Nyheder

Udbredt iltsvind i danske farvande

Der er fortsat udbredte områder med iltsvind i de danske farvande, viser en ny rapport fra oktober fra Danmarks Miljøundersøgelser.

Ifølge rapporten er områderne med iltsvind nogle steder svundet, mens nye til gengæld er kommet til. De største iltsvind er fundet i Storebælt og Smålandsfarvandet, Lillebælt og Det Sydfynske Øhav samt Øresund. Flere steder er der helt iltfrie forhold og for naturen skadelige svovlbrinteudslip. Også i Knebel Vig, Mariager Fjord og Hjarbæk Fjord er der stadig iltsvind.

Megen blæst, som betyder store bevægelser af bundvandet, har betydet, at store områder er sluppet med kun periodisk iltsvind. Det gælder blandt andet det sydlige Kattegat, Øresund, Storebælt og Smålandshavet, hvor iltkoncentrationerne har svinget meget op og ned.

Udslip af giftig svolbrinte

Det ramte areal med iltsvind i Lillebælt og de tilstødende sydjyske fjorde er blevet mindre den seneste måneds tid. Til gengæld er vandmasserne ved fjordbunden helt uden ilt i mange af de iltsvindsramte områder. Det har betydet udslip af giftig svovlbrinte fra bunden flere steder end i september.

Iltsvindet i Lillebælt med fjorde dækkede i oktober i alt et område på ca. 609 kvadratkilometer. Heraf var iltsvindet kraftigt på de 353 kvadratkilometer. Det er et fald på henholdsvis 16 procent og 43 procent i forhold til situationen i september.

Men at det går op og ned illustreres af, at udbredelsen af iltsvind inden for et afgrænset område ved kysten omkring Fyn godt nok faldt fra september til starten af oktober. Men i midten af oktober steg udbredelsen igen til niveauet fra september med iltsvind i 1409 kvadratkilometer og med kraftigt iltsvind i 24 procent af området.

I Øresund er det samlede iltsvindsareal steget fra ca. 140 kvadratkilometer i september til ca. 370 i oktober.