Ubådssagen

Ankesagen mod Peter Madsen - genoptages efter uventet aflysning

Stil spørgsmål

Forsvareren pakker sin computer sammen. Peter Madsen ser over mod pressen, bliver ført ud. På vejen stopper han kort op foran den tidligere fængselsbetjent og smiler til hende. Siger noget kort, lavmælt.

Aftenten..

Retten er hævet. Gennemgangen af dommens konklusion var ganske kort.

Peter Madsen taler med sin forsvarer. 

Kim Walls forældre taler med hinanden.

Anklageren taler med en kollega fra anklagemyndigheden. 

Usædvanlig grovhed

Alle sætter sig ned, og dommen bliver uddybet.

- Der er tale om en sag med en grovhed af usædvanlig grad. Der forelægger ganske særlige omstændigheder, idet forbrydelsen var planlagt i detaljer, siger retsformanden.

Desuden er spørgsmålet om erstatning behandlet, her er en smule ændringer.

Fængsel på livstid

Dommerne kommer ind.

- Så afsiges der dom i sagen. Thi kendes for ret. Byrettens dom stadfæstes, læser retsformanden.

Peter Madsen er idømt fængsel på livstid - også i Østre Landsret. 

Peter Madsen er ført ind. Han smilede til sine veninder - især til den tidligere fængselsbetjent. Hun smilede igen.

Bag ham står de to ansatte i Kriminalforsorgen. 

Ingen siger noget.

Drabschefen er ankommet

Drabschef Jens Møller, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, ankom til retten for en lille times tid siden.

Han fandt Kim Walls forældre, der spiste frokost i kantinen, og hilste på dem. 

Det var tilfældigvis Jens Møller, der havde vagten, da ubåden blev eftersøgt, og han har siden da stået for politiets kontakt med de pårørende. 

Jens Møller har taget plads ved siden af Joachim Wall. 

Dommen er på vej

Alle journalister og tilhørere er på plads i den store retssal. Det samme Kim Walls forældre og kæresten Ole Stobbe. Overfor dem sidder Peter Madsens tre veninder. Alle er tavse. 

Ude fra gangen lyder trampen af folk, der går forbi. Folk, der taler. Ingen siger noget i retslokalet.

Dommen over Peter Madsen forventes afsagt klokken 15.

Spørgsmål

Heidi:

Kan dommen ankes yderligere, hvis en af parterne ønsker det?

Svar:

Uanset udfaldet vil begge parter kunne indbringe sagen for Procesbevillingsnævnet, der bestemmer, om sagen kan gå videre til en behandling i tredje instans, altså Højesteret. Det er alene Procesbevillingsnævnets beslutning - og indbringes sagen for Højesteret, vil man have vurderet den som værende af principiel karakter.

Spørgsmål

Mette :

Beklager, hvis spørgsmålet har været oppe før! Bliver domsafsigelsen vist på tv - ligesom i byretten?

Svar:

Den første del af domsafsigelsen vil blive vist på tv - og også her på tv2.dk. I billedet er alene retsformanden, der fortæller, hvilken dom der er bestemt. Den del foregår, mens alle står op. Herefter sætter alle sig ned, og retsformanden gennemgår dommens præmisser. Tv-signalet slukkes, når alle sætter sig ned.

Vi har stadig ikke fået oplyst andet, end at dommen vil blive afsagt klokken 15.

Peter Madsen bliver ført ud. Journalister og tilhørere forlader retten. Kim Walls forældre og kæreste forlader lokalet.

Dom forventes klokken 15

Retten trækker sig tilbage. Det forventes, at der afsiges dom klokken 15.

Et sidste ord: Jeg er ked af det

Proceduren er færdig - anklageren ønsker ikke replik.

Peter Madsen har muligheden for et sidste ord. Om han vil sige noget?

- Ikke andet, end at jeg er forfærdelig ked af det. Det følelsesmæssige. Jeg er forfærdelig ked af det for Kims pårørende for, hvad der er sket.

