Business

Årsopgørelsen: Her er fradragene du glemmer

Det er ikke alle fradrag, der automatisk kommer med på din årsopgørelse. I indslaget herover har vi samlet de tre mest almindelige fradrag, du skal huske. I artiklen herunder kan du se en længere liste over fradrag, du også selv skal skrive på årsopgørelsen.

Hvis du vil undgå at betale mere i skat, end du er forpligtet til for skatteåret 2014, skal du sørge for at skrive alle dine fradrag på din årsopgørelse. Årsopgørelsen har du netop fået adgang til i din skattemappe på Skats hjemmeside.

Her har vi samlet 14 muligheder for at få fradrag:

1: Kørslen til og fra arbejde (befordring)

Hvis din samlede kørsel mellem dit hjem og dit arbejde overstiger 24 kilometer per dag, kan du få fradrag for befordring ud over denne bundgrænse. Dette befordringsfradrag er ikke nødvendigvis fortrykt på årsopgørelsen. Befordringsfradraget er 2,10 kroner pr. km i 2014, dog kun 1,05 kroner pr. kilometer for kørsel udover 120 km dagligt.

Det gode råd: Et godt tip er at beregne fradraget ud fra de faktiske antal kørte kilometer og ikke kilometerne efter ”fugleflugtslinjen”. Tjek derfor kilometerantallet, når du holder i din indkørsel og igen, når du holder ved din arbejdsplads. Hvis du bruger Krak som vejviser, er den korteste vej ikke nødvendigvis den hurtigste. Såfremt du bruger en anden vej, som er mere hensigtsmæssig, skal du derfor huske at anføre de faktiske antal kilometer.

Vær også opmærksom på, at Skat normalt tager udgangspunkt i 216 arbejdsdage til beregning af kørselsfradraget. Er du flere eller færre dage på arbejdet, skal du tage udgangspunkt i det antal gange, du rent faktisk kører til og fra din arbejdsplads.

Rubrik på årsopgørelsen: 51

I indslaget herunder kan du se mere om, hvor meget du sparer ved at bruge befordringsfradraget:

2: Pendlerfradrag: Træk broen fra

Krydser du en betalingsbro på vej til arbejde, kan du trække en del af udgiften til broen fra.

Bor du i Sverige og arbejder i Danmark eller omvendt, får man eksempelvist et fradrag på 50 kroner pr. passage, når man krydser Øresundsbroen i bil eller på motorcykel. Krydser man Storebæltsbroen i bil eller på motorcykel, får man et fradrag på 90 kroner per vej - udover det almindelige befordringsfradrag, man ellers modtager.

Det samme gælder, hvis man krydser broen i tog. Her er fradraget dog væsentligt mindre. Se mere om brofradraget i indslaget ovenfor.

Bemærk: Betaler arbejdsgiveren transporten, kan man ikke trække broafgiften fra.

Rubrik på årsopgørelsen: 51

Se mere om dine muligheder for at trækker broen fra i skat i indslaget herunder:

3: Håndværkerfradrag

Du kan trække op til 15.000 kroner fra på selvangivelsen for arbejdsløn til forbedringer på dit hus, ejerlejlighed og på dit sommerhus. De 15.000 kroner gælder for hver person i husstanden, så typisk er det på maksimalt 30.000 kroner for et par.

Du kan kun få håndværkerfradrag i 2014, hvis arbejdet er udført i 2014, og hvis regningen er betalt senest den 28. februar 2015. Husk, at betaling med check og kontanter ikke giver fradrag. Betaling skal være sket elektronisk.

Du kan se flere detaljer om, hvornår du kan få håndværkerfradrag i indslaget ovenfor.

Du skal gå ind på TastSelv på SKATs hjemmeside og vælge punktet Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag) eller Ret årsopgørelsen rubrik 460

Det gode råd: Har du glemt at indberette håndværkerfradraget for 2011, 2012 og 2013, kan du nå det endnu. Gå ind på Skats hjemmeside www.skat.dk under ”Glemt håndværkerfradrag i 2013, 2012 eller 2011” og indberet håndværkerfradraget.

Få overblik over, om du kan få håndværkerfradrag i tv-klippet herunder:

4: Få fradrag for donationer til velgørenhed

Hvis du har indbetalt til velgørenhed til eksempelvis Kræftens bekæmpelse, Børnefonden, Amnesty International eller andre organisationer, kan du få fradrag.

For at få fradraget skal du tjekke, om organisationerne har indberettet beløbene til Skat. Du kan nemlig kun få fradrag, hvis organisationerne har indberettet dine bidrag til Skat. Du har fradrag for det indbetalte beløb. Dog højst 14.800 kroner i alt.

Hør meget mere om fradraget for donationer i indslaget øverst.

