Samfund

Otte nye fuglearter yngler i Danmark

Nilgås, rovterne og sølvhejre er blot tre af de nye fuglearter, der er begyndt at yngle i den danske natur. Kongeørnen, der har et vingefang på op til godt to meter, og biæderen, der kun måler omkring 28 centimeter i længden, er yderpunkterne blandt de nye ynglefuglearter, der har slået sig ned i Danmark.

I alt kan der i det danske landskab spottes otte nye ynglende fuglearter. De er blevet kortlagt i første sæson af Atlas III, som er Dansk Ornitologisk Forenings, DOF, store undersøgelse af fuglebestanden i landet.

De nye arter er ret forskellige, og derfor er der heller ikke en entydig grund til, at de er kommet til Danmark, fortæller biolog hos DOF Iben Hove Sørensen.

- Nogle af dem har sandsynligvis bevæget sig nordpå, fordi klimaændringerne har medført bedre forhold for dem i Danmark, end der har været tidligere, siger hun og fortsætter:

- Rovternen regner vi med er kommet hertil, fordi den i en periode har haft lav ynglesucces i Skåne. Så har den forsøgt at yngle i Danmark i stedet.

De nye arter er biæder, hvidvinget korsnæb, kongeørn, nilgås, rovterne, rødhovedet and, sølvhejre og vandrefalk. Men ikke alle arterne er helt ukendte i den danske natur.

Vandrefalken har eksempelvis været her tidligere. Det sidste ynglepar forsvandt i starten af 1970’erne, fortæller Iben Hove Sørensen.

- I de seneste årtier har rovfuglene fået en meget bedre beskyttelsesstatus end tidligere, da de er blevet fredet, siger hun.

Siden det tidlige forår har 1040 ornitologer gransket skove, søer og byer udstyret med notesbog og kikkert for at finde og notere Danmarks fuglefauna.

Det har ført til opdagelsen af otte fugle, som ikke ynglede i Danmark forrige gang, DOF gennemførte Atlas II i 1990'erne.

Atlas III strækker sig fra 2014 til 2017. Selvom der er fundet nye arter, er det for tidligt at sige noget om arter, som Danmark måske har mistet.

- Efter den første sæson kan man i virkeligheden kun udtale sig om de ting, der er gået fremad, siger biologen og fortæller, at der i øjeblikket er omkring 200 ynglende fuglearter i landet.

Se de otte nye fuglearter:

Der er blevet fundet otte nye ynglende fuglearter i første sæson af Dansk Ornitologisk Forenings store undersøgelse af fuglebestanden i Danmark, Atlas III. Her er arterne, der er blevet fundet:

* Biæder: Registreret 3 ynglepar i ynglesæsonen 2014

* Hvidvinget korsnæb: Fundet en halv snes par i år

* Kongeørn: Ynglebestand på tre par i Nordjylland

* Nilgås: Arten spås at brede sig de næste år. Indtil videre er 15-20 ynglepar fundet

* Rovterne: Er set i syv steder. Yngler især på Saltholm

* Rødhovedet and: Fundet få ynglepar i den sydøstlige del af Danmark

* Sølvhejre: Arten spås at kunne brede sig til det meste af landet de kommende årtier. Indtil videre er to par fundet på Saltholm i Øresund

* Vandrefalk: Omkring 15 ynglepar er fundet, imens bestanden skønnes at vokse yderligere

* Hvis man vil ud og spotte nogle af de nye arter, kan man søge i Dansk Ornitologisk Forenings database og finde ud af, hvor arten tidligere er set: http://dofbasen.dk/search/

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening (DOF)