Krimi

Tidslinje: Se hele forløbet om udlevering efter Hedegaard-attentat

Tidslinje over forløbet i udleveringssagen i forbindelse med drabsforsøget begået mod Lars Hedegaard

7. november 2013

Retten på Frederiksberg afsiger kendelse om, at BH varetægtsfængsles in absentia, idet der findes at være begrundet mistanke om, at BH er gerningsmanden bag drabsforsøget begået mod Lars Hedegaard den 5. februar 2013.

9. januar 2014

Justitsministeriet kontaktes af Københavns Politi, idet Københavns Politi ønsker ministeriets bistand til at fremsende en begæring til Tyrkiet med henblik på anholdelse og udlevering af BH til strafforfølgning i Dan-mark. Begæringen er udfærdiget på baggrund af Køben-havns Politis formodning om, at BH opholder sig i Tyrkiet. Begæringen indeholder tillige en anmodning om rets-hjælp, idet Københavns Politi også ønsker at modtage eventuelle oplysninger om BH, som de tyrkiske myndigheder måtte have.

13. januar 2014

Justitsministeriet fremsender – ad diplomatisk vej via Udenrigsministeriet – udleveringsbegæringen og anmodningen om retshjælp til det tyrkiske justitsministerium. Den nordiske forbindelsesofficer i Ankara afleverer det originale materiale til det tyrkiske justitsministerium den 20. januar 2014.

15. januar 2014

Justitsministeriet udsteder efter anmodning fra Københavns Politi en europæisk arrestordre på BH, som samme dag efterlyses internationalt via Schengen-informationssystemet og Interpol.

11. februar 2014

Justitsministeriet fremsender – ad diplomatisk vej via Udenrigsministeriet – et tillæg til udleveringsbegæringen udfærdiget af Københavns Politi. Tillægget indeholder supplerende oplysninger om, hvorfor Københavns Politi formoder, at BH opholder sig i Tyrkiet.

22. april 2014

Københavns Politi anmoder Justitsministeriet om at fremsende en ny anmodning om retshjælp2 til Tyrkiet med henblik på at få oplysninger, der kan hjælpe til at fastslå, hvor BH nærmere opholder sig.

25. april 2014

BH anholdes af tyrkisk politi i Istanbul.

26. apr. 2014

BH varetægtsfængsles i 30 dage i Tyrkiet med henblik på udlevering til Danmark.

29. apr. 2014

Justitsministeriet sender – ad diplomatisk vej via Udenrigsministeriet – en ny anmodning om retshjælp udfærdiget af Københavns Politi til det tyrkiske justitsministerium. I anmodningen beder Københavns Politi om at modtage politirapporter, retsbogsudskrifter mv. i forbindelse med anholdelsen og varetægtsfængslingen af BH samt effekter tilhørende BH, som måtte være blevet sik-ret i forbindelse med anholdelsen. Der anmodes endvi-dere om en række yderligere efterforskningsskridt i relation til den danske straffesag.

1. maj 2014

Justitsministeriet modtager via Udenrigsministeriet en note dateret 30. april 2014 fra den tyrkiske ambassade i Danmark, hvori det oplyses, at den danske statsborger BH er blevet anholdt i Tyrkiet og varetægtsfængslet med henblik på udlevering til Danmark. Med henvisning til artikel 12 og 16 i Europarådets konvention fra 1957 om udlevering anmoder de tyrkiske myndigheder om inden 30 dage at modtage en udleveringsbegæring fra Danmark.

5. maj 2014

Justitsministeriet sender på baggrund af den tyrkiske anmodning af 30. april 2014 (modtaget 1. maj 2014) – ad diplomatisk vej via Udenrigsministeriet – en ny udleveringsbegæring udfærdiget af Københavns Politi. Det originale materiale afleveres af den nordiske forbindelsesofficer til det tyrkiske udenrigsministerium den 8. maj 2014.

6. maj 2014

Justitsministeriet modtager via Udenrigsministeriet en ny note dateret 6. maj 2014 fra den tyrkiske ambassade i København, hvori ambassaden på vegne af det tyrkiske justitsministerium anmoder om senest den 16. maj 2014 at modtage supplerende materiale, der beviser, at BH er skyldig i den danske sigtelse.

8. maj 2014

Den danske konsul og vicekonsul i Istanbul aflægger BH et konsulært besøg i Maltepe fængslet. Under besøget er BH bl.a. optaget af, hvad han er anklaget for, da der i det papir, han havde fået udleveret af tyrkisk politi (på tyrkisk) stod ”mord”. BH bliver, efter ambassadens kontakt til og med samtykke fra Københavns Politi, gjort bekendt med, at han er sigtet for forsøg på manddrab.

