Politik

Punkt for punkt: Sådan får den nye kontanthjælpsaftale betydning

Det kan være svært at gennemskue hovedpunkterne i regeringens nye kontanthjælpsaftale. Her gennemgår TV 2 med hjælp fra en ekspert aftalen.

En ny aftale om kontanthjælp blev præsenteret af regeringen og aftalepartierne på et pressemøde tirsdag. Formålet med aftalen er ifølge regeringen at sikre bedre vilkår for de børn i Danmark, hvis forældre er på kontanthjælp.

Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil aftalen gavne de 40.000 børn, der er i kontanthjælpssystemet, og knap 10.000 børn i systemet bliver løftet op over lavindkomstgrænsen.

Aftalen er indgået mellem regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.

Aftalen indeholder flere hovedelementer, men hvad betyder de enkelte dele af aftalen helt konkret for danske kontanthjælpsmodtagere?

TV 2 har gennemgået de forskellige dele af aftalen med velfærds-, skatte- og arbejdsmarkedsforsker Bent Greve, der er professor ved Roskilde Universitet.

1. Kontanthjælpsloftet erstattes af "indkomsttrappe"

Kontanthjælpsloftet afskaffes og erstattes af en indkomsttrappe "med et fast niveau for, hvor meget kontanthjælpsmodtagere maksimalt kan modtage i boligstøtte og særlig støtte".

Det kan lyde forvirrende, og Bent Greve forklarer da også, at den nye model godt kan kaldes et loft, men at loftet blot defineres på en anden måde.

- Forskellen er her, at man gør det mere interessant for en kontanthjælpsmodtager at have et arbejde i et begrænset antal timer, for de første penge, de tjener, påvirker ikke den offentlige ydelse, siger han.

Det betyder helt konkret, at en kontanthjælpsmodtager under 30 år kan tjene op til 5000 kroner om måneden i et fritidsjob. Hvis vedkommende tjener mere end 5000 om måneden, skal 65 procent af kontanthjælpen afdrages.

Det samme gælder en kontanthjælpsmodtager over 30 – her er loftet blot halveret. En kontanthjælpsmodtager over 30 må dermed tjene 2500 kroner om måneden, før de skal afdrage på kontanthjælpen.

- Der er ikke et loft ligesom før, men der er alligevel på en måde et loft, siger Bent Greve.

2. Fritidstillæg til børnefamilier

Aftalen indeholder et punkt om fritidstillæg til alle børn i kontanthjælpssystemet. Tillægget er på 250 kroner per barn hver måned. Dog kan hver enkelt familie maksimalt modtage 1000 kroner om måneden. En familie med fem børn får dermed groft sagt kun fritidstillæg til fire af børnene.

Bent Greve forklarer, at det er et led i aftalen, at pengene skal gå til fritidsinteresser for børnene, men han har svært ved at se, hvordan man skal dokumentere det.

Til gengæld er det vigtigt, at der kommer fokus på fritidsaktiviteter til børn i fattige familier, mener han:

- Børn i fattige familier, som ikke kommer med i fritidsaktiviteter, har sværere ved at klare sig. Det er en god faglig pointe, for det er vigtigt for børnene.

3. Børnetilskud gøres permanent

Det midlertidige børnetilskud, der blev indført i slutningen af 2019, gøres permanent for forældre eller forsørgere, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller er ramt af det nye trappesystem.

Tilskuddet udgør 700 kroner per barn per måned for forældre på de laveste ydelser, 600 kroner per barn af enlige per måned og 550 kroner per barn per måned for de øvrige i målgruppen.

Det nye fritidstillæg fratrækkes børnetilskuddet.

4. Ret til fleksjob

Med den nye aftale indføres "afklaringsret" til borgere over 30, der har været i kontanthjælpssystemet i to år eller mere. Afklaringsretten omfatter løbende samtaler, hvor disse borgere kan blive genvurderet og få ret til at søge om fleksjob. Et fleksjob er et arbejde på nedsat tid med særlige skånehensyn.

Det betyder, at de borgere, der ikke er i stand til at komme på arbejdsmarkedet på fuldtid, kan få afklaring på, om de vil have et fleksjob i stedet.

- De har ret til at blive bedømt og få vurdering på, at de ikke kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og slipper for at blive i kontanthjælpssystemet, siger Bent Greve.

5. Ret til ferie

Aftalen medfører en ret til at holde ferie med supplerende kontanthjælp. Derfor kan kontanthjælpsmodtagere, der har arbejdet lidt, supplere feriegodtgørelsen med kontanthjælp.

Det betyder ifølge Bent Greve simpelthen, at kontanthjælpsmodtagere nu - i modsætning til tidligere - kan holde ferie.

- Før har de skullet stå til rådighed for systemet hele tiden. De har principielt ikke kunnet holde ferie, for de har jo ikke været på arbejdsmarkedet, så de har ingen feriepengeopsparing, forklarer han.

Han undrer sig dog over, at det ikke oplyses, hvor lang tid ferien må vare.

6. Lempede pensionsregler

Kravet om, at kontanthjælpsmodtagere skal hæve arbejdsgiverindbetalte pensioner med tilbagekøbsret, ophæves.

Det betyder, at kontanthjælpsmodtagere – modsat tidligere – kan beholde deres opsparede pension indtil pensionsalderen.

7. 500 kroner ekstra om året

Kontanthjælpsmodtagere vil fremover årligt modtage 500 kroner ekstra efter skat.

Pengene skal ifølge regeringen kompensere for aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi, der reducerer kontanthjælpsmodtageres disponible indkomst.

8. Kontanthjælpsmodtagere får penge fra forældrekøb

Det afskaffes, at man ved forældrekøb kan modtage boligstøtte. De penge, der spares på dette tiltag, skal bruges på tiltag i kontanthjælpssystemet. Hvilke tiltag, der er tale om, vides ikke endnu.

Bent Greve fremhæver dog en enkelt udfordring ved aftalepunktet.

- Jeg kan ikke se, hvordan man vil kontrollere, om det er forældreudlejning. Det kræver en ny kontrolmekanisme i systemet, hvis man vil sikre sig det, påpeger han.

9. Formuegrænsen hæves

Grænsen for, hvornår man kan få kontanthjælp, ændres. Hvor enlige tidligere måtte have værdier for maksimalt 10.000 kroner for at modtage kontanthjælp, må de nu have værdier for 12.000 kroner.

For ægtepar hæves grænsen fra 20.000 kroner til 24.000 kroner.

Formuegrænsen vil fremover blive reguleret i samme takt som kontanthjælpssatserne.

10. Kan få dækket medicinudgifter

Kontanthjælpsmodtagere får nu ret til at få dækket det, de selv skulle betale af tilskudsberettiget medicin til børnene.

Kontanthjælpsmodtagere over 18 år, der har været på kontanthjælp gennem 12 måneder, får også dækket hele egenbetalingen til tilskudsberettiget medicin.

I den forbindelse gør Bent Greve opmærksom på, at medicinudgifterne kun dækkes efter ansøgning - det sker ikke automatisk.

Du kan læse aftalen i dens fulde længde her.