Se det i Nyhederne eller på nettet

Når redaktionen på 1234 | Dine Nyheder har modtaget en historie, video eller fotos fra dig, ser vi på materialet hurtigst muligt.

Hvis vi giver dig ret i, at nyhedskriterierne er opfyldt i tilstrækkelig grad, sender vi din nyhed videre i systemet, hvor vores journalister ser på den.

Dermed kan dine nyheder, fotos eller videofilm dukke op i en eller flere af TV 2/NYHEDERNEs udsendelser eller på TV 2 NEWS ganske kort tid efter, du har sendt materialet ind til os.

På vores hjemmeside 1234 | Dine Nyheder offentliggør vi en stor del af de fotos, videoer og historier, vi får fra seerne.

Vi kan desværre ikke offentliggøre det hele, og forbeholder os ret til at sortere i materialet.