9. maj 2014

Den nordiske forbindelsesofficer modtager bekræftelse fra det tyrkiske udenrigsministerium på, at den danske udleveringsbegæring er modtaget og videresendt til det tyrkiske justitsministerium.

12. maj 2014

Den nordiske forbindelsesofficer anmoder den danske ambassade i Ankara om at meddele Maltepe fængslet, at den danske advokat, TH, er blevet beskikket som forsvarer for BH, samt om at bistå med at sikre, at BH hurtigst muligt får lejlighed til at komme i telefonisk kontakt med sin danske forsvarer. Samme dag modtager Københavns Politi meddelelse via Interpol Ankara om, at det tyrkiske justitsministerium anmoder om senest den 16. maj 2014 at modtage supplerende oplysninger eller beviser, der kan vise en direkte relation mellem forbrydelsen og BH.

13. maj 2014

Den nordiske forbindelsesofficer sender skrivelse til det tyrkiske justitsministerium, hvori det anføres, at det på baggrund af det konsulære besøg den 8. maj 2014 er fastslået, at den anholdte er identisk med den person, BH, som er eftersøgt af dansk politi.

14. maj 2014

Justitsministeriet sender – ad diplomatisk vej via Uden-rigsministeriet – et tillæg til udleveringsbegæringen udarbejdet af Københavns Politi, med supplerende oplysninger om bevisgrundlaget i sagen. Det tyrkiske justitsministerium bekræfter samme dag telefonisk over for den nordiske forbindelsesofficer, at man har modtaget en genpart af tillægget til udleveringsbegæringen. Samme dag får den nordiske forbindelsesofficer oplyst ved telefonisk henvendelse til Maltepe fængslet, at der ikke er givet tilladelse til, at BH kan have telefonisk kontakt med sin danske forsvarer. Det vil derimod være muligt at besøge BH i fængslet.

15. maj 2014

Tillægget til udleveringsbegæringen afleveres ad diplomatisk vej via den danske ambassade i Ankara i original til det tyrkiske udenrigsministerium. Samme dag oplyser det tyrkiske justitsministerium telefonisk over for den nordiske forbindelsesofficer, at ministeriet har videresendt udleveringssagen til retten i Bakirköy med henblik på, at der træffes afgørelse om spørgsmålet om udlevering af BH til Danmark.

16. maj 2014

Det tyrkiske udenrigsministerium bekræfter telefonisk over for den nordiske forbindelsesofficer, at tillægget til udleveringsbegæringen er modtaget og videresendt til det tyrkiske justitsministerium.

21. maj 2014

Justitsministeriet modtager via den nordiske forbindel-sesofficer en retsbogsudskrift fra et retsmøde den 20. maj 2014 ved retten i Bakirköy samt en uofficiel engelsk oversættelse. Det fremgår bl.a. af oversættelsen, at BH giver samtykke til at blive udleveret til Danmark, selv om han nægter at have begået den handling, som han er sigtet for. Det fremgår endvidere, at retten i sin beslut-ning anfører, at BH er dansk statsborger, at BH kan ud-leveres til Danmark, at den forbrydelse, som udleveringen vedrører, ikke er en politisk eller militær forbrydelse, og at BH skal forblive varetægtsfængslet, indtil udleveringen til Danmark kan ske. Repræsentanter fra Københavns Politi, herunder politidirektøren, er i Ankara i anden anledning og benytter lejligheden til at holde møde med det tyrkiske politis efterretningstjeneste, IDB, om bl.a. Hedegaard-sagen. Under mødet understreger politidirektøren over for IDB sagens store betydning for Københavns Politi.

27. maj 2014

Den danske vicekonsul i Istanbul aflægger BH et konsulært besøg i Maltepe fængslet.

8. juni 2014

Justitsministeriet anmoder den nordiske forbindelsesofficer om en status i sagen.

10. juni 2014

Den nordiske forbindelsesofficer oplyser over for Justitsministeriet, at afgørelsen om udlevering af BH til Danmark skal godkendes af de tyrkiske myndigheder på ministerielt niveau, og at der skulle være sikkerhed for, at BH vil forblive varetægtsfængslet indtil da. Det oplyses endvidere, at anmodningen om retshjælp behandles af de tyrkiske myndigheder som en særskilt sag. Senere samme dag oplyser den nordiske forbindelsesofficers kontor, at man ved telefonisk henvendelse til den anklager, som er ansvarlig for retshjælpssagen, har fået oplyst, at udleveringssagen er sendt til en appeldomstol.

