Knæk Cancer

Det går 'Knæk Cancer'-pengene til i 2021

Hele ugen har danskerne samlet ind til 'Knæk Cancer', og her kan du se, hvad pengene går til.

Bedre overlevelse af sjældne kræftsygdomme og et nyt center for kirurgi.

Det er nogle af de områder, Kræftens Bekæmpelse gerne bruge 'Knæk Cancer'-millionerne til.

Hos Kræftens Bekæmpelse har man udvalgt 12 indsatsområder, man gerne vil bruge de 169.848.989 kroner til.

Forskere med ideer til projekter indenfor disse emner har kunnet søge penge. Og lidt over 40 projekter er godkendt til at få penge fra indsamlingen.

De fleste kræftpatienter skal have kirurgi

Èn af de ting, man ønsker at bruge penge på, er et Dansk Center for kræftkirurgi.

For selvom man i dag har stort fokus på kemo- immun- og stråleterapi, skal langt de fleste kræftpatienter igennem et kirurgisk indgreb, da det ofte er den mest effektive måde at fjerne kræften på.

- Det er et rigtig vigtigt område, og derfor er det også vigtigt, at dem, der laver de kirurgiske indgreb, er rigtig dygtige. I et nationalt center kan vi bringe de bedste læger og forskere sammen, så de kan blive endnu bedre, siger Jesper Fisker, direktør hos Kræftens Bekæmpelse.

Jesper Fisker synes selvsagt, at alle projekterne er interessante, men han vil alligevel gerne fremhæve endnu et.

De sjældne sygdomme

De seneste mange år er kræftoverlevelsen i Danmark steget.

Men der er stadigvæk en række mere sjældne kræftformer, der har en høj dødelighed. Det er blandt andet kræftformer som leverkræft og kræft i bugspytkirtlen.

En af grundende til, at overlevelsen kan være dårlig, er blandt andet, at de sygdomme, kan være svære at opdage.

- Vi vil gerne forske i, hvordan man opdager det, hvilke tegn man som patient og praktiserende læge skal være opmærksom på og måske se på, om blodprøver kan komme til at spille en større rolle i fremtiden, siger Jesper Fisker.

Se de 12 indsatsområder her

Her kan du se de 12 indsatsområder Knæk Cancer-pengene skal gå til. Under hver indsatsområde er der tilknyttet en række projekter.

Projekterne er listet i prioriteret rækkefølge. Da man endnu ikke ved, hvor mange penge, der bliver samlet ind, har man prioriteret således, at det øverste projekt får tildelt penge først.

Det samler Knæk Cancer ind til 2021

Børnecancerfonden

Hvert år får cirka 200 børn under 19 år konstateret kræft.

Langt de fleste overlever, men mange af dem har varige senfølger efter den intensive behandling.

Derfor går nogle af Knæk Cancer-pengene til Børnecancerfonden og deres arbejde med at forske i diagnostik og behandling, samt med at yde støtte til de familier og børn der rammes.

Øget overlevelse for specifikke og sjældne kræftformer

Ikke alle patienter har haft gavn af den positive udvikling i kræftoverlevelsen de seneste 25 år.

Det gælder patienter, der er ramt af sjældne kræftformer, men også patienter med en række mere almindelige kræftformer, som fx i bugspytkirtel-, lunge-, mave- og leverkræft.

Fælles for kræftformerne med lav overlevelse er, at de ofte opstår med få eller uspecifikke symptomer, og at de derfor ofte diagnosticeres sent.

Kræftens Bekæmpelse vil gerne give penge til projekter, der ser på tidligere diagnostik samt udvikling af nye diagnostiske metoder og behandlingsformer – alt sammen noget der kan være med til at sikre bedre udsigter for disse patienter.

Kræftkirurgi og DNA-skaders betydning for kræft

DNA-skader er en af de primære årsager til at kræft opstår.

For at kunne udvikle nye kræftbehandlinger, er det vigtigt med mere indsigt i de mekanismer der fører til, at kræft opstår, vokser og spreder sig.

Da kirurgi er den primære behandling for en stor gruppe af kræftpatienter, er det derudover også vigtigt at stille skarp på, hvordan man kan forbedre kræftkirurgiske resultater.

Med denne pulje vil Kræftens Bekæmpelse gerne støtte forskning i mekanismerne bag kræft, forskning i nye mål for behandlingen samt udviklingen af nye kræftbehandlinger – medicinsk og kirurgisk.

Flere deltagere i kliniske forsøg og interventions studier

Flere danske kræftpatienter skal have adgang til de nyeste fremskridt, inden for kræftbehandling.

