af konflikt og har mulighed for at få et konfliktlån fra fagforeningen.

Hvordan bliver lønnen udbetalt – som konfliktstøtte eller som konfliktlån?

Pengene bliver udbetalt som et lån, der efterfølgende skal tilbagebetales. Tilbagebetalingen af lånet bliver modsvaret af en nedsættelse af kontingentet i tilbagebetalingsperioden.

Betyder det ekstra kontingent for jeres medlemmer?

Det er der ikke taget stilling til endnu. Det afhænger af, hvor længe og hvor kostbar en eventuel konflikt bliver.

Hvor stor er jeres konfliktkasse?

Ikke oplyst

Foto: Søren Bidstrup / Scanpix Denmark

Soldater

Soldater

Selv om formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), Flemming Vinther, er de statsansattes chefforhandler i Forligsinstitutionen, så kan en eventuel konflikt ikke komme til at omfatte HKKF’s medlemmer.

Soldater kan nemlig hverken strejke eller omfattes af en lockout.

De kan dog godt blive indirekte berørt af konflikten, idet det civile personale i forsvaret kan deltage i konflikten. Flere forbund, blandt andre HK, Metal og Akademikernes Centralorganisation, har varslet strejke for nogle af deres ansatte i forsvaret.

Foto: Youtube / Youtube

Præster

Præster

En eventuel konflikt vil kun omfatte en mindre del af Præsteforeningens aktive medlemmer, da de fleste af præsterne er ansat som tjenestemænd, og dermed hverken kan strejke eller rammes af lockout. Cirka 1700 præster er tjenestemandsansatte, mens cirka 370 er overenskomstansatte og dermed risikerer at blive konfliktramt.

Hvad får jeres medlemmer udbetalt under en konflikt?

De bliver tilbudt et lån, der månedligt svarer til deres nettoløn plus indbetaling til pension og ferie.

Hvordan bliver lønnen udbetalt – som konfliktstøtte eller som konfliktlån?

Pengene bliver givet som lån. Når de betales tilbage, bliver tilbagebetalingen kompenseret med en kontingentnedsættelse.

Betyder det ekstra kontingent for jeres medlemmer?

Der er ikke taget stilling til, om kontingentet til foreningen skal sættes op efter en konflikt.

Hvor stor er jeres konfliktkasse?

Præsteforeningen har en formue, der gør, at foreningen er "udmærket polstret", som det udtrykkes.

Foto: Torben Christensen / Ritzau Scanpix

Politiforbundet

Politiforbundet

Den største del af forbundets medlemmer er polititjenestemænd, der ikke kan deltage i en konflikt. Men der er varslet strejke eller lockout for cirka 250 af Politiforbundets medlemmer. Det drejer sig blandt andet om politikadetter, der bevogter grænsen, om køreprøvesagkyndige, civilt personale ved hastighedskontroller og fingeraftrykseksperter.

Hvad får jeres medlemmer udbetalt under en konflikt?

De får udbetalt en konfliktstøtte, der stort set svarer til den sædvanlige løn minus arbejdsmarkedsbidrag og pensionsbidrag.

Betyder det ekstra kontingent for jeres medlemmer?

Næppe.

Hvor stor er jeres konfliktkasse?

Politiforbundet har ikke en decideret konfliktkasse, men er "forholdsvist velpolstret", som man udtrykker det, med penge i en kampfond.

Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

DJØF

DJØF

Hvad får jeres medlemmer udbetalt under en konflikt?

Juristerne og økonomerne i DJØF kan få et konfliktlån, der stort set svarer til lønnen efter skat, men inklusiv pension. Lånet afdrages, efter konflikten er afsluttet og modsvares af en kontingentnedsættelse.

Betyder det ekstra kontingent for jeres medlemmer?

Det er muligt, at alle kommer til at betale et midlertidigt forhøjet kontingent, så konfliktkassen kan blive fyldt op igen.

Hvor stor er jeres konfliktkasse?

Ikke oplyst.

Foto: Niels Ahlmann Olesen / Scanpix Denmark

FOA

FOA

FOA har næsten alle sine medlemmer ansat i det offentlige område, beskæftiget med pleje og service.

Hvad får jeres medlemmer udbetalt under en konflikt?

Under en strejke får medlemmerne udbetalt en understøttelse fra forbundet, der svarer til en fuld løn. Det samme gælder i princippet under en lockout, men den beslutning kan til enhver tid ændres af hovedbestyrelsen, hvis konflikten bliver langvarig og for kostbar for FOA.

Betyder det ekstra kontingent for jeres medlemmer?

Det er ikke afgjort.

Hvor stor er jeres konfliktkasse?

FOA har tidligere meldt ud, at man har en konfliktkasse på cirka 1,3 milliarder kroner.

