Nyheder

Ministerium mørklagde kritisk EU-brev

Som TV 2 torsdag har afsløret, har EU-Kommissionen i et uformelt brev til Erhvervsstyrelsen og Skatteministeriet mere end antydet, at SKAT i årevis har indhentet teleoplysninger på et ukendt antal danskere i strid med EU-regler.

Det faktum har Skatteministeriet dog forsøgt at skjule over for offentligheden.

Skatteministeriet afslog nemlig 19. februar 2015 at give TV 2 aktindsigt i brevet fra EU-Kommissionen.

Det skete med henvisning til, at ministeriet vil fremsætte et lovforslag i oktober 2015 i kølvandet på EU-skrivelsen.

- Bestemmelsen finder anvendelse, hvis der foreligger et lovgivningsprojekt af et bestemt, relativt prævist angivet indhold, særlig i henseende til, hvilke emner der søges reguleret, skriver Skatteministeriet i afslaget.

- Moderniseringen af skattekontrolloven er derfor en sag om lovgivning, der er undtaget fra aktindsigt efter lovens § 20.

Lovligheden af SKAT’s praksis har været diskuteret intenst i medierne ad flere omgange, ligesom daværende skatteminister Holger K. Nielsen (SF) og erhvervsminister Henrik Sass Larsen (S) i oktober 2013 var i åbent samråd om sagen i skatteudvalget.

Skatteministeriet har overvejet at givet såkaldt meroffentlighed i brevet – altså at udlevere dokumenterne, selv hvis de har ret til at holde dem tilbage.

Ifølge Kammeradvokatens vejledning til offentlighedsloven fremgår, at meroffentlighed ’i øvrigt antages at indebære, at myndighederne ved afvejningen af, om der bør gives aktindsigt som meroffentlighed til pressen, bør tage særligt hensyn til pressens mulighed for at kunne belyse spørgsmål, som har almen interesse’.

Alligevel har Skatteministeriet uden nærmere begrundelse besluttet at mørklægge det kritiske EU-brev.

TV 2 Nyhederne bad 19. februar Skatteministeriet genoverveje sit afslag.

Ministeriet har aldrig reageret på den opfordring.

Hos CEPOS kalder chefjurist Henriette Kinnunen afslaget for groft.

- De seneste år har vist, at SKAT i flere tilfælde er fuldstændig ligeglade med, hvordan man som forvaltningsmyndighed skal operere - at der gælder nogle forvaltningsretlige regler, som skal overholdes, og at offentligheden har interesse i at vide, om det sker. Der er intet i udtalelsen fra EU-Kommissionen, som begrunder SKATs hemmelighedskræmmeri. I stedet ligner det et meget grimt forsøg på at mørklægge endnu en dårlig sag, siger Henriette Kinnunen, som selv er medlem af det udvalg, der arbejder med en modernisering af skattekontrolloven.

Det er først gennem TV 2 Nyhedernes aktindsigt, at hun får kendskab til det uformelle svar fra EU. Det har selv ikke udvalget fået udleveret.

Den nuværende skatteminister, Benny Engelbrecht (S), bryster sig på ministeriets hjemmeside af åbenhed.

- Åbenhed er min mærkesag som skatteminister. Tilliden til skattesystemet er under pres, skriver han blandt andet.

- Vi genskaber tilliden til skattesystemet ved at gøre det mere åbent og gennemskueligt. Ved at lægge kortene frem og sige: Sådan her arbejder vi.

TV 2 ville gerne have haft svar fra ministeren på, hvordan ønsket om at lægge alt frem harmonerer med, at ministerie mørklægger et uformelt brev fra EU, der ifølge eksperter underkender en stærkt omdiskuteret praksis i SKAT.

Ministeren har ifølge pressetjenesten i Skatteministeriet ikke haft tid til at tale med TV 2.

Det uformelle svar fra EU kom 19. december 2014. TV 2 Nyhederne søgte aktindsigt i sagen i begyndelsen af februar.

Først to dage efter at Skatteministeriet gav TV 2 Nyhederne afslag på aktindsigt, oversendte ministeriet brevet til medlemmerne af Folketingets Skatteudvalg.

Aktstykket blev oversendt som ’fortroligt’.