Folketingsvalg 2022

Flere unge mistrives – hvad vil politikerne konkret gøre?

Børn og unge er ikke en lige høj prioritet hos alle partier, men for to er temaet det allervigtigste.

Angst, depression, søvnløshed og bekymringer for fremtiden er en del af hverdagen for et stigende antal danske unge.

Torsdag sætter TV 2 fokus på problematikken, når der afholdes valgtræf i Esbjerg.

Her har de unge i lokalområdet været med til at bestemme, hvilke emner der skal være i fokus. Og netop psykisk mistrivsel blandt unge står højt på listen.

Fra politisk hold fylder problemet også meget. Det fortæller TV 2s politiske analytiker, Jesper Vestergren.

- Det er virkelig et emne, der optager politikerne, og der er bred enighed om, at de unges trivsel skal styrkes og prioriteres. Politikerne er dog ikke helt enige om, hvor man skal sætte ind, og hvordan det skal finansieres.

TV 2 har spurgt samtlige 14 opstillingsberettigede partier, hvad deres mærkesag er, når det kommer til at afhjælpe unges mistrivsel.

Det kan du få overblikket over længere nede i artiklen.

Flere unge mistrives

44 procent af unge mellem 16 og 25 år oplever en grad af mistrivsel. Det viser ny forskning fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Univeristet. 

Forskningen peger på tre overordnede årsager til, at mistrivslen blandt unge mennesker er i stigning - og hvorfor mistrivslen rammer anderledes, end den gjorde tidligere. 

  1.  Acceleration: Også kaldet tempo. Alting skal gå hurtigere og hurtigere. Man skal hurtigere igennem uddannelsessystemet og kan have en følelse af, at man skal vide, hvad man vil med livet meget tidligt, ellers bliver man ikke lykkelig. 
  2. Præstation: Der skal præsteres mere og mere. Uddannelsesreformer, nationale test og bedømmelse medvirker til, at unge konstant skal træffe valg om fremtiden og kæmpe for at følge med de faglige krav. 
  3. Psykolokisering: Man opsøger psykologiske forklaringer på, hvorfor noget er, som det er. Der er et øget blik på, om man har sig selv med i alt, hvad man gør. 

Kilde: Forskningsprojektet "Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering - om ny udsathed i ungdomslivet", Center for Ungdomsforskning.

Højeste prioritet hos SF og R

Selvom alle partier stempler ind i debatten nu, er børn og unge ikke en lige høj prioritet hos alle.

I forbindelse med udarbejdelsen af TV 2s store overblik over hvad partierne mener, har hvert parti skullet vælge hvilke tre temaer ud af 13 mulige, de prioriterer højst. Her var ”børn og unge” en mulighed.

4 partier ud de 14 har børn og unge i top 3. Det gælder Radikale Venstre og SF, der har børn og unge som prioritet nummer 1, Kristendemokraterne har det nummer 2 og Alternativet som nummer 3.

Læs her, hvad de enkelte partier vil.

Socialdemokratiet

Har ikke svaret.

Venstre

Alt for mange børn og unge mennesker mistrives, og mange har behov for egentlig psykiatrisk behandling. Forebyggelsen skal styrkes og behandlingskapaciteten øges. Får vi regeringsansvaret vil vi genindkalde til forhandlinger om en langsigtet tiårsplan for psykiatrien. Vi vil bruge fire milliarder kroner til at realisere den plan.

Det Konservative Folkeparti

Vi forslår, at der nedsættes en børne- og ungekommission, som skal belyse udviklingen og effekter af børn og unges mistrivsel. Alt for mange unge føler sig stressede og har ondt i livet. Børn og unges trivselsproblemer er mange og komplekse, og der er ingen nemme snuptagsløsninger. Det kræver mange fagligheder at få greb om årsager, forebyggelse, konsekvenser og behandling. Den faglighed ligger politikerne ikke inde med.

Radikale Venstre

Radikale Venstre vil have et nationalt kompromis for børn og unges trivsel. Mistrivslen er et af samfundets mest omfattende og komplekse problemer. Det skal kureres – ikke symptombehandles. Vi skal have en samlet og langsigtet plan, der omfatter alt fra flere lærere og pædagoger og mindre fokus på test og karakterer til massive investeringer i psykiatrien.

Socialistisk Folkeparti

En indsats mod mistrivsel blandt børn og unge er et centralt krav fra SF, hvis partiet skal støtte en Socialdemokratisk regering. SF vil afsætte i alt 39 milliarder til indsatsen. SF vil have en minister for børn og unges trivsel, der blandt andet skal have ansvar for en kommission med eksperter, organisationer, børn og unge, der får til opgave løbende at komme med forslag. SF vil sikre, at minimumsnormeringerne skal gælde i hver eneste institution, der skal være et klasseloft på maksimalt 24 elever, og folkeskolen skal have en frihedspulje. Derudover vil SF indføre en ret til hurtig hjælp for børn, der udviser tegn på mistrivsel samt forkorte ventelisterne til den gratis ret til psykologhjælp for unge markant.

