Danmarks bedste League of Legends-spiller: Flere følgere end Bendtner og Eriksen

I aften skal de danske fodbold-stjerner Christian Eriksen og Nicklas Bendtner forsøge at få hul på det franske forsvar i fodbold.

I aften skal de danske fodbold-stjerner Christian Eriksen og Nicklas Bendtner forsøge at få hul på det franske forsvar i fodbold. I næste uge åbner Copenhagen Games, der er eSport-arrangement for computerspil-entusiaster. Det sker i Øksnehallen i København, hvor du fra onsdag til lørdag kan opleve eSport på nærmeste hånd.

Det er nok de to fodboldstjerner, du umiddelbart kender bedst, men en af de helt store spillere på eSport-scenen er Søren Bjerg, og selv om han kun har haft sin Twitter-profil i et år, har han allerede opnået at få flere følgere på Twitter end både Bendtner og Eriksen.

Søren Bjerg har flere følgere på twitter end bl.a Nicklas Bendtner.
Søren Bjerg har flere følgere på twitter end bl.a Nicklas Bendtner. Foto: Pixel.tv

- eSport har altid haft en stor plads i mit hjerte og var en af årsagerne til, at jeg kom i gang med at formidle viden om elektroniske spil, siger computerspil-eksperten Thomas Bense, Pixel.tv, til TV2.dk.

Han tror på at computerspillerne står foran en gylden fremtid i Danmark.

 - Troen på, at elektronisk sport tager fart nu, bygger jeg på, at vi her i Danmark har fået flere dygtige spillere - det giver mere opmærksomhed; opmærksomhed tiltrækker sponsorer; sponsorer giver endnu bedre spillere; dygtige spillere giver endnu mere mediedækning og den "snebold" er begyndt at rulle, siger Tomas Bense.

Han påpeger, at udviklingen i vores nabolande har vist, at der er penge i computerspillerne.

 - Ser vi på vores nabolande som Sverige og Tyskland har de allerede været i gang et par år, præmiepuljerne i eSports-mesterskaber vokser konstant, og henvendelser fra interesserede firmaer er steget gennem det sidste år. Største udfordring lige nu er, at erhvervslivet i Danmark og de danske mediehuse, ikke har indsigt nok i folk, der dyrker og følger eSport, Derfor ved de heller ikke hvad de går glip af. Omvendt har folk omkring eSport haft svært ved at præsentere eSport-scenen og mulighederne, der kunne ligge her, for de rigtige beslutningstagere, siger Thomas Bense.

Han mener, at danskerne nu er ved at være parate.

- Det fede er, at det virker som om, at Danmark er klar til eSport. Jeg kan ikke huske tallet på, hvor mange gange jeg er løbet panden mod en mur, i mit forsøg på, at få overbevist forskellige folk om hvilket potentiale, der er i eSport, og andre har gjort det samme. Heldigvis virker det til, at det er blevet lidt nemmere, og at erhvervslivets interesse for at involvere sig i eSport er større nu end nogensinde, siger han.

RETTELSE

Det har tidligere fremgået, at Søren Bjerg deltager til Copenhagen Games. Det gør han ikke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denmark´s best League of Legends player: More followers than Bendtner and Eriksen

Tonight the Danish football-stars Christian Eriksen and Nicklas Bendtner have to try to break down the French defense in the football match. Next Week the Danish League of Legends player Søren Bjerg is participating in Copenhagen Games, an eSports event for video games enthusiasts. The event is happening in Øksnehallen in Copenhagen, where you can experience eSports firsthand from Wednesday to Saturday.

The two football-players is probably the ones you know the best, but even though Søren Bjerg only have had his Twitter-account this year, he has already gained more followers on Twitter than both Bendtner and Eriksen.

- eSports has always had a big place in my heart and was one of the reasons why I got into communicating knowledge about electronic games, says video game-expert Thomas Bense, Pixel.tv to TV2.dk

He believes that the gamers stand before a golden future in Denmark.

- I´m building the belief, that electronic sports is going to pick up speed, on that we here in Denmark have gotten more skilled players – that causes more attention; attention attracts sponsors; sponsors causes even more skilled players; skilled players causes even more media coverage and that “snowball” has begun to roll, says Thomas Bense.

He points out that the development in our neighboring countries has shown that there is money in the eSports industry.

- If we look at our neighboring countries such as Sweden and Germany, we see that they have already been going at it for a couple of years. The prize money in eSports-championships is growing constantly and approaches from interested companies have risen in the last year. The biggest challenge right now is that the business sector in Denmark and the Danish media companies does not have enough insight into the people who participate in eSports. That’s why they don´t know what they are missing. On the other hand people surrounding eSports have had difficulties with presenting the eSports-scene and the opportunities that lies within for the right decision-makers, says Thomas Bense.

He believes that the Danes are ready.

- The cool part is, that it seems like that Denmark is ready for eSports. I can´t remember the number of times I have hit a wall in my attempts to convince various people about the potential in eSports and others have done the same. Luckily it seems like it has become easier and that the business sector´s interest for being involved in eSports is bigger than ever, he says.

EDIT

Søren Bjerg is not particapting Copenhagen Games