Politik

Samråd om Lynetteholm

Hvad skete der? Transportminister Trine Bramsen (S) og miljøminister Lea Wermelin (S) var indkaldt til samråd om byggeprojektet Lynetteholm. De skulle blandt andet forklare, hvorfor der er brugt en 40 år gammel amerikansk artikel til at vurdere miljøkonsekvenserne ved at dumpe slam i Køge Bugt. 

Efter samrådet valgte et flertal i Transportudvalget at give begge ministre en næse. 

Livebloggen opdateres ikke længere

Tak fordi du fulgte med! 

Samråd slut – mulig næse på vej

Samrådet er nu slut, og partierne drøfter nu, hvorvidt de to ministre – Trine Bramsen og Lea Wermelin – skal have en såkaldt næse for deres håndtering af sagen. 

Projektet skubbes formentlig et år

Alternativets Torsten Gejl tolker Trine Bramsens udtalelser, som om at anlægningen af Lynetteholm de facto sættes på pause et år, mens man vurderer, om der skal alternative metoder i brug end at udlede slam i Køge Bugt. 

- Skete det lige? Fordi det vil jeg i så fald gerne kvittere for. I Alternativet har vi tigget og bedt om, at projektet skulle sættes på pause, siger han. 

Trine Bramsen svarer, at ja, det er korrekt, at forligskredsen er blevet præsenteret for et alternativ, som vil betyde, at projektet skubbes et år. 

- Men det skal først vedtages i forligskredsen, siger hun. 

Trine Bramsen understreger, at det vil have økonomiske konsekvenser, hvis projektet skubbes. 

Trine Bramsen gentager sine forklaringer

Både Frie Grønne og SF vil gerne vide, hvad der kommer til at ske med Lynetteholm nu. Mere konkret vil de gerne vide, om projektet skal ligge stille, indtil man finder en anden metode end at udlede slam i Køge Bugt. Og om der sidder nogle i de enkelte ministerier og kigger på troværdigheden ved miljørapporten. 

Trine Bramsen fortæller igen, at der for nu ikke er anledning til at kigge miljøvurderingen igennem igen. 

I forhold til en alternativ metode til slamudledning understreger hun, at det er en politisk beslutning, og noget, der skal drøftes i foligskredsen – altså de partier, der indgik aftalen om Lynetteholm.

Det er er Radikale Venstre, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

I negligerer jeres rolle, siger SF

Anne Valentina Berthelsen, transportordfører i SF, starter sit spørgsmål ud med at rette skarp kritik af begge minstre. 

- Miljøministeren negligerer sin rolle, og transportministeren har så travlt med at sige, at rapporten blev udarbejdet, længe før hun kom til, siger Anne Valentina Berthelsen.

Undrer sig over kovending fra ministeren

Venstres Jacob Jensen undrer sig over, hvordan Trine Bramsen på den ene side kan sige, at man skal stole på miljøvurderingen, men samtidig nu oplyser, at man vil finde en anden metode end at dumpe slam i Køge Bugt. 

Til det svarer ministeren: 

- Det er et politisk ønske, og vi vil gerne lytte til kritikken, men det er ikke på baggrund af en faglig vurdering, at man vil ændre metode, svarer Bramsen. 

Wermelin afviser kritik

Lea Wermelin svarer på kritikken fra Henning Hyllested. Hun understreger, at det generelt er Miljøministeriet, som er miljøets vagthund. Men i henhold til anlægsloven ligger det miljømæssige ved anlægsprojekter under Transportministeriet.

- Det er jo Folketingets beslutning, at det skal være sådan, siger hun. 

Et forsøg på bortforklaring, lyder kritikken

Nu kan deltagerne ved samrådet stille spørgsmål. Den første er Enhedslistens Henning Hyllested

Han kalder det indledningsvist "et forsøg på bortforklaring", når man siger, at den 40 år gamle amerikanske artikel ikke har spillet en afgørende rolle for vurderingen af, at det ikke har store miljømæssige konsekvenser at udlede slam i Køge Bugt. 

Det mener han klart, at den har. 

Derudover kritiserer han miljøminister Lea Wermelin for, at hun, ifølge ham, fralægger sig alt ansvar og i stedet kaster bolden videre til Transportministeriet. 

- Det er for dårligt. Jeg vil gerne vide, om Miljøministeriet har tænkt sig at være mere oppe på dupperne i den her sag, siger han. 

Tvivler ikke på rigtigheden af miljøvurdering

Fri Grønnes Susanne ZImmer vil gerne vide, om ministrene fortsat mener, at miljøvurderingen kan danne grundlag for anlægningen af Lynetteholm. 

Trine Bramsen siger, at hun ikke tvivler på fagligheden af de eksperter, der har udarbejdet rapporten. 

- Jeg vil gerne invitere Rambøll til at svare på nogle af de mere tekniske spørgsmål, men jeg har ikke den faglige kompetence til at sige, at konklusionerne i rapporten ikke er korrekte, siger Trine Bramsen. 

Det er Rambøll, som har udarbejdet rapporten. 6. maj udsendte Rambøll en pressemeddelelse, hvor de slog fast, at den omtalte 40 år gamle artikel ikke har været afgørende for deres miljøvurdering, og at artiklen sagtens kunne være udeladt. 

Man kan godt bruge ældre forskning, fastslår Wermelin

Miljøminister Lea Wermelin kommer nu med sine indledende bemærkninger. Hun beskriver, hvilke retningslinjer, der gælder ved en miljøvurdering. Forskningen bag vurderingen skal blandt andet være "tidssvarende" og "retvisende".

- Men det udelukker ikke, at man kan bruge ældre forskning, så længe den stadig er tidssvarende, siger hun. 