Derfor skal der fortsat sættes fokus på patienters muligheder for at deltage i kliniske forsøg og interventionsstudier.

Begge dele er vigtige midler til at udvikle og forbedre kræftbehandlingen. Forskningen skal udvikle nye undersøgelses-, behandlings- og opfølgningsmetoder samt forbedre eksisterende tilbud og muligheder.

Overvægt, ulighed og kræft

Overvægt øger risikoen for mindst 13 forskellige kræftformer og er den næststørste årsag til kræft.

Indsatserne i denne pulje skal bestå af forskning i overvægt og kræft, information til befolkningen og sundhedspersonale samt en politisk indsats, der kan sikre fx højere afgifter på problematiske mad- og drikkevarer samt motivation af fødevareindustrien til at gøre det lettere for forbrugerne at træffe gode valg.

Fra forebyggelse og opsporing til behandling, pleje og overlevelse

Kræftens Bekæmpelse vil med denne pulje støtte forskningsprojekter, der bidrager til at forebygge kræft, forbedrer og optimerer tidlig opsporing, samt behandlingen og plejen af patienter med kræft og sidst men ikke mindst øger overlevelsen efter kræft.

Dansk Center for Kræftkirurgi

Kræftkirurgi er en vigtig del af dansk kræftbehandling, og da kræftkirurgiske forløb har mange fællesnævnere er der god mulighed for forskning, som kan føre til endnu bedre behandlingstilbud på tværs af kræftsygdomme.

Det kan bandt andet dreje sig om forskning i risikovurdering inden operation, præhabilitering, skånsom kirurgi og opfølgning.

Kræftens Bekæmpelse ønsker at etablere et Dansk Center for Kræftkirurgi, hvor alle relevante kræftenheder i Danmark involveres.

Behandling i eller tættere på eget hjem

De seneste år har vi set flere kortere hospitalsindlæggelser, flere ambulante behandlinger eller behandlinger, der varetages i hjemmet eller i kommunalt regi.

Sidstnævnte kan for eksempel dreje sig om hjemmekemoterapi, intravenøs medicinsk behandling, hjælp til ernæring, sygepleje eller palliativ pleje.

Behandling i eller tættere på hjemmet kan have flere fordele for kræftpatienter og deres pårørende, men der er behov for et overblik over kvaliteten af behandlingen og de fordele og ulemper, der kan være forbundet med denne behandling – både for at sikre patienterne, men også for at kvalificere og udvikle disse tilbud.

Kræftområdet i Grønland

Flere grønlændere får kræft, og risikoen for at dø af kræft er dobbelt så høj i Grønland, set i forhold til Danmark og de andre nordiske lande.

Der er behov for at sætte ind på flere områder f.eks. forebyggelse, diagnosticering, behandling, rehabilitering, palliation med mere. 

Projekterne i denne pulje skal forbedre den almene sundhed og bidrage til en mere sammenhængende behandling og større livskvalitet for alle kræftpatienter i Grønland.

Unge talentfulde forskere

Konkurrencen om forskningsbevillingerne er blevet hårdere, midlerne koncentreres på færre hænder, og tiden til forskning på hospitaler eller forskningsinstitutioner i Danmark bliver mindre og mindre.

Denne pulje tildeles forskning i hele kræftforløbet – også til unge forskere uden en læge- eller naturvidenskabelig baggrund.  

Bedre muligheder for kræftoverlevere på arbejdsmarkedet

Mange kræftpatienter i den erhvervsaktive alder, oplever, at det kan være svært at vende tilbage til deres arbejde efter deres kræftforløb. 

Det skyldes blandt andet at mange patienter får senfølger. 

Med denne pulje ønsker Kræftens Bekæmpelse at etablere samarbejder med kommuner, virksomheder, sygehuse, patientforeninger og andre aktører om at understøtte kræftpatienters tilbagevenden til arbejdslivet.

 

Ny målrettet og personlig kræftbehandling

Kræftens Bekæmpelse vil styrke den forskning, der bygger bro mellem kræftforskningen i laboratorier og registre og så arbejdet i den kliniske praksis, ude blandt patienterne.

Fokus skal være personlig medicin, og skal give flere kræftpatienter – på tværs af kræftdiagnoser - nye behandlingsmuligheder.

Puljen skal sikre et stærkere bindeled mellem analyserne og de kliniske data – mellem laboratorierne og patienterne – så vigtigt viden om effekt, bivirkninger og resistens deles mere effektivt. 

Du kan læse mere om alle 'Knæk Cancer'-projekterne her.