Klimarådet sender presbold til regeringen: Indfør flyafgifter nu

Radikale, SF og Enhedslisten er klar til at indføre passagerafgift på flyrejser i Danmark.

Mens vi venter på en klimalov, grønt flybrændstof og store bindende internationale klimaaftaler, er vi nødt til at handle. Så klar er Klimarådets opfordring til regeringen.

- Vi er sim­pelt­hen nødt til at tage fat på luft­far­tens kli­mapå­virk­ning nu og her, siger Klimarådets formand, Peter Møl­l­gaard, i et såkaldt vurderingsnotat, hvor rådet har set nærmere på udfordringerne med at gøre flytrafik mere bæredygtigt.

Klimarådet foreslår helt konkret en passagerafgift på flyrejser.

300 kroners afgift for en tur til Thailand

Det er billigt at rejse med fly. Blandt andet fordi der ikke er moms på flyrejser, og fordi flybrændstof ikke på­læg­ges samme ener­gi­af­gif­ter, som andre transportformer. Paradoksalt nok er flytrafikken samtidig dyrest for klimaet. Både på grund af den CO2, flyene udleder, men også fordi kondensstriberne, flyene efterlader som en hale på himlen, bidrager til drivhuseffekten.

Klimarådet bemærker i notatet, at "samlet set lig­ger pri­sen på fly­rej­ser be­ty­de­ligt under de re­el­le om­kost­nin­ger, flyv­ning har for klima og miljø".

Derfor foreslår rådet at skele til nabolandene Sverige, Norge og Tyskland, der har passagerafgift på flyrejser. Afgifterne stiger i takt med, hvor langt man flyver. I Tyskland er størrelsesordenen således:

  • En tur til London koster 50 kroner i passagerafgift.
  • Tyskland-Bangkok løber derimod op i cirka 300 kroner i afgift.

- Det vil selv­føl­ge­lig være bedst med am­bi­tiø­se in­ter­na­tio­na­le af­ta­ler på om­rå­det i regi af FN og EU. Men ind­til det sker, er det Kli­ma­rå­dets vur­de­ring, at Dan­mark bør stram­me re­gu­le­rin­gen af de flyv­nin­ger, der afgår fra dan­ske luft­hav­ne, siger Peter Møl­l­gaard, formand for Klimarådet, i notatet.

Støttepartierne er klar

Det er ikke hvem som helst, der sender regeringen denne klare opfordring.

Klimarådet er regeringens uafhængige rådgiver i klimaspørgsmål. Og Mette Frederiksen og co. har lovet sig selv og støttepartierne at læne sig op ad rådets vurderinger - det gjorde de i den 'politiske forståelse', der blev resultatet af sommerens regeringsforhandlinger.

Men regeringen har indtil nu sparket ideen om afgifter på flyrejser til hjørne, fordi den frygter, at det vil få social slagside. At det vil ramme danskerne med lavere indkomster hårdest.

Det er skævt, at den del af transportsektoren, der udleder allermest CO2, også er dem, der har allerlavest afgift

Mai Villadsen, klimaordfører, Enhedslisten

Samtlige støttepartier står derimod klar til at give håndslag på en aftale om passagerafgift. Det er for eksempel et af Radikale Venstres hovedkrav til finanslovsforhandlingerne, siger partiets klimaordfører, Ida Auken.

- Vi skal have ændret flytransporten for klimaets skyld. Vi vil gerne have en afgift, der følger forureningen og belønner de selskaber, der gør det godt, men der er stadig en diskussion om, hvordan det teknisk skal hænge sammen. Så lad os nu komme i gang med det, der kan sættes i værk, siger hun.

Enhedslistens Mai Villadsen er på samme side:

- Det er skævt, at den del af transportsektoren, der udleder allermest CO2, også er dem, der har allerlavest afgift. Vi er helt vildt udfordret af at skulle sænke vores udledning rigtig meget hurtigt. Derfor bliver vi også nødt til at se på flyafgifter. Danmark er et ud af fire lande i EU, der ikke har flyafgifter, så vi synes, det er helt åbenlyst.

SF har foreslået netop en passagerafgift i stil med den, Klimarådet nu efterlyser, fortæller klimaordfører Signe Munk. SF's forslag lyder på 60 kroner i afgift for indenrigsrejser og ture i Europa, 200 kroner for mellemlange ture og 400 for lange oversøiske rejser.

Lavtlønnede skal ikke rammes hårdest

Men hvad med den sociale slagside? Dén frygter ingen af de røde støttepartier.

- Det bliver sådan et argument, der stopper alt. Men vi kan altså ikke holde os fra afgifter med det argument. Vi snakker om 40-100 kroner - hvis man har råd til at rejse, har man nok også råd til det, siger Ida Auken (RV) og foreslår at kompensere de lavestlønnede for afgiften ved at sænke skatten i bunden.

En pas­sa­ger­af­gift er i sig selv ikke nok til at hånd­te­re luft­far­tens kli­ma­be­last­ning

Peter Møl­l­gaard, formand for Klimarådet

SF og Enhedslisten foreslår begge at bruge nogle af afgiftskronerne på at hæve 'den grønne check', der er et skattefrit beløb til lavtlønnede, så de ikke bliver ramt relativt hårdest af grønne afgifter. Enhedslisten vil desuden lave en model, hvor man betaler højere afgift, jo mere man flyver.

Passagerafgiften er kun første skridt

Passagerafgift vil ikke være så teknisk vanskeligt at indføre som CO2-afgifter, der også ofte nævnes i debatten. Derfor foreslår Klimarådet det som et første skridt, der kan tages hurtigt.

Næste skridt bør ifølge Klimarådet være at arbejde hen mod en regulering, der skubber flyselskaberne i en mere klimavenlig retning. Det kan for eksempel være ved at sætte afgifter på flybrændstof eller at kræve en vis portion biobrændstof i flytankene.

- En pas­sa­ger­af­gift er i sig selv ikke nok til at hånd­te­re luft­far­tens kli­ma­be­last­ning. Det er vig­tigt, at re­ge­rin­gen både her­hjem­me og in­ter­na­tio­nalt ar­bej­der for en re­gu­le­ring, der til­skyn­der til udvik­ling af grøn­ne løs­nin­ger i luft­far­ten, og som sik­rer, at fly­e­nes kli­ma­ska­der af­spej­les i den pris, pas­sa­ger­ne be­ta­ler, siger Peter Møl­l­gaard, formand for Klimarådet.

TV 2 har efterspurgt en kommentar fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S). Han er endnu ikke vendt tilbage.

Forhandlingerne om en klimalov begyndte 29. oktober og ventes færdige inden jul, der også er deadline for de igangværende finanslovsforhandlinger.