BLOG: Nu rykker Lars Løkke sundhedsvæsenet tættere på dig

16x9
Med aftalen sætter vi patienten først og styrker sundhedsvæsenet med både penge og personale, siger Britt Bager. Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

BLOG: Med dagens nye aftale har vi taget endnu et syvmileskridt mod et sundhedsvæsen i absolut verdensklasse - helt tæt på dig.

Med den indgåede sundhedsaftale med Dansk Folkeparti har regeringen med Venstre i spidsen sat retningen for det danske sundhedsvæsen i årene fremover. Vi har med vanlig rettidig omhu taget hånd om udfordringerne med blandt andet et stigende antal ældre og kroniske patienter.

Med aftalen sætter vi patienten først og styrker sundhedsvæsenet med både penge og personale. Overordnet set danner vi 21 lokalt forankrede sundhedsfællesskaber med folkevalgte. Derved forstærker vi samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende læger og styrker de nære sundhedstilbud, så blandt andre kronikere kan få behandling tættere på hjemmet.

Dertil lancerer vi en lang række andre tiltag:

  • Vi opretter en nærhedsfond på 8,5 mia. kr., som skal styrke de nære sundhedstilbud med flere sundhedshuse rundt om i landet.
  • Vi investerer samlet set 4 mia. kr. i sundhedshuse, som muliggør byggeri af op til 35 topmoderne sundhedshuse med flerlægepraksis, kommunale funktioner og udgående sygehusfunktioner.
  • Vi sikrer hurtigere hjælp ved ulykker og akut sygdom med 20 ekstra beredskaber – ambulancer og akutlægebiler – over hele landet.
  • Vi optager 2.000 ekstra sygeplejersker på sygeplejeuddannelsen i de kommende år for at imødegå manglen på dette område.
  • Vi øger antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin med 100 ekstra, så vi kan få løst problemerne med manglende lægedækning.
  • Vi styrker det psykiatriske område, så de psykiatriske patienter vil opleve markante forbedringer.
  • Vi forbedrer patientrettighederne, så fx førstegangsfødende får ret til to overnatninger på sygehus eller barselshotel efter fødslen.

Denne aftale står i skærende kontrast til Socialdemokratiets luftige udspil, der er fuld af lette og ikke mindst ukonkrete løsninger. De vil ansætte 1.000 sygeplejersker, men har erkendt, at de ikke findes, og de har ikke nogen uddannelsesplan. De vil oprette nærhospitaler, som skal operere, men både patientforeningerne og lægerne advarer mod at gå den vej, fordi operationer skal foregå på hospitaler med høj specialisering. Og så vil de tvinge nyuddannede læger til at flytte et halvt år til områder med lægemangel. Noget, som patienter og læger også advarer kraftigt imod. Alt sammen forsøg på hurtige løsninger, som enten ikke lader sig gøre, eller som vil medføre utilfredse læger og ringere behandling. Mette Frederiksen har altså ingen konkrete svar.

Regeringen tager med den nye sundhedsaftale til gengæld hånd om problemerne. Vi forebygger unødige indlæggelser på sygehusene og sikrer, at flere og bedre sundhedstilbud rykker tættere på den enkelte borger. Vi sikrer, at flere ukomplicerede behandlinger udføres af egen læge eller af det kommunale sundhedspersonale, og vi opretter flere sundheds- og lægehuse, hvor praktiserende læger kan samle sig i større fællesskaber sammen med fx jordemødre, sundhedsplejersker og medarbejdere fra den kommunale hjemmesygepleje, så patienterne sikres en mere sammenhængende behandling med flere tilbud under samme tag.

Samtidig styrker vi samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende læger, så vi undgår, at patienterne falder ned mellem stolene. Vi opretter således 21 sundhedsfællesskaber centreret om akutsygehusene med deltagelse af disse sygehuse, de praktiserende læger og kommunerne, og vi placerer borgmestre og udvalgsformænd ved bordet, så der hele tiden sikres en lokal demokratisk forankring.

Med denne aftale bygger vi videre på Lars Løkke Rasmussens udvikling af sundhedsvæsenet, der begyndte, da han blev sundhedsminister i 2001. Vi har siden da fået behandlingsgaranti og kræftpakker. Begge omvæltende tiltag, som har skabt store forbedringer, og som ingen i dag kunne forestille sig at lave om. Med dagens nye aftale har vi taget endnu et syvmileskridt mod et sundhedsvæsen i absolut verdensklasse - helt tæt på dig.