Set 16 gange på Christiania: Skal dømmes for at sælge hash 255 dage

16x9

Blot 16 gange er 55-årige Claus set af politiagenter fra Københavns Politi i en hash-bod på Christiania i løbet af halvandet års efterforskning. To

Blot 16 gange er 55-årige Claus set af politiagenter fra Københavns Politi i en hash-bod på Christiania i løbet af halvandet års efterforskning.

To af gangene har politiagenterne købt hash i den bod, hvor den 55-årige sad i Pusher Street.

Men står det til Københavns Politi, skal den 55-årige christianit dømmes for at have solgt hash på langt flere dage, end han beviseligt har siddet i hashboden.

Faktisk hele 255 dage.

Det er nemlig den periode, som de 16 dage strækker sig over. Fra første gang, han er set, til sidste gang.

Et halvt kilo om dagen – eller samlet set 127,5 kilo.

Politiet mener, at hash-boden har haft åben hver eneste dag i perioden, og da hash-handlen på Christiania efter politiets opfattelse samtidig er organiseret, har den 55-årige christianit så at sige været et lille tandhjul i det store hash-maskineri.

Derfor skal han straffes – ikke bare for de 16 dage, men for hele den periode, han har været en del af al hash-salg, der antages at have fundet sted fra hash-boden.

En forbrydelse, der skal koste den 55-årige christianit to og et halvt års fængsel.

Det fastslog anklager Andreas Kjærulff fra Københavns Politi torsdag, da han for første gang stykkede alle brikkerne sammen i politiets Pusher Street-kompleks.

Det skete i den såkaldte procedure, hvor anklageren giver retten sit bud på, hvordan sagens beviser og forklaringer skal opsummeres.

Mellem to og tre års fængsel
De øvrige ni tiltalte skal hver have mellem to og tre års fængsel, lød påstanden fra Andreas Kjærulff.

Komplekset består af seks straffesager og i hvert fald salg af seks tons hash.

Alle seks sager er bygget op på samme måde:

Et hav af observationer og skjulte videooptagelser fra hash-købende undercover-betjente, der knytter de tiltalte til de enkelte hashboder i Pusher Street på Christiania.

Her blev hashen solgt

Det tal, tv2.dk anvender for hver enkelt bod, er det største kvantum for den enkelte bod, der anføres i anklageskriftet. Vi har kun brugt tal for personer, der alene er tiltalt for at have medvirket til salg fra én bod.
Kun for 1 af 25 boder – nemlig bod 18 – findes dette tal ikke. Det skyldes, at den eneste person, der i anklageskriftet knyttes til hash-salg fra bod 18, også har solgt hast i tre andre boder. Det er derfor uvist, hvor mange af de 86 kg, som han er tiltalt for at sælge på tværs af de fire boder, der er solgt i bod 18.
Sortere: mængde | mistænkte
Navn Mængde Mistænkte

Bod

er mistænkt for i større eller mindre grad at have været med til at sælge kilo hash fra boden i perioden mellem den og ( forhold i alt).
Mistænkte Alder Periode

Politiets mange mistænkte

Den hash-mængde, som den enkelte er tiltalt for, er politiet nået frem til ved at gange bodens anslåede daglige salg med det antal dage, som den tiltalte menes at medvirke til hash-salg.
Regnestykket for antallet af dage som hash-pusher bygger nemlig ikke kun på de gange, politiets undercover-agenter har set en tiltalt ved en hash-bod. Det dækker over alle dage mellem første og sidste gang en mistænkt er blevet set i boden. Er en person set 30 gange i 2013, og boden ifølge politiet har solgt 1 kilo hash dagligt, lyder tiltalen ikke på 30 kilo hash, men på 365 kilo.
Personer fremhævet med gult er idømt ubetinget fængsel. Tryk for at læse dommen.
Sortere: mængde | alder
Initialer Alder Mængde Periode Fængselsdom

, Mistænkte ''''

Mistænkt-årig .
'''' er mistænkt
for at være impliceret i salg af kilo hash.
Ifølge politiet er det sket i perioden til fra .
Det sagde retten:
er kendt skyldig i salg af kilo hash og straffes med s ubetinget fængsel.
Boder