11. juli 2014

Justitsministeriet modtager en fax på én side på tyrkisk fra det tyrkiske justitsministerium dateret 9. juli 2014, hvori BH nævnes. Brevet videresendes til Københavns Politi.

18. juli 2014

BH’s danske forsvarer aflægger besøg hos BH i fængslet i Maltepe. Justitsministeriet modtager samme dag igen brevet af 9. juli 2014 fra det tyrkiske justitsministerium nu vedlagt diverse bilag. Københavns Politi får efterfølgende over-sat materialet til dansk. Det fremgår af brevet, at den danske retsanmodning af 29. april 2014 er afleveret til rette myndighed. Det anføres endvidere, at anmodningen vedrørende BH er delvist imødekommet. I den forbindelse henvises der til et vedlagt brev dateret 11. juni 2014 fra Statsadvokaten i Bakirköy, hvori der bl.a. henvises til, at retten i Bakirköy har afsagt dom om udlevering af BH, og at sagens akter som følge af en anke af dommen den 29. maj 2014 er videresendt til en appeldomstol. Der er endvidere vedlagt et brev dateret 26. maj 2014 fra BH’s tyrkiske forsvarsadvokat, hvoraf det fremgår, at retten i Bakirköys afgørelse af 20. maj 2014 om udlevering af BH er i overensstemmelse med BH’s eget ønske. Advokaten kærer imidlertid beslutningen om, at BH skal forblive varetægtsfængslet.

25. juli 2014

Justitsministeriet sender en supplerende anmodning om retshjælp fra Københavns Politi til det tyrkiske justits-ministerium. I retsanmodningen spørges der til status for behandlingen af anmodningen om retshjælp af 29. april 2014, og der anmodes igen om, at en række oplysninger vedrørende BH hurtigst muligt sendes til Københavns Politi.

6. august 2014

Justitsministeriet anmoder den nordiske forbindelsesofficer om en status i sagen.

25. august 2014

Det danske generalkonsulat i Istanbul modtager i sin kontakt med BH’s familie i Danmark en henvendelse om, at de ikke har kunnet få deres ugentlige telefoniske samtale med BH, hvilket også havde været tilfældet ugen før. Herpå søger generalkonsulatet om tilladelse til at aflægge BH besøg.

27. august 2014

Københavns Politi videresender til den danske ambassade i Ankara en begæring fra BH’s danske forsvarer om, at BH ønsker at frafalde kæremålet om fortsat varetægtsfængsling, således at udleveringen ikke skal afvente appeldomstolens afgørelse heraf. Begæringen sendes med henblik på, at BH kan underskrive begæringen under et kommende konsulært besøg. Generalkonsulatet i Istanbul anmoder på den baggrund de tyrkiske myndigheder om at aflægge BH konsulært besøg den 1. september 2014.

29. august 2014

Det danske generalkonsulat i Istanbul modtager et afslag fra anklagemyndigheden i Istanbul på anmodningen om konsulært besøg. I afslaget oplyses det, at BH er blevet udleveret til sikkerhedsmyndighederne med henblik på at blive udleveret til sit land. Afslaget er vedlagt et brev dateret 28. august 2014 fra Maltepe fængslet, hvori det anføres, at BH stammer fra Syrien, og at han har været fængslet for drab. Det anføres tillige, at BH er blevet udleveret fra fængslet for at blive udleveret til sit land. Den nordiske forbindelsesofficer retter samme dag telefoniske henvendelse til både det tyrkiske justitsministerium, retten i Bakirköy og Maltepe fængslet, men kan ikke få oplyst, hvorfor BH er blevet flyttet, eller hvortil han er blevet flyttet.

1. september 2014

Den nordiske forbindelsesofficer orienterer i en mail Justitsministeriet om status i sagen, herunder at BH’s danske forsvarer har anmodet ambassadens konsulære afdeling om bistand i forbindelse med udfærdigelsen af et kærefrafald. Det oplyses, at generalkonsulatets anmodning om at besøge BH i Maltepe fængslet i den forbindelse var blevet afslået med den begrundelse, at BH den 20. august 2014 var blevet flyttet til et andet fængsel med henblik på udlevering. Der oplyses endvidere om en telefonsamtale mellem forbindelsesofficeren og fængselsinspektøren i Maltepe fængslet, hvori fængselsinspektøren ”uofficielt” oplyser, at BH er blevet udleveret til den tyrkiske efterretningstjeneste, MIT, som ifølge ny lovgivning har ansvaret for udlevering af udenlandske statsborgere. Det fremgår også, at Københavns Politi er blevet anmodet om at rette henvendelse til Politiets Efterretningstjeneste for via efterretningstjenestens samarbejdsrelationer til MIT at søge afklaret status i sagen. Samme dag sender forbindelsesofficeren en skriftlig forespørgsel til det tyrkiske justitsministerium, hvori der anmodes om status i sagen, herunder oplysninger om, hvor BH befinder sig.