Hvis dine bidrag ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du rette henvendelse til den organisation, du har indbetalt bidragene til, idet du ikke selv kan ændre dette felt på årsopgørelsen.

Du bør derfor gemme giroindbetalingskort eller andet, der kan bekræfte, at du har indbetalt beløbene.

Fradrag for donationer fremgår af rubrik 55.

Se mere om dine muligheder for at få fradrag, hvis du donerer penge væk:  

5: Tab på aktier og investeringsforeningsbeviser

Husk at kontrollere, om Skat har oplysninger om din beholdning af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. I modsat fald er der risiko for, at du ikke kan få fradrag for tab på børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser, når du engang i fremtiden sælger disse.

Har du solgt nogle børsnoterede aktier med tab i tidligere år, så kontrollér også, at Skat har disse oplysninger, da tab kan modregnes i fremtidige gevinster og udbytte på børsnoterede aktier. Hvis din ægtefælle har en gevinst på en børsnoteret aktie, så overføres dit tab til modregning i ægtefællens aktiegevinster og udbytte af børsnoterede aktier.

Har du haft et tab, skal det anføres med et minus foran beløbet på årsopgørelsen.

Rubrik på årsopgørelsen: 66

6: Børne- og underholdsbidrag

Børne- og underholdsbidrag bliver alene indberettet til Skat, hvis ordningen går via det offentlige, men rigtig mange fraskilte personer indgår selv bindende aftaler om børne- og underholdsbidrag. Disse personer skal selv sørge for at fratrække det fradragsberettigede bidrag på årsopgørelsen.

Hvis der er betalt bidrag til en fraskilt ægtefælle i forbindelse med et barns dåb eller konfirmation, kan disse bidrag i visse tilfælde være fradragsberettigede. Også disse bidrag skal indberettes, idet de alene fremgår af årsopgørelsen, hvis der er tale om en ordning, der går via det offentlige.

Du skal huske at indberette cpr.nr. på modtageren af børne- og underholdsbidraget samt beløb, hvis det ikke betales gennem det offentlige. I modsat fald kan du ikke få fradrag for det i 2014.

Fradraget skal indberettes i rubrik 56.

7: Boligkøb/salg – ejendomsværdiskat m.v.

Ved køb af fast ejendom skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat fra overtagelsesdatoen og ikke fra det tidspunkt, hvor du skrev under på købsaftalen. Tilsvarende skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat, når du flytter ind i den nye bolig.

Du skal på årsopgørelsen angive det tidspunkt, hvor du har beboet ejendommen.

Har du i forbindelse med salg eller køb af en ejendom betalt nogle renter, eller fået nogle renter tilbage i forbindelse med en såkaldt refusionsopgørelse, skal de også indberettes til SKAT. Det sker ikke automatisk.

Hvis det er en renteindtægt, kan beløbet indberettes i rubrik 39 – anden kapitalindkomst.

Hvis det er nogle renteudgifter, kan beløbet indberettes i rubrik 44 – renteudgifter af anden gæld.

8. Har du købt ny bolig i 2014?

I forbindelse med køb af ny bolig skal du typisk stille en bankgaranti. Det vil sige, at man betaler en garantiprovision til banken, der kan trækkes fra i skat. Beløbet er ikke indberettet til Skat.Tjek lige op på det – det er typisk op til et par tusinde kroner.

Fradraget indberettes i rubrik 44.

9: Stiftelsesprovision på korte lån

Stiftelsesprovisioner på lån med en aftalt løbetid på under 2 år kan også trækkes fra. Er stiftelsesprovisionen mere end 2,5 procent af lånebeløbet, kan du højst trække 2,5 procent af lånebeløbet fra i det år, hvor provisionen forfalder til betaling.

Fradraget indrettes i rubrik 44.

10: Låneomkostninger

Der er kun fradrag for låneomkostninger, hvis lånet optages i fremmed valuta, for eksempel i euro. Der er ikke fradragsret for låneomkostninger for personer, hvis lånet optages i danske kroner. Der er kun fradrag for den del af låneomkostningerne som kan henføres til årets afdrag.

Er der fradrag og er der tale om et realkreditlån, skrives fradraget i rubrik 41.

11: Differencerenter

Hvis man har omlagt sine lån og betalt nogle ”differencerenter”, skal man huske selv at indberette dem til SKAT. Tal eventuelt med dem som har hjulpet dig med at omlægge dine lån, typisk banken. Differencerenterne indberettes normalt i rubrik 41.

12: Renteudgifter på private pantebreve

Du kan kun få fradrag for dine renteudgifter på private pantebrev fx i forbindelse med køb af sommerhuset, hvis SKAT har oplysning om, hvem du betaler til. Du skal derfor indberette navn, adresse m.v. til SKAT på den person, som modtager ydelserne.

