Lars Barfoed får "stor næse"

Statsrevisorerne giver forbrugermini-ster Lars Barfoed (K) en meget stor næ-se for håndteringen af problemerne med fødevarekontrollen. De folkevalgte re-visorer påtaler, at Barfoed ikke hur-tigt og effektivt tog initiativ til at rette op på manglerne i tilsy-net. Ministeren greb først ind i foråret.

"Det absolutte minimumkrav om, at alle virksomheder skal have mindst ét årligt tilsyn, har ikke været opfyldt i perioden 2000-2005," skriver statsrevisorerne, der også kritiserer Barfoed og hans forgængere for dårlig information til Folketinget.

Statsrevisorerne understregede på et pressemøde, at de overlader det til Folketinget at drage konsekvenserne af kritikken, men de drog sammenligninger til den kritik, der under en tidligere regering førte til CD'eren Arne Melchiors fald som trafikminister.

Revisorernes næse til Lars Barfoed påstår af tre påtaler plus kritik af, at Folketinget ikke har fået tilstrækkelig klar information om tilstanden i fødevarekontrollen.

Bemærkningerne fra statsrevisorerne kan inddeles i en slags karakterskala, og de befinder sig i fødevaresagen i den tunge ende.

Inddelingen ser således ud:

  • Finder tilfredsstillende
  • Henstilling/forventer noget
  • Beklager/påpeger
  • Med utilfredshed konstaterer
  • Understreger
  • Indskærper
  • Finder kritisabelt
  • Påtaler
  • Påtaler skarpt/stærkt
  • Henleder Folketingets opmærksomhed på

Ifølge den konservative statsrevisor, Helge Adam Møller, ligger statsrevisorernes påtale i den alvorligste tredjedel af det ordvalg, statsrevisorerne normalt benytter sig af.

"Den er skarpere i kritikken af det, der er sket de sidste seks år, end det vi ser hver måned," siger Helge Adam Møller.