Krav om erstatning

Forsvareren har en enkelt kommentar i forhold til kravet om erstatning. Peter Madsen bestrider ikke de fleste af kravene, heller ikke udgifterne til begravelsen.

Men Kim Walls kæreste har et krav om 966.000 kroner, der handler om tabt forsørgerpligt.

- Min klient bestrider det her krav både med hensyn til pligt og størrelse, siger forsvareren.

Hun fremhæver blandt andet, at de to ikke havde fælles adresse på tidspunktet for bortgangen. Hun nævner ikke, at de ugen efter skulle rejse til Kina, hvor de havde lejet et hus sammen i Beijing, hvor de skulle bo og arbejde.

Afviser forvaring

- Min klient er ikke tidligere straffet, procederer forsvareren.

- Det er ikke nødvendigt at idømme forvaring, siger hun.

Retslægerådet har på baggrund af mentalerklæringen vurderet, at forvaring KAN være påkrævet.

- Retten må og skal selv foretage en vurdering.

Spørgsmål

Maibritt Vingborg:

Undrer mig. Er det normalt, at man tager udgangspunkt i, hvad andre har fået af straf, fremfor den givne sag?

Svar:

Ja. Det er almindeligt, at både forsvarer og anklager gennemgår andre domme, de finder kan være relevante for deres strafpåstand. Retshåndhævelsen bør være ensartet, som forsvareren formulerer det her. Andre gange kalder man det præcedens. Der bør som udgangspunkt dømmes ens for sager, der ligner hinanden. Det er et helt grundlæggende princip i dansk retspleje.

Noget særligt skal til

Forsvareren fortsætter sin gennemgang af tidligere domme. En voldtægtsforbryder blev ikke skønnet farlig nok til, at han skulle idømmes forvaring. Han var tidligere straffet, slog en kvinde ihjel og bed brystvorterne af hende. Han blev idømt 12 års fænsel.

En dom fra 2013 om en person, der blev dømt for en lang række seksuelle overgreb mod blandt andet børn og en datter - han fik fængsel i 12 år.

- Når man kigger på det, så skal der noget særligt til. Det må landsretten også gøre her.

- Det, man også lægger vægt på, det er de udtalelser, som Retslægerådet er kommet med, siger Betina Hald Engmark.

Hvor mange bliver dømt til forvaring?

- Det er sådan, at man skal være tilbageholdende i anvendelsen af forvaring, siger Betina Hald Engmark og henviser til en Højesteretsafgørelse - og forskellige andre gennemgange.

Fra Kriminalforsorgen har jeg fået oplyst, at den 19. april 2018 afsonede 25 personer en livstidsdom i fængsler, arresthuse og pensioner, mens 67 personer afsonede en forvaringsdom.

Tallene omfatter ikke livstidsdømte og forvaringsdømte, der afsoner uden for kriminalforsorgens institutioner, herunder i institution i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 78 eller som udstationeret til eget hjem.

Forsvarer om forvaring

Retten er sat.

- Høje ret, nu er jeg nået til det sidste punkt i min procedure, der handler om forvaring. Det er min opdattelse, at den rigtige foranstaltning, det er en tidsbestemt straf, fortsætter Betina Hald Engmark.

Hun refererer til de tre krav, jeg tidligere på formiddagen gennemgik her i bloggen. 

Kriminalitetskravet, farlighedskravet og nødvendighedskravet.

Tegn mod veninder

Peter Madsen står op. Han gør tegn med hænderne mod sine tre veninder. Holder den ene hånd op mod øret. Han må ikke tale med personerne på pårørendepladserne - eller andre i det hele taget. Kun sin forsvarer.

Kort pause

Det bringer ensartetheden i retshåndhævelsen ud af balance, mener forsvareren, hvis Peter Madsen idømmes en livstidsstraf.

Forsvareren vil tale lidt om forvaring, siger hun.

Retsformanden afbryder. Der er fem minutters pause.