VALG 2019 - Kandidat

Nedenfor kan du blive klogere på Emil Blüchers temaer/valgløfter, holdninger, valgkreds og parti. Indholdet er udtryk for folketingskandidatens egne holdninger.

Emil Blüchers svar på testen

 1. Temaer

  Kandidaten har fået mulighed for at vælge sine fem vigtigste temaer. Disse er markeret med rødt.

 2. Sjællands Storkreds

  Det er vigtigere, at den kollektive trafik bliver bedre, end at der bygges en motorvej på tværs af Sjælland – fra Kalundborg til Rønnede via Næstved

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Det ene behøver ikke at udelukke det andet. Den kollektive trafik kan sagens forbedres, uden at der skal tilføres store pengebeløb – eksempelvis ved at konkurrenceudsætte togstrækninger, som der er gode erfaringer med i det jyske. Samtidig er god grund til at bygge den omtalte motorvej.

 3. Sjællands Storkreds

  Nogle af de små sygehuse i Region Sjælland bør genåbnes – også selvom det betyder, at der skal spares andre steder i sundhedsvæsnet

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Den 'nye' forsøgsordning med lægebetjente skadestuer i Roskilde og Næstved er et godt tiltag, da afstanden er vigtig når skader pludselig sker. Ved planlagt ambulant behandling, mener jeg dog at ekspertise slår geografisk afstand. Derfor kan det godt betale sig at samle store behandlinger på specialiserede sygehuse.

 4. Sjællands Storkreds

  Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Ringsparken i Slagelse, Motalavej i Korsør og Agervang i Holbæk for at bekæmpe ghettodannelse

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Ghettodannelse har store konsekvenser for samfundet, og er et problem, som ikke løses blot ved at snakke om det. Derfor er det fint, at kommuner og boligorganisationer får en række konkrete værktøjer til at modvirke dette.

 5. Beskæftigelse

  Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger
 6. Beskæftigelse

  Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder
 7. Hospitaler og sundhed

  Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Som udgangspunkt er jeg tilhænger af at fageksperter i Medicinrådet, har ansvar for at holde medicinens virkning op mod prisen. Omvendt frygter jeg en situation, hvor man poster rigtig mange penge i dyr medicin, som kun har en begrænset livsforlængende effekt. I visse tilfælde, vil jeg mene, at pengene her var brugt bedre andre steder i sundhedssektoren.

 8. Hospitaler og sundhed

  Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  En analyse fra CEPOS viste at en gennemsnitslig MR-scanning kunne foretages på et privathospital, for 1.075 kroner. Til sammenligning koster en MR-scanning i gennemsnit 2.805 kroner på et offentligt hospital. Dette er blot et ud af mange eksempler på, at der er et stort potentiale ved at indrage private aktører i det offentlige sundhedsvæsen.

 9. Flygtninge og indvandrere

  Det skal være lettere, end det er i dag, at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Som gæst i Danmark, skal man følge landet love og regler. Gør man ikke det, er man heller ikke velkommen i landet.

 10. Flygtninge og indvandrere

  Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Vælger man at få sin ægtefælle til Danmark, må man også være indstillet på egenfinansering. Dermed skal det ikke skal være muligt at modtage sociale ydelser de første år man kommer til Danmark.

 11. Socialpolitik

  Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Det er vigtigere at hæve den generelle velstand og levestandard for borgerne, end at uligheden holdes nede. Hvis Bill Gates flyttede til Danmark i morgen ville uligheden stige, men ville nogen danskere være dårligere stillet af den grund?

 12. Socialpolitik

  Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Kontanthjælpsloftet tilskynder folk til at tage et arbejde.

 13. Skole og uddannelse

  Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests
 14. Skole og uddannelse

  Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt
 15. Ældreområdet

  Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Der er behov for at omprioritere ressourcerne, i takt med at der kommer flere ældre. Samtidig er det nødvendigt, at ældreplejen løbende optimeres og effektiviseres, for at sikre mest mulig velfærd for pengene.

 16. Ældreområdet

  Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  I takt med at danskerne bliver ældre, er det også naturligt, at de bliver på arbejdsmarkedet i længere tid. Man bør i den forbindelse også lukke ned for nytilmeldinger til efterlønssystemet, og lave en fair overgangsordning for dem igennem mange år har indbetalt til ordningen. Når det er sagt, bliver vi nødt til at afsætte de nødvendige ressourcer i de kommende år, for at følge med det stigende antal ældre medborgere.