Renteudgifter på private pantebreve skal enten fremgå af rubrik 42 (hvis pantebrevene er i depot) eller i rubrik 44, hvis de ikke ligger i et depot.

13: Renter på fælleslån

Bor du i ejerlejlighed eller andelsbolig, er der mulighed for at få et fradrag, hvis du betaler renter til et fælleslån. Det kan eksempelvist være et lån, der er optaget i forbindelse med etableringen af et nyt tag, nye faldstammer eller udskiftning af vinduer. For at man kan få fradrag for sine renteudgifter, skal gælden og renteudgifterne dog være fordelt ud blandt ejerne - gælden skal med andre ord være tilknyttet de enkelte personer i ejendommen.

Der har dog været sager, hvor man ikke fik fradrag for renteudgifterne, da lånene ikke påhvilede de enkelte medlemmer i foreningen, men alene ejerforeningen, så det er ikke sikkert, man kan få det. Undersøg dette eventuelt dette med din ejerforening.

14: Kost, logi og småfornødenheder som udsendt

Bliver man 'sendt ud' i forbindelse med sit arbejde er der mulighed for at få et fradrag for udgifter forbundet med kost og logi.

For at få del i dette fradrag skal man have haft et såkaldt 'midlertidigt arbejdssted', hvilket er defineret som et arbejdsophold på op til 12 måneder. Derudover skal afstanden mellem det midlertidige arbejdssted være så stort, at man ikke har mulighed for at rejse frem og tilbage hver dag og tilbringe natten i sin egen seng.

For eksempel kan få dette fradrag, hvis man for eksempel normalt arbejder i Jylland som håndværker, men arbejder midlertidigt på Sjælland - eller omvendt. Fradraget for kost og logi udgør uden dokumentation hhv. 455 kroner og 195 kroner, hvilket samlet set kan give et fradrag på 650 kroner pr. dag op til 25.000 kroner. 'Uden dokumentation' betyder, at man ikke skal fremvise kvitteringer.

Man får ikke del i fradraget, hvis udgifterne er dækket af arbejdsgiveren. Det er dog fordelt på hver sit, så hvis man 'kun' har fået dækket udgiften til logi, kan man stadig trække 455 kroner fra for den kost, man selv skal dække og omvendt.

Der er dog en mulighed for at få et fradrag, selvom arbejdsgiveren dækker rejseudgifterne i form af kost og logi. Gør arbejdsgiveren dette, kan man alligevel fratrække 25 procent af den aktuelle kostsats til dækning af småfornødenheder. Da kostsatsen i 2013 lyder på 455 kroner pr. dag, så svarer det til ligningsmæssigt fradrag på 113,75 kroner pr. døgn.

Betaler arbejdsgiveren en godtgørelse, der overstiger 25 procent af kostsatsen beregnet for den samlede rejse, skal hele beløbet dog regnes med i den personlige indkomst. Får du over 568,75 kroner pr. dag med i 'lommepenge' af din arbejdsgiver til mad, kan du med andre ord ikke bruge denne del af fradraget til noget.

Fradrag for rejseudgifter skal indberettes i rubrik 53.

Har du restskat, kan du få gode råd om, hvordan du slipper billigst muligt i indslaget herunder:

Har du fået et skattesmæk, så kan du også taste det beløb du skylder ind i beregneren herunder, og se, hvor meget du skal betale i renter alt efter, hvornår du betaler:

Tjek her:Hvor stort bliver dit rentesmæk?Din restskat:

Indsæt din restskat i feltet for at se, hvor meget den koster dig i renter.Hov, slap lige af. Testen går kun op til 100 millioner.
Dit rentesmæk, hvis du betaler...
1. februar 1. marts 1. juli Efter 1. juli
0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr
Betaler du din restskat i perioden 1. januar til 1. juli 2015, skal du betale en rente på 2,9 pct., regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen. Betaler du efter den 1. juli 2015, skal du dog i stedet for renten betale et rentesmæk på 4,9 procent.Betaler du ikke frivilligt, opkræves restskat under 19.616 kroner automatisk over skatten i 2016. Restskat over 19.616 kroner opkræves i 3 rater i 2015.

Om årsopgørelsen 2014

Danskernes årsopgørelser dannes på baggrund af næsten 200 millioner indberetninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter mv.

98 procent af dem, der retter årsopgørelsen, gør det via TastSelv. De sidste 2 procent ringer til Skat.

Over 80 procent af skatteyderne (ca. 3,5 millioner), har ikke ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen fra Skat.

20 procent af skatteyderne (ca. 900.000) har ændringer til årsopgørelsen. Omkring halvdelen af disse ændringer vedrører befordringsfradraget.

Det nuværende, danske personskattesystem har en af de højeste automatiserings- og digitaliseringsrater i verden.

Danskerne betaler ca. 450 milliarder kroner hvert år via personskattesystemet.

Kilde: Skat