Mink-sagen

Tre citater fra Mette Frederiksen kan få betydning i minksagen - her er eksperters vurdering

Ifølge juraprofessor Frederik Waage står tre tv-klip med Mette Frederiksen i kontrast til, hvad hun senere har sagt om sit eget ansvar i sagen.

Når Minkkommissionen torsdag kommer med sin længe ventede rapport, vil mange øjne være rettet mod statsminister Mette Frederiksen (S).

Kommissionen vil svare på, hvordan den vurderer regeringschefens involvering i det, som blandt andet politiske modstandere har kaldt ”minkskandalen”.

Og det vil formentlig blive afgørende for, om partierne på Christiansborg mener, at sagen skal have konsekvenser for Mette Frederiksen.

Undervejs i afhøringerne har det stået klart, at Minkkommissionen interesserer sig for forskellige udtalelser fra statsministeren i dagene omkring 4. november 2020, hvor regeringen sagde, at alle mink skulle slås ned.

TV 2 har her samlet tre af de mest centrale citater, hvor Mette Frederiksen har talt om sin egen rolle.

Her ser to juridiske eksperter på, hvilken betydning de kan få for kommissionens vurdering.

Udstedte statsministeren en ordre på pressemødet?

Citat 1:

Det er nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også avlsdyrene

Mette Frederiksen

Forbindelsen var grynet, men budskabet klart og alvorstungt, da Mette Frederiksen (S) tonede frem på en videoforbindelse ved pressemødet om eftermiddagen 4. november 2020.

- Det er nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også avlsdyrene, sagde Mette Frederiksen blandt andet.

Udtalelsen fra statsministeren blev begyndelsen på en rigtig dårlig sag for regeringen, som siden erkendte, at der manglede lovhjemmel til at slå alle mink ned. Noget, Mette Frederiksen ikke nævnte på pressemødet, men som hun efterfølgende har sagt, at hun ville have gjort, hvis hun havde vidst det.

På pressemødet 4. november 2020 fortalte statsminister Mette Frederiksen, at alle mink skulle aflives. Video: Morten Nielsen

Minkkommissionen har i sine afhøringer kredset meget om netop pressemødet. Og ifølge juraprofessor Frederik Waage fra Syddansk Universitet er Mette Frederiksens udtalelser 4. november 2020 det mest centrale i minksagen. Han mener, at der blev udstedt en ulovlig ordre om at aflive alle mink.

- Hun står på et pressemøde, hvor politidirektøren også deltager, og melder utvetydigt ud, at alle mink skal aflives. Når statsministeren gør sådan, må borgere og embedsmænd gå ud fra, at regeringen har truffet en beslutning, man skal rette sig efter, siger Frederik Waage.

Jørgen Albæk Jensen, professor emeritus ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet, er ikke enig.

Han tolker ikke udtalelserne som en ordre og sammenligner med det første store pressemøde om coronanedlukninger 11. marts 2020. Her sagde Mette Frederiksen blandt andet, at skoler skulle lukke, hvorefter Folketinget fik den nødvendige lovgivning på plads.

- Jeg opfatter pressemødet som en tilkendegivelse af, hvad regeringen ønsker, siger Jørgen Albæk Jensen.

Problemet er dog, påpeger Jørgen Albæk Jensen i lighed med Frederik Waage, at Mette Frederiksens udtalelser på pressemødet endte med at danne grundlag for et brev, som Fødevarestyrelsen sendte ud til minkavlerne to dage senere.

Her fik minkavlerne i utvetydige vendinger at vide, at de skulle begynde at slå deres mink ned. Og først fire dage senere præciserede Fødevarestyrelsen, at der var tale om en opfordring, fordi der manglede lovgivning til at slå raske mink ned uden for de såkaldte smittezoner.

- Jeg synes ikke i sig selv, at pressemødet udgør en ordre, men det bliver en ordre, når alle minkavlerne får besked om, at de skal slå minkene ned, siger Jørgen Albæk Jensen.

Minkkommissionen skal i sin rapport ikke foretage retlige vurderinger af ministres ansvar. Men ifølge et lækket udkast til beretning fra kommissionen, som Weekendavisen har set, betegner kommissionen udmeldingerne på pressemødet som "groft vildledende", ligesom Statsministeriet får kritik for at have handlet "meget kritisabelt".

Regeringens beslutning, men Mogens Jensens ansvar?

Citat 2:

Når jeg sidder som statsminister og træffer en beslutning af den her karakter, har jeg jo ikke fantasi til at forestille mig, at der ikke er hjemmel til den beslutning

Mette Frederiksen

Undervejs i afhøringerne har Minkkommissionen flere gange interesseret sig for, hvad Mette Frederiksen har sagt under spørgetimer i Folketingssalen i tiden efter pressemødet.

Udtalelserne har handlet om, hvem der traf beslutningen om at slå alle mink ned. Og under spørgetimer 10. og 17. november 2020 sagde Mette Frederiksen adskillige gange, at der var ”regeringens” beslutning. I mindst ét tilfælde indsnævrede hun det endda til sig selv.

- Når jeg sidder som statsminister og træffer en beslutning af den her karakter, har jeg jo ikke fantasi til at forestille mig, at der ikke er hjemmel til den beslutning, sagde Mette Frederiksen under spørgetimen 10. november.