 17. Skattepolitik

  Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  De nuværende udligningsordninger – herunder i særdeleshed hovedstadsudligningen – bør fuldstændig gentænkes. Som det er nu, findes der nemlig tilfælde hvor der flyttes milliarder af kroner til rige kommuner med skyhøje opsparinger (fx. Københavns Kommune).

 18. Skattepolitik

  Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Statslig adfærdsregulering er ikke vejen frem. Det bør i højere grad være op til borgernes egen dømmekraft, at træffe beslutninger der vedrører deres hverdag. Dertil kommer, at vores skatte- og afgiftssystem er mere end rigeligt komplekst i forvejen. Disse systemer skal gøres mere simple – ikke det modsatte.

 19. Økonomi

  Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Det er uklogt at 'investere' mere i det offentlige for at styrke økonomien, i en tid med højkonjunktur. Med et af verdens højeste offentlige forbrug, bør fokus i stedet være på at lette skatter og afgifter, for at styrke økonomien. Statens primære opgave er at levere gode kerneydelser. Her eksisterer der et stort potentiale for at afskaffe bøvl og bureaukrati, og på den måde frigøre varme hænder til gavn for borgerne.

 20. Økonomi

  Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Danmark har et af verdens højeste skattetryk, hvilket er med til at svække virksomhedernes konkurrenceevne. Med lavere skatter og afgifter, stilles danske virksomheder bedre, hvilket vil danne grundlaget for øget økonomisk vækst.

 21. Børn og ungeområdet

  Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Staten skal yde en ordentlig hjælp til socialt udsatte børnefamilier – men det kalder i sig selv ikke på mere omfordeling. I stedet bør både tilskud og skatter sænkes for velfungerende børnefamilier, således at dem der kan klare sig selv, også gør det uden for meget statslig indblanding.

 22. Børn og ungeområdet

  Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Det er forældrenes og ikke statens opgave, at give deres børn et sundt forhold til alkohol. Ved at gøre alkohol forbudt, er jeg nervøs for at man gør alkohol mere 'spændende', end hvad godt er for de unge.

 23. Udenrigs- og forsvarspolitik

  Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Verdenssamfundet bliver nødt til at reagere, når russerne eksempelvis annekterer deres nabolande.

 24. Udenrigs- og forsvarspolitik

  Ulandsbistanden bør sænkes

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Danmarks ulandsbistand følger FN's anbefaler, hvilket er rigtig fint. Ulandsbistanden bør dog i højere grad fokusere på verdens fattigste.

 25. Retspolitik

  Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Børn skal ikke sidde i fængsel, sammen med hærdede voksne kriminelle. Som samfund skal vi gøre alt hvad vi kan, for at løfte vores unge mennesker ud i det, som kan ende ud i en kriminel løbebane. I den forbindelse virker det kommende ungdomskriminalitetsnævn som et godt tiltag.

 26. Retspolitik

  Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje
 27. Miljø og klima

  Det er en vigtig politisk opgave at få danskerne til at genbruge mere, end de gør i dag

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Det er en naturlig ting for mange danskere, at genbruge i deres hverdag. Derfor er det næppe en vigtig politisk opgave, at sikre at dette sker.

 28. Miljø og klima

  Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Danske virksomheder betaler alt rigeligt i skatter og afgifter. Øgede grønne afgifter svækker danske virksomheders konkurrencesituation, hvilket i værste fald rykker produktionen til andre lande, som langt fra har de samme miljømæssige standarder som i Danmark.

 29. EU

  Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Danmark kan hjælpe langt flere, ved at hjælpe i nærområderne.

 30. EU

  Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Som det er nu, vil en permanent grænsekontrol betyde, at Danmark må forlade Schengensamarbejdet og den nordiske pasunion. Dette vil have betydelige konsekvenser for Danmark, hvorfor det ikke er en vej vi skal gå.

 31. Bureaukrati

  Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Udlicitering og offentlige udbud er den bedste måde at sikre, at der leveres mest mulig velfærd for pengene.

 32. Bureaukrati

  Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Smartere arbejdsgange og mindre unødig administration, kan i høj grad være med til at frigøre ressourcer i det offentlige.

