Krimi

Her er sigtelsen mod spindoktoren

Københavns Politi har i dag sigtet Peter Arnfeldt for overtrædelse og forsøg på overtrædelse af straffelovens § 152.

"Det er vigtigt at understrege, at sigtelsen hverken betyder, at Peter Arnfeldt er tiltalt, fundet skyldig eller dømt."

"Sigtelsen er derimod udtryk for, at der efter Københavns Politis opfattelse efter afhøringerne i Skattesagskommissionen foreligger et mistankegrundlag, der indebærer, at Peter Arnfeldt bør indrømmes den særlige retsbeskyttelse, som sigtede nyder godt af," siger politidirektør Johan Reimann, Københavns Politi.

Peter Arnfeldt sigtes for

Forhold 1

Overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 2, jf. stk. 1, jf. til dels § 21, stk. 1, ved på et ukendt tidspunkt i perioden fra torsdag den 16. september 2010 til oktober 2010 i København under særligt skærpende omstændigheder, med særlig risiko for at påføre andre betydelig skade, uberettiget til Ekstra Bladet at have videregivet eller forsøgt at videregive fortrolige oplysninger vedrørende Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skatteforhold, som han havde fået kendskab til i forbindelse med sit arbejde som særlig rådgiver for den daværende skatteminister.

Forhold 2

Overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 2, jf. stk. l, ved på et ukendt tidspunkt i perioden fra torsdag den 16. september 2010 til onsdag den 7. september 2011 i København under særligt skærpende omstændigheder, med særlig risiko for at påføre andre betydelig skade, uberettiget til dagbladet BT at have videregivet fortrolige oplysninger vedrørende Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skatteforhold, som han havde fået kendskab til i forbindelse med sit arbejde som særlig rådgiver for den daværende skatteminister.

Den særlige retsbeskyttelse, som sigtede har, indebærer bl.a. retten til forsvarer, forsvarerens adgang til sagens oplysninger og forsvarerens adgang til retsmøder under efterforskningen mv.

Københavns Politi har ikke fundet grundlag for at sigte andre for overtrædelse af § 152 eller for at sigte nogen for overtrædelse af andre bestemmelser i straffeloven i relation til denne sag på nuværende tidspunkt.

Sigtelsen afbryder forældelse af strafansvaret, jf. straffelovens § 94, stk. 5.

Københavns Politi kan i sagens natur ikke på nuværende tidspunkt sige, om der på et senere tidspunkt vil vise sig grundlag for at sigte andre eller for at sigte nogen for overtrædelse af andre bestemmelser i straffeloven i denne sag. På tilsvarende måde kan Københavns politi ikke sige noget om betydningen af straffelovens regler om forældelse i sagen. Forældelsesfristen er 2 år for en række relativt mindre alvorlige overtrædelser af straffeloven, mens den er 5 år eller højere for overtrædelser af mere alvorlig karakter.

For ministre gælder lov om ministres ansvar, hvor forældelsesfristen er 5 år.

Da der er tale om en verserende straffesag, vil der ikke blive givet yderligere oplysninger om sigtelsen, politiets tidligere eller fremtidige efterforskningsskridt eller sagens oplysninger i øvrigt.

Baggrund:

Relevante bestemmelser i straffeloven og ministeransvarsloven:

Straffelovens § 152 har følgende ordlyd:

"§ 152. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.

Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser."

Forældelse af strafansvar efter § 152, stk. 1, indtræder efter to år, mens forældelse af strafansvar efter § 152, stk. 2, indtræder efter fem år, jf. straffelovens § 93, stk. 1.

Straffelovens § 93, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Forældelsesfristen er

1) 2 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 1 år for overtrædelsen.

2) 5 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 4 år.

3) 10 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 10 år.

4) 15 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel på bestemt tid."

Straffelovens § 94, stk. 5, har følgende ordlyd:

"Forældelsesfristen afbrydes, når den pågældende gøres bekendt med sigtelsen, eller når anklagemyndigheden anmoder om rettergangsskridt, hvorved den pågældende sigtes for overtrædelsen. Forældelsesfristen for en juridisk persons ansvar kan afbrydes over for en person, der efter retsplejelovens § 157 kan modtage forkyndelser på den juridiske persons vegne."

Ministeransvarslovens § 5, stk. 1, har følgende ordlyd:

"En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed."

Ministeransvarslovens § 6 har følgende ordlyd:

"§ 6. Straffen efter § 5 er bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Er forholdet begået af uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 3. Bødestraf fastsættes efter borgerlig straffelovs regler om dagbøder."

Ministeransvarslovens § 8 har følgende ordlyd:

"Ministres strafansvar forældes efter borgerlig straffelovs §§ 93-95. Forældelsesfristen er dog i intet tilfælde mindre end 5 år."