Foto: Scanpix Denmark

Sygeplejersker

Sygeplejersker

Hvad får Dansk Sygeplejeråds medlemmer udbetalt under en konflikt?

Medlemmerne bliver kompenseret med fuld løn, uanset om de strejker eller bliver ramt af lockout.

Hvordan bliver lønnen udbetalt – som konfliktstøtte eller som konfliktlån?

Hvis strejken - som oprindeligt varslet - bryder ud nogle dage før lockouten, så får de strejkende konfliktunderstøttelse svarende til normalløn inklusivt tillæg, feriepenge og pension.

Når lockouten bryder ud, får alle – både de lockoutede og de medlemmer, der allerede er i strejke – konfliktlån, som skal betales tilbage efter konfliktens ophør.

Hvor stor er jeres konfliktkasse?

Dansk Sygeplejeråd ønsker ikke at oplyse, hvor stor strejkekassen er, men siger, at "den er godt fyldt op". Fagforeningen var sidst i konflikt i 2008, hvor den store sygeplejekonflikt varede i otte uger.

Foto: Claus Fisker / Scanpix

Social-rådgiverne

Social-rådgiverne

Hvad får jeres medlemmer udbetalt under en konflikt?

Socialrådgiverne har en lidt kompliceret model. Medlemmerne kan låne op til 20.000 kroner om måneden i tilfælde af strejke, og 15.000 kroner om måneden, hvis de bliver ramt af lockout.

Men de statsansatte socialrådgivere har en særlig ordning. De har, ligesom de øvrige medlemmer, 20.000 kroner til rådighed per måned, hvis de strejker, og 15.000 kroner, hvis de rammes af lockout.

 Men de kan få et særligt støttebeløb på 12.000 kroner om måneden.

Hvis de er i strejke, kan de så låne yderligere 8000 kroner om måneden. Hvis de bliver ramt af lockout, kan de låne 3000 kroner oveni støttebeløbet.

Lånene afdrages over tre år med en kompensation i form af en kontingentnedsættelse.

Betyder det ekstra kontingent for jeres medlemmer?

Det tager man først stilling til, når man ved, hvor længe konflikten kommer til at vare. Socialrådgiverforeningen har dog meldt ud, at der højst kan blive tale om en forhøjelse på 200 kroner per måned.

Hvor stor er jeres konfliktkasse?

Ikke oplyst.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen / Scanpix Denmark

BUPL

BUPL

BUPL organiserer pædagoger i børnehaver, vuggestuer og andre institutioner.

Hvad får jeres medlemmer udbetalt under en konflikt?

Strejkende medlemmer af BUPL får en konfliktunderstøttelse svarende til fuld løn inklusiv tillæg og pensionsbidrag.

Når en lockout træder i kraft, overgår alle i konflikt til en "lockout-sats", der svarer til højeste dagpengesats på 860 skattepligtige kroner per dag.

Betyder det ekstra kontingent for jeres medlemmer?

Det er endnu ikke besluttet, om kontingentet skal sættes op efter en konflikt.

Hvor stor er jeres konfliktkasse?

Det ønsker BUPL ikke at oplyse

Foto: Søren Bidstrup / Scanpix Denmark

Gymnasie-lærerne

Gymnasie-lærerne

Hvad får medlemmerne af Gymnasieskolerne Lærerforening udbetalt under en konflikt?

Under en strejke får de udbetalt et beløb, der stort set svarer til deres almindelige løn. De bliver stort set ikke berørt økonomisk.

Under en lockout får de fuld kompensation for lønnen ved en kontingentnedsættelsesmodel, så det, man mister under en lockout, kompenseres ved en efterfølgende kontingentnedsættelse.

Hvordan bliver lønnen udbetalt – som konfliktstøtte eller som konfliktlån?

Der er mulighed for lån, som man afdrager efter konflikten. Afdragene bliver stort set modregnet med en kontingent nedsættelse.

Betyder det ekstra kontingent for jeres medlemmer?

Det er muligt, men endnu ikke besluttet

Hvor stor er jeres konfliktkasse?

Det ønsker foreningen ikke at oplyse.

Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

Gravere

Gravere

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte

Hvad får jeres medlemmer udbetalt under en konflikt?

De omkring 100 medlemmer, der er udtaget til strejke, vil få en konfliktstøtte, der svarer til deres almindelige løn.

De omkring 900 overenskomstansatte kirkegårdsgravere, der kan rammes af lockout, kan forvente en støtte, der svarer til dagpengesatsen.

Hvor stor er jeres konfliktkasse?

Forbundet har ikke en decideret konfliktfond, men man har "penge på bogen", som det udtrykkes. Hvor lang tids konflikt, pengene kan dække, ønsker man ikke at oplyse.

 

Foto: Jørgen Jessen / Scanpix Danmark