Seks dømt i t-shirt terrorsag

Seks tiltalte fra Fighters+Lovers er i Østre Landsret dømt for at støtte terrorisme. Én blev frikendt. To blev idømt seks måneders fængsel, to andre fik fire måneder, og de to sidste 60 dages fængsel. Straffene blev for de fire sidstnævnte gjort betingede med et års prøvetid.

Københavns Byret frifandt i december 2007 alle syv i sagen om t-shirts, der skulle sælges til fordel for oprørs­be-vægelser. Anklageren mente, at salget var en støtte til terrorbevægelser og dermed en overtrædelse af terrorloven og ankede dommen.

Frihedsbevægelser - ikke terror

Nu har landsretten omstødt byrettens afgørelse.

De syv tiltalte fra tøjfirmaet Fighters+Lovers har ikke nægtet, at de solgte t-shirts til fordel for colombianske FARC og palæstinensiske PFLP, men har fastholdt, at de to organisationer, der begge optræder på EU's terrorliste, er frihedsbevægelser.

Københavns Byret fandt det ikke tilstrækkeligt bevist, at de to organisationer havde udført disse handlinger med det formål at begå ter­rorisme.

Statsadvokaten begrundede sin anke med, at de spørgsmål, som sagen rejser, er af principiel interesse.

Vil fortsætte støtten

"Vi fortsætter ufortrødent. Nelson Mandela var 90 år gammel, da han blev fjernet fra USA's terrorliste. FARC og PFLP må vente et par år med at blive fjernet fra EUs," siger Michael Schølardt, direktør for Fighters-+Lov-ers, der også blev dømt.

"Vi har god tid, og Lovers har i Fighters+hvert fald flere projekter i støbeskeen."

Vil gå til Højesteret

De tiltaltes advokat, Thorkild Høyer, sagde efter dommen, at han vil prøve at få sagen forelagt for Højesteret, efter at byretten og landsretten er kommet til den stik modsatte kon-klu-sion. Siger procesbevillings-nævnet nej til det, er næste skridt Menneske-re-ttighedsdomstolen i Strasbourg.

Straffelovens paragraf 114b, nr. 2:

Med fængsel indtil 10 år straffes den, som direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a (selve terrorparagrafferne, red.).