Danmarks største hash-sag

Københavns Politi nedsatte i september 2012 enheden Task Force Pusherstreet for at bekæmpe åbenlys hash-handel på Christiania Enheden indledte ’Operation Nordlys’, der førte til masseanholdelser 13. marts 2014.
77 personer er tiltalt i seks sager og fordelt over 25 hash-boder. Hvis politiets tal står til troende, skal boderne have langet næsten 8,5 tons hash over disken siden september 2012. Politiet har dog i anklageskriftet kun knyttet tiltalte til salg af 6,8 tons hash.
Denne grafik bygger på et kort, som Københavns Politi har fremlagt ved flere retsmøder, tv2.dk har overværet. Oplysninger om antallet af tiltalte og kilo er hentet fra sagens anklageskrift.
Grafik Said Nuh
{kg} {baddies}
{index}. {href} {age} år {kg} kg {date1} - {date2}{sentence}
{href} {age} år {date1} -
{date2}
Enkelt(e) dag(e)
før {date}

For 55-årige Claus var antallet af observationer 16. De øvrige ni tiltalte i sagen ligger i spændet mellem 24 og 80 observationer. Et billede, der går igen på tværs af de seks sager.

Når de mange tiltalte alligevel skal straffes for hashhandel på dage, hvor de bevisligt ikke har været på Christiania skyldes det den bestemmelse i straffeloven, der handler om medvirken, nemlig paragraf 23.

Bestemmelsen betyder, at alle, der ’ved tilskyndelse, råd eller dåd ’ har medvirket til en forbrydelse, kan straffes for den fulde forbrydelse, selv om de kun har deltaget i en mindre del af den.

Skal straffes for medvirken
For 55-årige Claus betyder det efter anklagemyndighedens opfattelse, at bestemmelsen kan bruges til at fylde alle hullerne mellem politiets 16 observationer ud – og at han derfor bør straffes for hashhandel på 239 dage, hvor han ikke er set på Christiania.

- Det er utvivlsomt, at ingen har været til stede alle dage i tiltaleperioden. Men det ændrer ikke ved, at reglen om medvirken alligevel betyder, at de skal dømmes for det samlede salg, der er foregået i hele perioden, sagde Andreas Kjærulff.

Anklagerens ønske om at dømme for hash-salg i hele perioden, hviler blandt andet på en præmis om, at hash-salget på Christiania er organiseret og begået af de tiltalte i forening og efter forudgående aftale.

Og det gør sig absolut gældende, mener Andreas Kjærulff, der blandt andet henviste til, at Københavns Byret forleden netop fastslog, at en hash-liga var blevet dømt for at levere hash til Pusher Street som led i den organiserede hash-handel på Christiania.

- Der er ikke nogen rimelig tvivl om, at alle de tiltalte har været en fast del af en personkreds, som har stået bag og været en del af det organiserede salg af hash på Christiania, sagde anklager Andreas Kjærulff i sin procedure.

Tiltalte: Hashhandel er ikke organiseret
På anklagebænken sidder ud over 55-årige Claus ni andre personer – herunder tre kvinder.

Alle nægter sig skyldige. Flere – herunder Claus – har erkendt, at de har solgt hash på Christiania.

Alle afviser, at salget skulle være organiseret. De har alene solgt på egne vegne.

Den opfattelse afviste Andreas Kjærulff i går i proceduren, der strakte sig over hele torsdagen.

Han hæftede sig ved, at det med ganske få undtagelser var de samme hash-boder, der var placeret på Christiania i al den tid, politiet har efterforsket, og at det er de samme sælgere og bodmedarbejdere, der er tilknyttet de enkelte hash-boder.

Han hæftede sig også ved, at hash-markedet blev forsvaret, når politiet kom.

- Vi har hørt polititjenestemænd forklare om organiseret voldelig modstand, som de gentagene gange er mødt med. Det vidner om, at modstanden er organiseret og tilknyttet hashhandlen på Christiania alene med et formål, nemlig at beskytte denne, sagde Andreas Kjærulff.

Vagtkorps fældet i 2004
Da Københavns Politi for 10 år siden slog til mod hash-markedet på Christiania, lagde retten til grund i flere af de mange retssager, der dengang fulgte, at handlen i de enkelte sager var organiseret.

En brik i spillet var dengang et organiseret vagtkorps, der gik under navnet Christianias Efterretningstjeneste, eller CET.

Flere end 20 personer blev dømt for at være en del af korpset dengang, og korpset indgik som  et argument for netop, at hashhandlen var organiseret.

Korpsets formodede leder sidder på anklagebænken i en af de andre seks sager, hvor han nægter sig skyldig.