2. september 2014

Københavns Politi orienterer BH’s danske forsvarer om seneste status i sagen.

4. september 2014

På et møde i Justitsministeriet drøftes status i sagen med Københavns Politi. Det bliver aftalt, at Københavns Politi skal anmode Politiets Efterretningstjeneste om at kontakte MIT for at få oplysninger om status i sagen.

16. september 2014

Den nordiske forbindelsesofficer rykker det tyrkiske justitsministerium for svar på forespørgslen af 1. september 2014. Der anmodes samtidig om et møde med che-fen for den afdeling i det tyrkiske justitsministerium, der er ansvarlig for sagen.

18. september 2014

Politiets Efterretningstjeneste retter skriftlig henvendelse til MIT om status i sagen.

23. september 2014

En partner til Politiets Efterretningstjeneste spørger på vegne af Københavns Politi til status i sagen på et møde med MIT. Københavns Politi orienterer Justitsministeriet om, at Københavns Politi den 22. september 2014 er blevet kontaktet af BH’s danske forsvarer, som er bekymret for sin klient, idet det i mere end 4 uger ikke har været muligt at få kontakt til BH. Justitsministeriet kontakter telefonisk Politiets Efterretningstjeneste for at høre, om der er kommet svar på henvendelsen til MIT, hvilket der ikke er.

24. september 2014

Den nordiske forbindelsesofficer er til møde med det tyrkiske politis efterretningstjeneste, IDB, om fremskaffelse af kopier af de identitetspapirer, som BH var i besiddelse af ved anholdelsen, til brug for Københavns Politis efterforskning af sagen.

25. september 2014

Københavns Politi orienterer Justitsministeriet om status i sagen, og at det bør overvejes at rejse sagen ad diplomatiske kanaler over for Tyrkiet. Senere samme dag modtager Justitsministeriet via Københavns Politi en mail fra den nordiske forbindelsesofficer, hvoraf fremgår, at en snarlig tilbagemelding fra MIT forventes. En reaktion fra Justitsministeriet eller Udenrigsministeriet bør derfor afvente et svar fra MIT.

30. september 2014

Københavns Politi meddeler Justitsministeriet, at der endnu ikke er modtaget noget svar fra Tyrkiet om, hvad der er sket med BH. Københavns Politi vurderer, at den nordiske forbindelsesofficer ikke kan gøre mere i sagen, og opfordrer på ny til, at sagen rejses ad diplomatiske kanaler over for Tyrkiet.

1. oktober 2014

På et møde i anden anledning mellem Justitsministeriet og Udenrigsministeriet orienterer Justitsministeriet om status i sagen. På forespørgsel fra Udenrigsministeriet om næste skridt i sagen oplyser Justitsministeriet, at man her og nu afventer en tilbagemelding fra Politiets Efter-retningstjeneste om resultatet af henvendelsen til MIT.

2. oktober 2014

Den nordiske forbindelsesofficer indkaldes til et møde med en repræsentant fra det tyrkiske justitsministerium om sagen. På mødet får forbindelsesofficeren oplyst, at BH siden den 20. august 2014 ikke længere var fængslet, og at beslutningen herom måtte være truffet af anklagemyndigheden i Istanbul. Der kunne ikke oplyses nærmere herom. Forbindelsesofficeren kontakter efterfølgende retten i Bakirköy og Maltepe fængslet, der begge afviser at have kendskab til, at BH skulle være blevet løsladt. Forbindelsesofficeren kontakter endvidere anklagemyndigheden i Istanbul, som også afviser at have noget at gøre med en eventuel løsladelse. Københavns Politi orienterer samme dag Justitsministeriet om mødet, og at BH’s status fortsat er meget uafklaret, idet BH formodes enten at være blevet løsladt eller overdraget til den tyrkiske efterretningstjeneste. Udenrigsministeriet modtager samme dag fra ambassaden i Ankara orientering fra den nordiske forbindelsesofficer om status i sagen.

6. okt. 2014

Københavns Politi får i forbindelse med en afhøring af et familiemedlem til BH oplysninger, der yderligere underbygger forlydendet om, at BH er blevet løsladt. Justitsministeriet og Udenrigsministeriet orienteres herom.

8. okt. 2014

Efter anmodning fra Justitsministeriet sender Udenrigsministeriet via den danske ambassade i Ankara en note verbale til det tyrkiske udenrigsministerium, hvori de tyrkiske myndigheder anmodes om at oplyse, om BH er blevet løsladt og om at redegøre for, hvad der er sket.