Enhedslisten

Enhedslisten vil øge trivslen blandt børn og unge ved at fjerne karakterer i folkeskolen og det første år på ungdomsuddannelserne, sammen med en række andre tiltag. Vi vil indføre trivselsvejledere på alle ungdomsuddannelser. Vi vil bekæmpe ventelisterne hos psykologer ved at oprette offentlige, regionale psykologklinikker med gratis behandling til unge med angst og depression. Og vi vil gøre op med børnefattigdom. Derudover vil Enhedslisten oprette et ungeråd, hvor almindelige unge sammen med trivselseksperter kan komme med løsninger på trivselskrisen.

Liberal Alliance

Vi politikere skal virkelig passe på, hvad vi lover. Unges trivsel bliver ikke forbedret af, at de bliver mødt med færre forventninger. Det er sundt at præstere, det er sundt at blive god til noget. Men det er ikke sundt at tro, at man skal være perfekt. Ja tak til præstationskultur, nej tak til perfekthedskultur.

Dansk Folkeparti

Børn og unge har brug for at høre til og for at have et solidt fundament at vokse op i. Det skaber vi ved at stå fast på, at der er ting der er gode, sande og værd at kæmpe for. At det vigtigste i livet ikke er at ”skulle udleve sig selv” på lange rejser og i uddannelsessystemet. Men at det vigtigste er at skabe sig en familie, at få et job man er glad for, uanset titel. Derudover skal vi stoppe med at proppe de unge ind på gymnasierne, når de ville klare sig langt bedre som faglærte eller som erhvervsuddannede. Slutteligt skal vi holde fast i de små samfund, hvor man kommer hinanden ved.

Nye Borgerlige

I Nye Borgerlige gik vi til forhandlingerne om psykiatrien med tre punkter. En af dem var at genindføre cand.pæd.psych.-uddannelsen, så vi reelt kan få skolepsykologerne tilbage. Hvis skolerne havde deres egen skolepsykolog, kunne man langt hurtigere sætte ind ved mistrivsel og psykiske udfordringer.

Moderaterne

Vi skal styrke unges ressourcer, så livets krav rammer mindre hårdt. Det gør vi blandt andet ved at gøre det lettere at indgå i fællesskaber, leve sundt og gøre det sværere at blive afhængige af skærme. En anden vej er et løft af grundskolen, så alle børn mødes af en undervisning, der passer til dem, og som er fri for mobning.

Danmarksdemokraterne

Har ikke svaret.

Alternativet

Den største opgave bliver et opgør med præstationsræset i uddannelsessystemet. Det konstant pres på unge mennesker er dybt aflejret i institutionerne og er med til at lægge et meget hårdt pres på de unge mennesker. Alternativet vil blandt andet stoppe testkulturen i folkeskolen, og så skal vi gøre det nemmere at tilbyde senere mødetider på uddannelsesinstitutionerne.

Kristendemokraterne

At sikre nærværende voksne både hjemme, i skoler og på uddannelsessteder så den enkelte unge bliver værdsat, set og hørt, som dem de er i al deres forskellighed og uperfekthed. Det vil sige mere frihed til familierne til at prioritere tid med hinanden, mere frihed til at skabe en skole og uddannelse hvor der er fokus på trivsel hos både unge og medarbejdere, let tilgængelighed til at tale med en voksen før problemerne vokser sig alt for store, gode forbilleder der viser det uperfekte og giver plads til at fejle fremfor at fremme konkurrenceræset og perfekthedskulturen.

Frie Grønne

Det er særligt tempo og præstationspres, der spænder ben for unges trivsel. Derfor er en væsentlig løsning at indføre evalueringssamtaler i alle uddannelsesled i stedet for karakterer og droppe alle illusioner om hurtig fremdrift (drop fremdriftsreformen). Frie Grønne vil desuden tilføre PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) flere ressourcer til det forebyggende arbejde, så vi netop har øget fokus på mistrivsel allerede fra grundskolen.

Torsdag fra klokken 15 til 19.30 afholder TV 2 debat på Rybners Gymnasium i Esbjerg, hvor samtlige partier deltager. Debatten har fokus på unge vælgere, og der skal blandt andet diskuteres trivsel. Følg med på TV 2, TV 2 NEWS og TV2.DK dagen igennem. Se hele sendeplanen her.