Politiet har under sagen beskrevet, at CET ikke længere eksisterer, og at vagterne nu i dag i høj grad menes at være en del af boderne.

Et nyt ben i argumentationen for, at hashhandlen er organiseret er derfor begrebet ’aktionsdag’. Spørger man politiet er aktionsdag en dag – typisk hver tredje lørdag – hvor alle hash-handlerne på Christiania er enige om at holde lukket med undtagelse af få boder.

I boderne samles hash-sælgere og bodmedarbejdere i få udvalgte boder, hvor de ifølge politiet normalt ikke ses.

Spørger man flere af de tiltalte i sagen, er aktionsdag en dag, hvor alle butikker på Christiania - også hashboderne - skal holde lukket, så beboerne kan mødes og forskønne området i forening. Video afspillet under sagen har dog vist, at hverken hash-boder eller butikker tilsyneladende har fulgt de regler til punkt og prikke.

Særlig lukkedag afgørende
Anklager Andreas Kjærulff brugte under sin procedure aktionsdagene som løftestang for, at hash-handlen vitterligt er organiseret.

- Det er anklageyndighedens opfattelse, at aktionsdagene bør have afgørende betydning ved rettens vurdering af, om hashhandlen på Christiania er organiseret. Vi mener, at det er et udtryk for, at de enkelte boder har et tæt samarbejde, sagde Andreas Kjærulff.

- De samarbejder åbenlyst om det på aktionsdage. Det samarbejder også om, hvilke boder der skal holde lukket (…) Det underbygger i allerhøjeste grad, at hashhandlen på Christiania er organiseret, tilføjede han.

Det er ikke første gang, at retten skal tage stilling til, om medvirkensbestemmelsen i straffeloven kan bruges til at straffen en personkreds for et samlet hashsalg.

Det har retten flere gange tidligere nikket til.

Det skete i Østre Landsret i november 2008, hvor en række mænd blev kendt skyldige i organiseret hash-salg på Litauens Plads på Vesterbro. Ikke bare på de dage, hvor de bevisligt havde været der – men i hele perioden. Også dengang var det sagens store juridiske slagsmål netop bestemmelsen om medvirken.

Og i oktober 2013 blev en række personer fra bandegrupperingen Loyal To Familia dømt på samme måde for at have solgt hash i Skovlunde. Selv personer i periferien af grupperingen blev dømt for at have medvirket til det fulde salg.

Fredag er det forsvarernes tur til at give retten deres udlægning af sagens beviser.

Flere har tidligere rejst kritik af, at politiet bruger bestemmelsen om medvirken i sagerne.

Litauens Plads

En hash-bande på 15 mand blev både i by- og landsretten dømt for organiseret hashhandel i 2008. De blev straffet høj som lav - både vagt, joint-mager og sælger - på lige fod for det fulde hash-salg.

I byrettens afgørelse, som landsrettens stadfæstede, hed det blandt andet:

"”Henset til den lange periode de tiltalte (…) er observeret omkring og på Litauens Plads og til, at det var efter fast aftale hvem, der fungerede som sælgere, løbere, vagter og administratorer af indtjeningen fra salget, lægger retten til grund, at de tiltalte (..) helt eller delvist i forening og efter forudgående aftalte har solgt eller medvirket til salg af hash og hashjoints omkring og på Litauens Plads. Hver af de tiltalte har herefter pådraget sig et strafferetligt medvirkensansvar for det samlede salg af hash i den periode, i hvilken den pågældende tiltalte regelmæssigt kan anses for at have udført en eller flere funktioner i relation til hashsalget omkring og på Litauens Plads.”

Skovlunde

11 mænd blev i slutningen af 2013 dømt for organiseret hash-salg i Skovlunde på Københavns Vestegns. Selv unge i periferien af grupperingen kunne straffes for gruppens samlede salg, fastslog retten.

"Selv om det kan lægges til grund, at disse tiltalte ikke har deltaget i handel eller forberedelsen af hele den mængde hash m.v., der er solgt i den periode, hvor der er beviser for, at de har været aktive, og selv om disse tiltalte må antages ikke at have indtaget ledende positioner i grupperingen LTF i Skovlunde, finder retten det ubetænkeligt at lægge til grund, at disse tiltalte i hvert fald har været bekendt med omfanget af den hashhandel, der er foregået, og at disse tiltalte ved deres egen deltagelse i den meget systematiske hashhandel har tilskyndet til og gjort salget af den samlede mængde handlede hash muligt, står der i dommen."