10. oktober 2014

Den tyrkiske ambassadør i Danmark indkaldes til et mø-de i Udenrigsministeriet, hvor repræsentanter fra Justitsministeriet tillige deltager. Ambassadøren kan på mødet ikke oplyse noget om sagen.

13. oktober 2014

Den tyrkiske ambassadør i Danmark indkaldes til et nyt møde i Udenrigsministeriet, hvor repræsentanter fra Justitsministeriet tillige deltager. Ambassadøren har ikke kunnet få oplysninger fra de tyrkiske myndigheder om, hvad der er sket i sagen. 15. oktober 2014 Udenrigsministeren drøfter sagen telefonisk med den tyrkiske udenrigsminister, som dog ikke kan oplyse nærmere om sagen, men i stedet opfordrer Danmark til hurtigst muligt at sende en dansk embedsmandsdelegation til Ankara.

16. okt. 2014

Justitsministeren sender et brev til den tyrkiske justits-minister, hvori det tilkendegives, at man fra dansk side vil sende en delegation til Ankara hurtigst muligt for at drøfte sagen med de tyrkiske myndigheder. Det under-streges i brevet, at der er tale om en meget vigtig sag for den danske regering, og at der er behov for hurtigt at modtage oplysninger om, hvad der er sket i sagen.

17. oktober 2014

En dansk embedsmandsdelegation på højt niveau bestå-ende af repræsentanter fra Justitsministeriet, Politiets Efterretningstjeneste og Københavns Politi rejser til Ankara.

18. oktober 2014

Den danske embedsmandsdelegation inviteres til et mø-de i det tyrkiske udenrigsministerium, hvor delegationen mødes med repræsentanter fra det tyrkiske udenrigsministerium, det tyrkiske justitsministerium og den tyrkiske efterretningstjeneste, MIT. På mødet bekræftes det fra tyrkisk side, at BH er blevet løsladt. De tyrkiske myndigheder kan dog ikke oplyse nærmere om, hvornår BH er blevet løsladt eller grunden til løsladelsen, da disse spørgsmål fortsat undersøges. Man lover dog at underrette de danske myndigheder om resultaterne af disse undersøgelser. Det oplyses også fra tyrkisk side, at BH har en appelsag, som fortsat verserer, uden at der dog kan oplyses nærmere herom. I umiddelbar forlængelse af mødet får repræsentanter fra Politiets Efterretningstjeneste og en afdelingschef fra Justitsministeriet lejlighed til at mødes med MIT. På dette møde tegner der sig det samme billede af status i sagen, nemlig at BH er blevet løsladt, men at man fra tyrkisk side ikke kan give nærmere oplysninger om hverken tidspunkt eller baggrund for løsladelsen.

20. oktober 2014

Justitsministeren sender et brev til den tyrkiske justits-minister som opfølgning på delegationsbesøget, hvori den danske regerings ønske om hurtigst muligt at modtage en redegørelse om sagen fra Tyrkiet endnu engang understreges.

21. oktober 2014

Kontakt mellem det danske og det tyrkiske udenrigsministerium. Fra dansk side informeres de øvrige EU-lande om udleveringssagen.

22. oktober 2014

Det tyrkiske udenrigsministerium udsender en presse-meddelelse om sagen. Det oplyses heri, at en tyrkisk domstol havde truffet afgørelse om, at BH kunne udleveres. Da BH’s advokat imidlertid indgav en anke, fortsat-te den juridiske proces, og BH blev løsladt. Det fremgår også af pressemeddelelsen, at man forstår de danske myndigheders bekymring, og at løsladelsen af BH ikke er sket efter ønske fra den tyrkiske regering, men der-imod som følge af en domstolsbeslutning.

24. oktober 2014

Den tyrkiske ambassadør i Danmark kaldes til et møde med udenrigsministeren, hvor sagens betydning igen understreges på baggrund af drøftelsen i Udenrigspolitisk Nævn dagen før.

3. november 2014

Efter anmodning fra Justitsministeriet sender Udenrigsministeriet via den danske ambassade i Ankara en note verbale til det tyrkiske udenrigsministerium, hvori der rykkes for svar på justitsministerens brev af 20. oktober 2014 til den tyrkiske justitsminister.

FAKTA

Tidslinjen over forløbet af udleveringssagen efter attentatet mod tegneren Lars Hedegaard 5. februar 2013 er udarbejdet af Justitsministeriets Politi- og Strafferetsafdeling og herefter forelagt for Folketingets Retsudvalg.