Disse stormflod-skader får du ikke erstatning for

16x9

Tirsdag bliver det afgjort, om der har været tale om såkaldt stormflod som følge af stormen Bodil. Har der det, kan det nemt være lidt af en jungle at finde ud af, om man er dækket af såkaldt Stormflod. Danskerne kan deles op i to, når det kommer til stormflod. Dem, der har tegnet en forsikring mod stormflod hos deres forsikringsselskab, og dem, der ikke har.

De danskere, der har tegnet en forsikring mod stormflod, er dækket af deres forsikring, hvis det afgøres, at der har været tale om en stormflod. Det afgør Stormrådet tirsdag.

De, der ikke har tegnet en forsikring mod stormflod hos deres eget forsikringsselskab, er dækket af Stormflodsfonden - dog med en betydelig selvrisiko. De får dog ikke forsikret noget fra fonden i så fald det er skader, der er nævnt herunder:

Skader og udgifter du ikke kan få erstattet eller dækket af Stormflodsfonden som følge af stormflod:

Indirekte tab, for eksempel genhusning, flytteudgifter, driftstab

Følgeskader, for eksempel skimmelsvamp

Fast ejendom og løsøre, hvis du i almindelighed (for eksempel i flere forsikringsselskaber) har mulighed for at tegne forsikring mod skader forårsaget af stormflod - altså også, selv om du i disse særlige tilfælde ikke har tegnet sådan en forsikring.

Fast ejendom og løsøre, hvor du har en forsikring, der dækker skaden

Løsøre i kældre og rum under terræn

Jord

Saltskader på afgrøder

Fast ejendom, der ligger uden for et dige

Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet

Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lignende

Haveanlæg og løsøre placeret i haven

Både, joller og lignende beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

Trailere, campingvogne, camp-letter, containere, skurvogne og lignende samt løsøre placeret heri

Badehuse og lignende placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet

Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet

Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet

Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug

Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, som befinder sig i virksomhedens lagerbygninger eller lignende bygninger, medmindre det er placeret mindst 10 centimeter over gulvniveau eller terræn.

Hvis de skader du har anmeldt, er omfattet af listen ovenfor, så vil dit forsikringsselskab afvise din anmeldelse.

Hvis du er i tvivl, om en skade kan være omfattet af negativlisten, så kontakt dit forsikringsselskab.