Her henviser Lea Wermelin til den kritik, der er af, at miljøvurderingen for Lynetteholm bygger på en amerikansk artikel, der er 40 år gammel. 

Hun understreger dog, at det ikke er Miljøstyrelsen, der står på mål for rapporten, men at det derimod ligger under Transportministeriet. 

Brev burde være overgivet til Folketinget, siger Bramsen

Nu får transportminister Trine Bramsen ordet. Hun fortæller, at hun netop har forelagt forligspartierne bag Lynetteholm et alternativ til at udlede slam i Køge Bugt. Hvad det alternativ er, fortæller hun ikke. 

Derudover kommenterer ministeren på kritikken af, at et brev fra den svenske minister, der advarer om udlendingen af slam, ikke kom videre til Folketinget. 

- Brevet burde have været oversendt til Folketinget, det er der ingen tvivl om, siger hun. 

Trine Bramsen uddyber, at hun ikke ved, hvorfor det ikke blev videregivet til Folketinget, fordi hun ikke var minister på det tidspunkt. Det var Benny Engelbrecht (S). Han måtte gå af i februar, efter at et flertal i Folketinget udtrykte mistillid til ham som minister i forbindelse med en anden sag. 

En demokratisk skandale

Det Konservative Folkepartis transportordfører, Niels Flemming Hansen, byder velkommen. Han giver ordet til Frie Grønnes Susanne Zimmer, der har stillet det første samrådsspørgsmål. 

Hun fortæller, hvor vigtigt det er, at miljøkonsekvensvurderingen af anlægsprojekter er korrekt, især når der er tale om så stort et projekt som Lynetteholm. 

- Det er fundametalt for vores demokrati, så vi kan træffe beslutninger på det korrekte grundlag, siger hun. 

Susanne Zimmer kalder det en "demokratisk skandale", at der er sået så stor tvivl om miljøvurderingen.  

Samrådet begynder om lidt

Samrådet forventes at starte om få minutter.

Det er Alternativets Torsten Gejl og Frie Grønnes Susanne Zimmer, der har stillet samrådsspørgsmålene. Derfor vil det også være dem, der først får ordet på samrådet. 

Samrådet varer cirka to timer. 

Sidder til møde netop nu

Forud for samrådet har transportminister Trine Bramsen indkaldt partiernes transportordførere til møde. Det har været igang siden klokken 9. 

Her forventes det, at hun præsenterer alternative bud på, hvad man kan gøre med det slam, man hidtil har udledt i Køge Bugt. Det er By & Havn, som er bygherrer på Lynetteholm, der er blevet bedt komme med alternative bud, som ministeren så præsenterer for partierne. 

Kan føre til næser for begge ministre

Trine Bramsen og Lea Wermelin har været i samråd om sagen flere gange, men efter de nye opysninger om den fejlagtige miljøvurdering er de indkaldt igen. 

Flere partier, herunder SF og Venstre, har ikke lagt skjul på, at de ser med stor alvor på sagen. De vil heller ikke afvise, at begge ministre kan få en såkaldt næse efter dagens samråd. 

En næse gives, når et flertal af Folketingets partier udtrykker stærk kritik af en minister i en given sag. Næser får sjældent parlamentariske eller andre politiske konsekvenser. 

Forstå kritikken

Siden januar er der i forbindelse med anlægningen af Lynetteholm blevet dumpet flere hundredtusinder tons slam i Køge Bugt. Det har medført massiv kritik fra flere borgmestre, borgere og eksperter, der frygter de miljømæssige konsekvenser.

I lang tid holdt både Transport- og Miljøministeriet på, at der var foretaget de nødvendige miljøvurderinger, og at det ikke var et problem.

I slutningen af april kunne DR så afsløre, at miljøkonsekvensvurderingen bygger på en 40 år gammel amerikansk artikel. Det blev stærkt kritiseret af en række eksperter – herunder forfatteren til artiklen.

Kort efter meddelte transportminister Trine Bramsen (S), at man stoppede dumpningen af slam midlertidigt, og at man arbejder på en ny løsning.

Samtidig er et brev fra den svenske miljøminister, der decideret advarer om konsekvenserne ved udledningen af slam, blevet tilbageholdt for Folketinget.  

Hvad er Lynetteholm?

Lynetteholm er en vision om en ny bydel i København anlagt på en kunstig ø ud mod Øresund i Københavns Havn. Visionen blev præsenteret i efteråret 2018 af den daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), og vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i 2021.

Planen er, at Lynetteholm skal stå færdig som en ny bydel på 2,8 kvadratkilometer med 35.000 indbyggere. Samtidig anlægges Lynetteholm som kystsikringsprojekt, der som en dæmning skal beskytte København mod fremtidige stormfloder. Anlægget af Lynetteholm startede sidste år med udgravningen til den "skal", der efterfølgende skal fyldes med jord.

Velkommen til livebloggen

Klokken 10.15 skal transportminister Trine Bramsen (S) og miljøminister Lea Wermelin (S) igen i samråd om det stærkt omdiskuterede anlægsprojekt Lynetteholm.

Denne gang skal ministrene forklare Folketingets Transportudvalg, hvordan de forholder sig til kritikken fra en række eksperter, der til DR siger, at miljøvurderingen bag Lynetteholm er decideret fejlagtig.

Kritikken går blandt andet på, at man har brugt en 40 år gammel amerikansk artikel til at vurdere konsekvenserne ved at dumpe slam fra byggeprojektet i Køge Bugt. 

Samrådet forventes af vare til 12.20. Herefter vil der muligvis blive uddelt næser til de to ministre for deres håndtering i sagen.