Ubådssagen

Peter Madsen vil have mildere straf - i dag genoptages ubådssagen

Peter Madsen ønsker en straf, der kan tælles i år. Onsdag begynder ankesagen i Østre Landsret.

Sådan og derfor dækker TV 2 Ubådssagen

I Danmark er princippet om offentlighed i retsplejen sikret i Grundloven. For det første skal åbenheden sikre, at ingen bliver straffet i hemmelighed. For det andet bygger borgernes tillid til retssystemet på et grundlæggende kendskab til, hvordan retssager bliver afgjort.

Sagen mod Peter Madsen er en opsigtsvækkende og alvorlig retssag, hvor dele af sagen kan virke stødende. TV 2 dækker retssagen med fokus på beviserne. Stødende detaljer vil blive fremlagt i retten. TV 2 vil med respekt for retsplejen og de efterladte referere detaljer i den udstrækning, de er relevante for sagen.

Det var en enig domsmandsret, der 25. april dømte Peter Madsen til fængsel på livstid for drab og mishandling af Kim Wall i ubåden 'UC3 Nautilus'.

Efter få dages tænkepause opgav Peter Madsen at anke selve skyldsspørgsmålet, og ankesagen, der begynder onsdag i Østre Landsret, handler derfor alene om straffens længde.

- Byretten har ment, at min klient er skyldig, det har vi taget til efterretning, sagde forsvarsadvokat Betina Hald Engmark.

Har ikke tilstået - er skyldig

Selvom Peter Madsen ikke direkte har tilstået drab og seksuel mishandling, har hans tidligere påståede uskyld ikke længere nogen betydning. Mens Københavns Byret skulle bruge 12 dage til den første del af ubådssagen, har Østre Landsret alene afsat tre dage, nemlig den 5., 12. og 14. september.

Som udgangspunkt en ankesag, der almindeligvis vil blive afviklet uden bevisførelse og uden vidner - men i sidste ende er det op til de tre juridiske dommere og tre domsmænd, hvad der konkret fremlægges i retten.

Senioranklager Kristian Kirk fra Statsadvokaten i København vil givetvis holde fokus på sagens grovhed og alvor - på at byretten lagde vægt på, at der er tale om "et kynisk og planlagt seksuelt overgreb og drab af særdeles brutal karakter på en tilfældig kvinde, der i forbindelse med sit journalistiske arbejde havde taget imod et tilbud om en sejltur i tiltaltes ubåd" - mens forsvarer Betina Hald Engmark igen vil argumentere for, at det er usædvanligt, at en ustraffet person idømmes fængsel på livstid for et enkeltstående drab.

Hun vil formentlig argumentere for, at Peter Madsen får en straf, der kan måles i år - 12-16 år.

Livstid er sjældent

Udover Peter Madsen er kun 14 personer gennem de seneste 10 år idømt en livstidsstraf, og kun i tre af sagerne har der været tale om et enkelt offer.

Straffen er Peter Madsen allerede begyndt at afsone i fængslet i Herstedvester - Kriminalforsorgens specialinstitution for forvaringsdømte og andre farlige fanger, og uanset hvilken straf landsretten ender med at tildele ham, fortsætter afsoningen her.

I sidste ende handler straffens længde om, hvornår Peter Madsen kan gøre sig håb om at blive prøveløsladt, og her lyder scenarierne:

  • Ved en straf på 12-16 år vil der typisk kunne ske prøveløsladelse efter to tredjedele af straffen er afsonet.
  • I tilfælde af fængsel på livstid kan der tidligst ske prøveløsladelse efter 12 år. Herefter kan der søges hvert andet år. Ved en opgørelse foretaget af Kriminalforsorgen i 2011 fremgår det, at gennemsnitstiden for afsoning var 16 år og 9 måneder. Straffen kan i princippet vare livet ud.
  • Er straffen forvaring, har Kriminalforsorgen efter tre år pligt til at tage stilling til, om foranstaltningen skal fortsætte, eller om man vil anbefale anklagemyndigheden, at den dømte kan prøveudskrives. I sidste ende er en udskrivning dog op til domstolene. Straffen kan i princippet vare livet ud.

Uafgjort er til Madsens fordel

I forhold til landsrettens endelige dom hedder det, at der skal være stemmeflertal for enhver afgørelse. Hvis stemmerne står lige, som det kan være tilfældet i landsretten, gælder det resultat, som er bedst for den tiltalte. 

Retssagen begynder klokken 9.30 i Østre Landsret i København. TV 2 er til stede i retten og du kan følge sagen minut for minut i vores liveblog fra cirka 8.30.

Gennem hele sagen har tusindvis af læsere stillet gode og saglige spørgsmål i TV 2's liveblog. Mange er besvaret løbende - flere er samlet her, hvor spørgsmålene blandt andet handler om bevisernes stilling, senere afsoning og ankemuligheder.