 33. Beskæftigelse

  Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Det er positivt at den private sektor vokser hurtigere end den offentlige sektor.Der er stadig rig mulighed for at optimere den offentlige sektor, uden at der skal tilføres væsentlig flere medarbejdere og penge.

 34. Hospitaler og sundhed

  Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Sundhedssektoren bør stadig primært finanseres gennem skatteopkrævning. En beskeden brugerbetaling vil dog kunne dæmme op for eksempelvis udeblivelser på landets hospitaler, som koster samfundet dyrt.

 35. Flygtninge og indvandrere

  Den danske udlændingepolitik er for stram

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Generelt er det godt, at der stilles krav til dem der kommer til Danmark. Omvendt er det også vigtigt, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Det bør være en klar forudsætning at borgere der kommer til Danmark er selvforsørgende.

 36. Socialpolitik

  Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Det skal altid kunne betale sig at tage et arbejde, sammenlignet med at være på offentlige ydelser.Ingen skal betale skat af de første 7.000 der tjenes hvert måned, og derudover skal der maksimalt opkræves 40% skat på arbejde. Dermed bliver der et væsentligt incitament for at være på arbejdsmarkedet.

 37. Skole og uddannelse

  Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Forud for folkeskolereformen, blev det ikke påvist at lange skoledage er ensbetydende med dygtigere elever. Skoledagens længde bør derfor gøres kortere, så eleverne i højere grad får mere frihed til et liv uden for skolen.

 38. Ældreområdet

  Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Har man betalt skat gennem et langt liv, er det også på sin plads, at man modtager en ordentlig grundydelse som ældre.

 39. Skattepolitik

  Topskatten på arbejde bør bevares

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Topskatten er jalousi og jantelov af værste skuffe. Danmark ville være et mere velstående land uden denne skat, da topskatten i sidste ende får befolkningen til at arbejde mindre.

 40. Økonomi

  Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Lønniveauet aftales mellem arbejdsmarkedets parter, og bør ikke være en politisk bestemt opgave. Skattetrykket i Danmark er dog skadeligt for virksomhedernes konkurrenceevne, og dermed også for landets økonomi.

 41. Børn og ungeområdet

  Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier, end tilfældet er i dag

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Børnefamilierne skal ikke have mere direkte økonomisk støtte. Til gengæld skal danskerne have markante skattelettelser, hvilket blandt andet vil være med til at øge børnefamiliernes økonomiske handlerum.

 42. Udenrigs- og forsvarspolitik

  Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde
 43. Retspolitik

  Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Økonomisk kriminalitet straffes i dag uforholdsvist højt, sammenlignet med eksempelvis vold, voldtægt, trusler og overgreb på børn.

 44. Miljø og klima

  Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  Registreringsafgiften bør fjernes på alle biler

 45. EU

  Danmark har afgivet for meget magt til EU

  Uddybende svar fra Emil Blücher

  EU blander sig i for mange opgaver, som burde være op til de enkelte medlemslande.I min verden, skulle EU tage omdrejningspunkt i frihandel, og ellers holde fingrene væk fra alt fra vores dagpengeregler til kanalsnegle og lakridspiber.

 46. Bureaukrati

  Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk
 47. Afsluttende bemærkninger fra Emil Blücher

  Staten og kommunerne skal blive bedre til at fokusere på deres kerneopgaver. Gennem effektiviseringer og fjernelse af bøvl og bureaukrati, kan der frigøres store pengesummer, som i stedet bør gives i form af skattelettelser.

  De danske virksomheder og iværksættere, skaber det økonomiske fundament, som er med til at betale for vores velfærdssystem. Derfor er det utrolig vigtig, at erhvervslivet har gode vilkår. Vi skal derfor gøre det mere attraktivt at starte virksomhed.

  Som medlem af Solrød Byråd på femte år, oplever jeg på nært hold hvordan kommunerne detailstyres af staten. Jeg mener at beslutningerne træffes bedst tæt på borgerne. Staten skal derfor undlade at styre kommunerne, gennem de puljer som vinder frem i større og større grad.

  Mit navn er Emil Blücher, og jeg er din liberale kandidat på Sjælland. Såfremt at jeg bliver valgt til folketinget, vil jeg gøre en ihærdig indsats for at øge den personlige frihed, mindske bureaukratiet, skabe højere vækst og sænke skatterne.

Valg 2019X_vector

Nyheder