Under spørgetimen 10. november 2020 sagde Mette Frederiksen, at det var hende, der traf beslutningen. Video: Morten Nielsen

Da Mette Frederiksen 9. december 2021 selv blev afhørt af Minkkommissionen, ville udspørgeren gerne vide, hvem der egentlig traf beslutningen.

Mette Frederiksen forklarede, at der i regeringens koordinationsudvalg – hvor hun selv sidder for bordenden – var enighed om, at minkene skulle slås ned. Men hun sagde også, at der i Koordinationsudvalget ikke kan træffes beslutninger i formel forstand og placerede derpå ansvaret for de juridiske problemer hos resortministeren.

Det var Mogens Jensen, der var fødevareminister, da beslutningen blev truffet.

Men hvordan hænger den ansvarsplacering sammen med udtalelserne fra spørgetimerne?

- De eksempler, du nævner, er talesprog. Det ændrer ikke ved det formelle, svarede Mette Frederiksen kommissionens udspørger.

Ifølge Jørgen Albæk Jensen giver det mening at lave en skelnen mellem den juridiske og politiske beslutning.

Han siger, at det formelt var fødevareministeren, der skulle fremskaffe lovgivning på sit område og gøre beslutningen juridisk bindende. Men han pointerer også, at den politiske beslutning er regeringens, fordi det er utænkeligt, at Mogens Jensen på egen hånd tog beslutningen uden at have opbakning fra resten af regeringen.

- Nu bliver det spændende, hvordan det to ting vægtes. Der står i ministeransvarsloven, at man godt kan blive juridisk ansvarlig, hvis man har medvirket til beslutningen. Og Mette Frederiksen kan ikke løbe fra, at hun har været med til at træffe beslutningen, siger Jørgen Albæk Jensen.

Frederik Waage tilføjer:

- Man kan ikke slippe uden om ministeransvarsloven ved at lave et koordinationsudvalg, hvor man siger, at der ikke træffes juridiske beslutninger. Når Mette Frederiksen har været involveret i beslutningen, kan hun også være medansvarlig i juridisk forstand, siger Frederik Waage.

Det siger ministeransvarsloven om ansvar

§ 4. Ansvar for en af kongen underskrevet beslutning påhviler såvel enhver minister, der har medunderskrevet, som ministre, der på anden måde har medvirket til beslutningens tilblivelse.

Kilde: Retsinformation.dk

Gav sig selv ansvaret i populært tv-program

Citat 3:

Det er regeringens koordinationsudvalg, og det er mig, der har ansvaret for de beslutninger, der bliver truffet der

Mette Frederiksen

Under den næstsidste afhøringsdag 1. april i år bragte Minkkommissionen endnu en udtalelse fra Mette Frederiksen i spil.

Den er fra et interview i tv-programmet 'Go’ Aften Live' på TV 2 12. november 2020. Her blev statsministeren spurgt, hvem der traf beslutningen om at slå alle mink ned.

- Det er regeringens koordinationsudvalg, og det er mig, der har ansvaret for de beslutninger, der bliver truffet der. Men beslutningen er ikke forkert, svarede Mette Frederiksen.

12. november 2020 sagde Mette Frederiksen i Go' Aften Live på TV 2, at hun har ansvaret for beslutninger truffet i regeringens koordinationsudvalg. Video: Morten Nielsen

Ifølge Frederik Waage står udtalelsen, der kom lidt over en uge efter pressemødet, i kontrast til, hvad Mette Frederiksen efterfølgende har sagt i Minkkommissionen.

- Klippet viser, at hun på det tidspunkt synes at være opmærksom på, hvor væsentlig en rolle hun har spillet i beslutningen. Men det er så en opfattelse, hun synes at forlade efterfølgende i kommissionen, siger Frederik Waage.

Jørgen Albæk Jensen kalder det ”indiskutabelt”, at Mette Frederiksen har en form for medansvar. Spørgsmålet er, hvad hun er medansvarlig for, siger han.

Han mener ikke, at noget som helst tyder på, at Mette Frederiksen har gjort noget forsætligt, men siger også, at der meget vel kan være tale om uagtsomhed.

Det siger ministeransvarsloven om forsæt og uagtsomhed

§ 5. En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.

Kilde: Retsinformation.dk

Ministeransvarsloven er i forhold til uagtsomhed først overtrådt, hvis der er tale om ”grov uagtsomhed”. Og da Minkkommissionen ikke skal lave retlige vurderinger af ministres ansvar, vil de formentlig ikke vurdere graden af uagtsomhed, hvis rapporten indeholder kritik af Mette Frederiksen.

En vurdering som også kan være meget svær at lave, mener Jørgen Albæk Jensen.

- Det er ikke sådan, at man kan tage et målebånd og sige, at her går grænsen, siger han.

Hvis der er kritik af ministre, har partierne i blå blok på forhånd sagt, at de vil have uvildige advokater til at gennemgå Minkkommissionens rapport for at få en vurdering af, om ministeransvarsloven kan være overtrådt. Regeringens støttepartier vil først læse rapporten, før de tager stilling.